Archív UK


27. 05. 2019 22.10 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Október 1921: Univerzita Komenského založila Zbierku odtlačkov úradných, nápisových a pomocných pečiatok rektorátu, kvestúry a fakúlt univerzity
Leto 1927: Jozef Illetško, kvestor UK, usporiadal archívny fond bývalej Bratislavskej uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity (1914/1915 – 1919/1920) do archívu kvestúry.
1. 12. 1944: V záujme ochrany pred leteckými náletmi začala univerzita evakuovať do kláštora piaristov vo Svätom Jure archív rektorátu a registratúry FiF, PraF, PriF a KBF.
12. 10. 1960: Štátny slovenský ústredný archív (teraz Slovenský národný archív) prevzal z archívu univerzity do trvalej úschovy fondy Bratislavskej právnickej akadémie, Bratislavskej maďarskej kráľovskej Alžbetinej univerzity, Košickej kráľovskej štátnej právnickej akadémie a Právnickej akadémie v Győri, ktoré predtým dala univerzita usporiadať na vlastné náklady.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...6. 10. 2000: Univerzitu Komenského navštívila Jej cisárska výsosť japonská princezná Sayako. Princezná prejavila záujem oboznámiť sa s podmienkami výučby japonského jazyka na Univerzite Komenského, stretnúť sa s našimi študentmi a pedagógmi japonológie.

...16. 10. 2000: Univerzitu Komenského navštívila Jeho Svätosť XIV. Tibetský dalajláma Tenzin Gyatso, nositeľ Nobelovej ceny mieru a šíriteľ myšlienok lásky a porozumenia medzi ľuďmi a národmi. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK prevzal jej čestný titul doctor honoris causa.