Aktivity

Medzinárodné sympózium "Education for a Europe of Rights"

V dňoch 1. a 2. decembra 2017 sa na Central European University v Budapešti diskutovalo o súčasnom stave a výzvach ľudskoprávneho vzdelávania v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Rumunsku v medzinárodnej perspektíve. Účastníčky a účastníkov zahŕňali expertky a experti z mimovládnej sféry, národných ústavov vzdelávania, ale aj študentky a študenti stredných škôl alebo bakalárskeho stupňa vysokých škôl.

Podujatie bolo kľúčovou udalosťou rovnomenného projektu Vzdelávanie pre Európu práv, ktorý sa realizoval v partnerstve medzi Allianz Cultural Foundation, CEU Human RightS Initiative, Olympiádou ľudských práv v SR a UNESCO Chair na Univerzite Komenského.

Jednotlivé panely a inovatívne formáty poukázali na rozdiel medzi oficiálnymi politikami ľudskoprávneho vzdelávania (stratégie, odporúčania, medzinárodné právne záväzné i nezáväzné dokumenty) a praxou (vnímanou z tak expertného pohľadu z mimovládnej sféry, ktorá neraz "supluje" štátne inštitúcie a aktérov v oblasti ľudskoprávneho vzdelávania, ako aj očami študentiek a študentov, ktorí ľudskoprávnym vzdelávaním "žijú", alebo aspoň "žiť chcú", hoci preň nie sú vytvorené vhodné podmienky). Diskusie identifikovali aj odporúčania pre zlepšenie existujúceho stavu a študentkám a študentom ponúkli nástroje, ako prostredníctvom neformálneho rovesníckeho vzdelávania sami môžu prispieť k širšiemu rozhľadu a pochopeniu ľudských práv ich kolegyniam a kolegom.

Finálna verzia programu a prezentácie niektorých expertiek a expertov sú dostupné na webovej stránke ACF (sekcia "Education for a Europe of Rights"). Ďalšie výstupy sú v príprave na zverejnenie v roku 2018. Fotografie sú k dispozícii na Facebooku UNESCO Chair.

Medzinárodný seminár "Diverzita: Silná alebo slabá stránka Európy" v rámci Celoštátneho kola XIX. ročníka OĽP

Účastníčky a účastníci medzinárodného seminára.

V dňoch 6. a 7. apríla 2017 sa v Modre-Harmónii v rámci finále ďalšieho úspešného ročníka Olympiády ľudských práv uskutočnil medzinárodný seminár v spolupráci projektu "Vzdelávanie pre Európu práv" podporovaného Allianz Cultural Foundation, UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam UK a OĽP. 

Deväť študentiek a študentov z Česka, Maďarska a Rumunska spolu s tromi projektovými koordinátormi posilnili medzinárodnú dimenziu Olympiády a aktívne diskutovali o prínosoch a výzvach rozmanitosti v Európe, ako aj o skúsenostiach so vzdelávaním k ľudským právam a demokracii v ich krajinách. Program seminára je dostupný tu, program Celoštátneho kola OĽP tu

UKVĽP UK spolugarantovala aj jednu z tém úvah s názvom rovnakým ako názov medzinárodného seminára. Ocenenia za najlepšie úvahy získali Samuel Harvan, Katarína Šarníková a Andrea Orešanská, čestné uznanie sa ušlo Jakubovi Sélešovi. Oceneným autorkám a autorom gratulujeme a všetkým zúčastneným i partnerom ďakujeme za spoluprácu. 

Demokracia a ľudské práva ako predpoklady pre dobrý život

© Mgr. Dagmar Malečková

Dňa 19.4.2017 sme na Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne diskutovali o význame demokracie a ľudských práv pre život jednotlivcov i spoločností v súčasnosti. V diskusii študentky a študenti poukázali na rozdiel medzi znakmi ideálnej demokracie v teórii a charakteristikami súčasných demokracií nielen v SR.

Krátko sme si predstavili historický vývoj smerom k demokracii, dilemy, ktorým demokracie musia čeliť, ako aj mechanizmus volieb a možností, ako sa občianky a občania môžu podieľať na rozhodovaní v demokratických režimoch. Zároveň sme si vysvetlili, ako sa princípy ľudských práv stávajú neoddeliteľnou súčasťou demokracie a spoločne formujú predpoklady pre dobrý život nás všetkých.    

Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie podobné diskusie nielen na stredných školách.

Olympiáda ľudských práv

UNESCO katedra UK je jedným z kľúčových dlhodobých partnerov Olympiády. Spolupracovníčky a spolupracovníci UNESCO katedry sa na nej podieľajú ako organizátori, garanti tém esejí alebo vedúci workshopov.

UNESCO katedra UK na Krajskom kole OĽP 2017

8. februára 2017 sa konali krajské kolá Olympiády ľudských práv. Študentky a študenti zo škôl na celom Slovensku riešili testy (dostupné tu) a odpovedali na tézy v ústnej časti súťaže. Za UNESCO katedru UK sme sa zúčastnili v Trnavskom kraji na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, kde sme spoznali množstvo talentovaných mladých ľudí. Fotogaléria tu. UNESCO Chair v tomto ročníku spolugarantuje tému Diversity: Europe's Strength or Weakness?

EUROPEAN REFUGE(ES): Face-to-face encounters between students and refugees

V spolupráci so Sharing Perspectives Foundation v LS 2016/2017 koordinujeme na UK kurz EUROPEAN REFUGE(ES). 

EUROPEAN REFUGE(ES) IS OUR NEW VIRTUAL EXCHANGE PROGRAMME TO BE IMPLEMENTED IN THE SPRING SEMESTER OF 2017. THE AIM OF THIS PROGRAMME IS TO BRING TOGETHER REFUGEE AND EUROPEAN YOUTH ACROSS EUROPE TO DISCUSS WHAT IT MEANS TO BE A EUROPEAN CITIZEN. JOINTLY THEY WILL DEVELOP A COUNTER NARRATIVE TO COMBAT STIGMATISATION AND FOSTER MUTUAL UNDERSTANDING.

In this programme we would like to connect refugees and students directly as personal encounters lead to the development of genuine relationships. We do not want to objectify this population by studying ‘about’ them; rather we wish to have them speak for themselves encouraging them to take ownership over the counternarrative through intercultural dialogue.

During ten weeks 250 participants (refugee youth and graduate students) across 12-15 European countries follow webinars from expert academics and practitioners in the field. The participants meet weekly in small groups in our tailored virtual classroom to explore their perspectives on the refugee crisis and what it means to be a European citizen. All participants jointly conduct a European-wide research into youth perceptions on these issues across different national and socioeconomic boundaries. The programme culminates in a summit held in Brussels for the best performing participants who will interact with EU officials and present their findings.


Význam Európy v roku 2016

Diskusia stredoškolských a vysokoškolských študentiek a študentov na tému "Význam Európy v roku 2016" sa uskutočnila 14. októbra 2016 v čase od 10.00 do 11.45 v miestnosti N417 (Univerzita Komenského v Bratislave, nová budova, vchod z Múzejnej 2).

Diskusie sa zúčastnila aj skupina študentiek a študentov z bilingválneho gymnázia vo Freiburgu (Fribourg), Švajčiarsko.

Bližšie informácie nájdete tu.

Foto © Viliam Figusch.

National Model United Nations

 • 2013 New York;
 • 2014 New York;
 • 2015 Prague & Szeged;
 • 2015 Olomouc.

Webová stránka

Human Rights News

Výskumné a vzdelávacie projekty

LP/2011/02/2: Centrum výskumu a vzdelávania v oblasti ľudských práv

 • Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

LP/2013/81: Vzdelávacie semináre pre stredné školy zamerané na problematiku ľudských práv

 • Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

 Informácie o projekte

 • Projekt realizovaný v spolupráci s Celoštátnou komisiou OĽP. Cieľom projektu, ktorý reflektuje predchádzajúcu činnosť žiadateľa a v zmysle čl. 1 Organizačného poriadku Olympiády ľudských práv, schváleného MŠVVŠ SR, je prispieť k:
  • systematickému zvyšovaniu kvality OĽP ako súčasti ľudsko-právnej výchovy a vzdelávania v SR,
  • sieťovaniu ľudsko-právneho vzdelávania v SR a k odbornému diskurzu na tému ľudských práv, aj v kontexte s pripravovanou Stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR,
  • perspektívnemu zhodnoteniu prínosu doterajších ročníkov OĽP a vytvoreniu systému kontinuálneho vzdelávania stredoškolských učiteľov/liek v špecifickej oblasti ľudských práv.

Cieľové skupiny

 1. Študenti, žiaci
 2. Pedagogické profesie
 • Cieľovú skupinu tvorí primárny subjekt, čo sú učitelia a učiteľky na stredných školách, ktorí sa v rámci svojej pedagogickej činnosti zameriavajú a vyučujú problematiku ľudských práv a ktorí následne pracujú so sekundárnou cieľovou skupinou, študentmi stredných škôl a pripravujú ich na Olympiádu ľudských práv, ktorá sa realizuje v SR už 15 rokov a ide o jedinečný projekt.

Výstupy

·         Podujatia (Harmonogram)

·         Slovník ľudských práv

·         Učebné texty o ľudských právach