Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1992, november


22. 05. 2019 13.32 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z príhovoru markíza Juana Antonia Samarancha, predsedu Medzinárodného olympijského výboru pri príležitosti udelenia čestného doktorátu UK „Vaša magnificencia, spektability vážení hostia, dámy a páni, cítim sa veľmi poctený, že dostávam titul doctor honoris causa, ktorý mi udeľuje Univerzita Komenského v Bratislave, lebo je to dôkazom toho, že vaša významná vzdelávacia inštitúcia si vysoko cení neúnavnú vzdelávaciu aktivitu olympijského hnutia, ktorá sa uskutočňuje na všetkých kontinentoch sveta už skoro storočie a súčasne je to veľká morálna podpora našej intelektuálnej práci. Najväčší pedagogický reformátor sedemnásteho storočia vašej krajiny, Jan Amos Komenský, alebo Comenius po latinsky, ktorého meno nesie vaša univerzita, je dobre známy a vysoko uznávaný všetkými odborníkmi v oblasti vzdelávania a tiež tými, ktorí sú aktívnymi členmi nášho hnutia obzvlášť ako filozof, teológ, autor, básnika učiteľ, ktorého názory na vzdelanie boli oveľa pokrokovejšie ako názory netolerantnej spoločnosti, v ktorej žil. Skutočnosť, že UNESCO zaradilo 400. výročie jeho narodenia medzi dôležité udalosti roku 1992, je jasným znakom jeho zásluh.“