Wifi - Eduroam

Od 1.12.2008 Univerzita Komenského ponúka WiFi pripojenie, ktoré je integrované do projektu Eduroam (viac o tomto projekte). Táto služba je určená študentom a pracovníkom UK, ako aj používateľom z inštitúcií participujúcich na projekte Eduroam.

Podmienky používania:

Prístup ku službe:

Pre použitie služby sa vyžaduje autentifikácia používateľa používateľským menom a prístupovým kódom, ktoré ma každý zamestnanec a študent UK pridelené a môže si ich vyhľadať na adrese: https://identity.uniba.sk/. Externí používatelia sa so žiadosťou o prístupové údaje musia obrátiť na svoju domovskú organizáciu.

Použitie služby:

Pre použitie služby musíte mať vo vašom zariadení wireless klient kartu (802.11b alebo 802.11g) a byť v dosahu WiFi pripojenia. Službu je potrebné mať správne nakonfigurovanú v operačnom systéme! Meno bezdrôtovej siete (SSID), ku ktorej sa v rámci služby WiFi možete pripojiť, je eduroam

Konfigurácia:

CePIT - Hotline UK

V prípade problémov sa obráťte na Centrum podpory informačných technológií UK (CePIT - Hotline UK).

CePIT - Hotline UK asistuje pri riešení:

  1. problémov s pripojením sa na infraštruktúru Univerzity Komenského pre univerzitných používateľov Eduroamu (za predpokladu pripájania podporovaného zariadenia s podporovaným operačným systémom),
  2. problémov so získavaním prístupových údajov potrebných na pripojenie pre univerzitných používateľov Eduroamu,
  3. problémov univerzitných používateľov s pripojením sa na infraštruktúru externých inštitúcií pripojených do projektu Eduroamu (v obmedzenej miere - je nevyhnutné naštudovať si podmienky pripojenia v externej inštitúcii dopredu!).

CePIT - Hotline UK neasistuje pri riešení:

  1. problémov externých používateľov Eduroamu s pripájaním sa cez infraštruktúru UK.

CePIT - Hotline UK podporuje nasledovné zariadenia a operačné systémy:

  1. počítačový systém s Microsoft Windows XP
  2. počítačový systém s Microsoft Windows Vista.
  3. počítačový systém s Microsoft Windows 7

WiFi pripojenie je možné použiť aj na iných zariadeniach a operačných systémoch, avšak nie je v našich silách poskytovať podporu širokej množine zariadení, pripravili sme však návody aj pre tieto operačné systémy.

Ak sa niekomu podarí sprevádzkovať pripojenie na zariadení, ku ktorému na stránke nemáme zverejnený manuál a bude ochotný manuál vypracovať, radi ho zverejníme.