Fakultní správcovia hesiel

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Mgr. Vlastislav Svoboda
e-mail: svobodafevth.uniba.sk
tel: (02) 206 67 150
Bc. Jana Mokošová
e-mail: mokosovafevth.uniba.sk
tel: 02 206 67 159

Fakulta managementu UK

Mgr. Eleonóra Fecišková
e-mail: eleonora.feciskovafm.uniba.sk
tel: +421 2 501 17 489
č. d: 324

Ing. Jaroslava Dzugasová
e-mail: jaroslava.dzugasovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 501 17 467
č. d.: 303

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Ing. Iveta Gašparová
e-mail: Iveta.Gasparova@uniba.sk
tel: (02) 60 295 153
č. d: M 7

Janette Mlynárová Rotbauerová
e-mail: Janette.Mlynarova@uniba.sk
tel: (02) 60 295 194
č. d: F2 92

RNDr. Jaroslav Janáček
e-mail: jaroslav.janacek@uniba.sk
tel: (02) 60 295 578
č. d: M253

Mgr. Ľubica Janáčková
e-mail: lubica.janackova@rec.uniba.sk
tel: (02) 60 295 577
č. d: M253

Adriana Kohútová
e-mail: Adriana.Kohutova@uniba.sk
tel: (02) 602 95 478
č. d: F2 3

Alžbeta Kontrišová
e-mail: Alzbeta.Kontrisova@uniba.sk
tel: (02) 602 95 833
č. d: F2 3

Patríková Helena
e-mail: Helena.Patrikova@fmph.uniba.sk
tel: 02/602 95 194
č. d: F2 92

Mgr. Miroslav Wagner
e-mail: miroslav.wagneruniba.sk
tel: 02/602 95 211
č. d: I 22

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ing. Miroslav Ábel
e-mail: Miroslav.Abel@fses.uniba.sk
tel: 02/206 69 864
miestnosť: B 020

Mgr. Zuzana Jajcayová
e-mail: zuzana.jajcayovafses.uniba.sk
tel: 02/206 69 810
miestnosť: C 139

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

MVDr. Ľudmila Blatná
e-mail: ludmila.blatna@uniba.sk
tel.: +421 2 20669909
mobil: +421 907 735 566
klapka (VoIP): 23909
miestnosť: 23 

Farmaceutická fakulta UK

Ing. Marek Vozár, Mgr. Michaela Gašparová
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel: (02) 50 117 145

Martin Kerek
e-mail: ais2@fpharm.uniba.sk
tel: 02/50 117 114

Filozofická fakulta UK

Študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky.

Zamestnanci získajú heslo u nasledujúcich pracovníkov študijného oddelenia: Daniel Madarás, Hajdúch Matúš.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK

Ústav informačných technológií
Mgr. Veronika Mikušíková
e-mail: hidegovajfmed.uniba.sk
tel: (043) 2633 218
Dekanát, Študijné oddelenie
Katarína Kuzmová
e-mail: kkuzmovajfmed.uniba.sk
tel: (043) 2633 120

Ústav informačných technológií
Ing. Miloslav Čutka
e-mail: cutkajfmed.uniba.sk
tel: (043) 2633 216

Lekárska fakulta UK

Správca hesiel študentov:
Mgr. Mária Goliašová
e-mail: maria.goliasova@fmed.uniba.sk
tel: (02) 59 357 499
č. d: 13

Foreign students passwords administrator:
Mgr. Katarína Mazancová
e-mail: katarina.mazancovafmed.uniba.sk
tel: (02) 59 357 462
office: 4

Správca hesiel zamestnancov:
Oľga Kročková
e-mail: olga.krockovafmed.uniba.sk
tel: (02) 59 357 222

Pedagogická fakulta UK

Študijné oddelenie:
Mgr. Miloslava Makovínyiová
Tel.: 02/492 87 122
e-mail: makovinyiovafedu.uniba.sk
č. d: R-122 

Iveta Martincová
Tel.: 02/492 87 116
e-mail: martincovafedu.uniba.sk
č. d: R-116

Externé štúdium:
Bc. Zuzana Kolesíková
Tel.: 02/492 87 117
e-mail:kolesikovafedu.uniba.sk
č. d: R-117

CIT:
Martin Krakovský
Tel.: 02/50222 145
e-mail: krakovskyfedu.uniba.sk
č. d: S-206

Ing. Roman Joštiak
Tel.: 02/492 87 214
e-mail: jostiakfedu.uniba.sk

Právnická fakulta UK

Správa hesiel pre zamestnancov Právnickej fakulty UK
Mgr. Ladislav Kovár
e-mail: ladislav.kovarflaw.uniba.sk
tel: (02) 592 44 539
č. d: 507 NB

Mgr. Michal Lenhart
e-mail: michal.lenhart@flaw.uniba.sk
tel: (02) 592 44 468
č. d: 520 NB

Študenti Právnickej fakulty UK si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky
Zoznam zamestnancov ŠO PraF UK

Prírodovedecká fakulta UK

Sprava hesiel pre ubytovanie
Katarína Miličková
tel: (02) 60 296 571
e-mail: milickovafns.uniba.sk
č. d: 311, pavilón B-2

Zamestnanci sa môžu obrátiť aj priamo na pracovníkov CVS.

Sprava hesiel AIS2
Barbara Rybárová
e-mail:  rybarova21uniba.sk
tel: (02) 602 966 75
č. d: 102

doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.
e-mail: brestenska1uniba.sk
tel: (02) 602 96 206
miestnosť CH2124

Marcela Fraštiová
tel: (02) 602 96 234
miestnosť CH1

Mgr. Eva Gregorová
tel: (02) 602 96 531
miestnosť CH1 

Ing. Anna Guzmová
e-mail: guzmovaa@fns.uniba.sk
tel: (02) 602 96 152
miestnosť: 314

Bc. Mária Okoličányová
e-mail: okolicanyovafns.uniba.sk
tel: 02/602 96 699
miestnosť: 101/A

Ing. Dana Zemanová
e-mail: zemanovafns.uniba.sk
tel: 02/602 96 556
miestnosť: CH1 301/A

Ing. Ildikó Takácsová
email: takacsova@fns.uniba.sk
tel: 02/602 96 556
miestnosť: CH1 301/A

Michal Fülöp
email: fulopfns.uniba.sk
tel:  02/602 96 428
miestnosť: CH1 301/1

Gabriel Kužel
email: kuzelfns.uniba.sk
tel: 02/602 96 598
miestnosť: 301/A, 301/C


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Ing. Jana Hajnovičová 
e-mail: hajnovicova1uniba.sk
tel: (02) 327 77 104

Rektorát a centrálne financované súčasti

Ing. arch. Mária Vyšňovská
e-mail: maria.vysnovskarec.uniba.sk
tel: (02) 59 244 470
sip: 11470(at)uniba.sk
č. d: 13 SB

VM Mlyny

Marek Ivančík
email: Marek.Ivancik@uniba.sk