Prví univerzitní slovenskí profesori


22. 05. 2019 10.56 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Celkovo pôsobilo na LF UK v období rokov 1919 – 1938 spolu 38 českých profesorov. Keďže tradícia českého lekárskeho školstva spôsobila generačný posun graduovaných českých a slovenských profesorov o dve generácie, prví univerzitní slovenskí profesori mohli byť vymenovaní až vtedy, keď prešli všetkými príslušnými stupňami odborného a akademického rastu. Spomedzi viacerých slovenských profesorov možno spomenúť mená: M. Šeliga (gynekológia, prvý slovenský profesor na UK), K. Čársky (chirurgia), A. Chura (pediatria) a J. Ladziansky-Ledényi (anatómia). Boli to odchovanci českých profesorov. Napríklad chirurg S. Kostlivý (chirurgia) v rokoch 1920 – 1940 vychoval okolo 100 chirurgov, 8 univerzitných profesorov a 6 docentov a tým založil slovenskú chirurgickú školu.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?
...od roku 1928 do roku 2018 udelila Univerzita Komenského 123 čestných doktorátov UK – doctor honoris causa

...28. 2. 1938: V Aule UK sa uskutočnil promočný akt udelenia čestného titulu doctor honoris causa Dr. h. c. prof. PhDr. Milanovi Hodžovi. Čestný doktor prof. Hodža bol počas promócie prvýkrát oblečený v slávnostnom talári.

...16. 11. 1956: Uskutočnilo sa, po dlhom období bez konaní zasadnutí, prvé zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského, ktorej názov bol znovu obnovený.

...január 1962: Evidencia študentov na Univerzite Komenského ukázala, že na nej študovalo 95 zahraničných študentov z 13 štátov. Konkrétne išlo o krajiny: NDR, Bulharsko, Poľsko, Grécko, Irak, Jordánsko, Keňa, Sudán, Basutsko, Uganda, Ghana, Kongo a Kamerun.