Botanická záhrada UK


27. 05. 2019 17.31 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

23. 1. 1942: Ministerstvo školstva a osvety vydalo dekrét o založení botanickej záhrady. Vybudovaním záhrady bol poverený vtedajší prednosta botanického ústavu prof. František Nábělek. Pre jej výstavbu vybrali pozemok okolo vilky staviteľa Lafranconiho (Mlynská dolina, Bratislava) s rozlohou 6,6 hektára.
1956: Zjazd botanických záhrad v Bratislave – reorganizácia botanických záhrad na vedecko-výskumné pracoviská.
1957: Botanická záhrada sa stala kolektívnym členom medzinárodného združenia botanických záhrad v Paríži.
1958: Index seminum – začiatok medzinárodnej výmeny semien.
1959: Budovanie skaliek a rozária.
1962: Rozposlaných 475 Indexov seminum do celého sveta.
1970: Založenie vysunutého biologického pracoviska v Turčianskej Štiavničke – výskum Veľkej Fatry a okolia.
1971: Založenie vysunutého pracoviska v Stupave-Dúbravy – vinohrad, šľachtenie marhúľ a broskýň a dendrologická genofondová plocha.
1975: Najvýznamnejším výsledkom šľachtenia ruží je kultivar „Istropolitana“.
1976: Uznaný vyšľachtený kultivar broskyne „Luna“ na vysunutom pracovisku v Stupave.


Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...17. 1. 1990: V Aule UK sa zišlo dvesto delegátov, aby v tajných voľbách zvolili rektora Univerzity Komenského. Predseda volebnej komisie doc. Ing. Pavel Bóna, CSc., predstavil prítomným dvoch kandidátov na funkciu rektora prof. PhDr. Miroslava Kusého, CSc., a prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc. Po skončení diskusie zvolilo 196 prítomných voličov odovzdaním nadpolovičnej väčšiny hlasov, 129, za rektora Univerzity Komenského prof. PhDr. Miroslava Kusého, CSc. Prezident ČSSR, Václav Havel, odovzdal vymenúvací dekrét rektora Univerzity Komenského prof. Miroslavovi Kusému 19. januára 1990. Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., prešiel vo voľbách ako prvý prorektor a prorektor pre zahraničné styky Univerzity Komenského.