Ciele projektu

Strategickým cieľom projektu je vypracovanie, implementácia a overenie interného systému pre zabezpečenie kvality na Univerzite Komenského v Bratislave. Špecifické ciele projektu :

• Vypracovanie, implementácia a overenie interného systému pre zabezpečenie kvality vzdelávania na UK

• Vypracovanie, implementácia a overenie interného systému pre zabezpečenie kvality výskumných súčastí, výskumu a výsledkov výskumu na UK

• Vypracovanie, implementácia a overenie interného systému pre zabezpečenie kvality správy a manažmentu UK

 

Garanti projektu

Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.