Aktivity projektu

AKTIVITY PROJEKTU

Za účelom vypracovania a implementácie Interného systému zabezpečenia kvality Univerzity Komenského v Bratislave boli vytvorené  pracovné tímy, ktorých úlohou bolo venovať sa prideleným čiastkovým úlohám podľa jednotlivých modulov. Pracovným tímom boli pridelené nasledovné úlohy:

  1. Prvým krokom bolo oboznámenie sa s aktuálnym stavom riešenej problematiky doma a v zahraničí (úloha 1 a 2 – štúdium literatúry, smerníc, noriem, legislatívy analyzujúcej riešenú problematiku.).
  2. Následne boli poverení analýzou doterajšieho fungovania, nastavenými procesmi na jednotlivých fakultách, podľa miesta pôsobenia odborného pracovníka (úloha 3 a 4).  (úloha bola plnená za pomoci už spracovaných SWOT analýz jednotlivých fakúlt a z vlastného poznania).
  3. Na pracovných stretnutiach sa dôraz kládol na odhalenie možných inhibítorov, problémov, identifikovanie slabých a silných stránok fakulty/katedry, a objavovanie zlepšovateľského potenciálu.
  4.  Úlohy do budúcnosti - po dôkladnej analýze by mali byť navrhnuté konkrétne postupy a modely, ktoré by mali zabezpečenie kvality zlepšiť, mali by byť navrhnuté také  procesy (alebo možno upraviť existujúce procesy), ktoré by jasne definovali zdroje a obmedzenia, eliminovali plytvanie (či už finančné, alebo aj časové, či eliminovali by zdvojenú prácu). Hlavným výstupom spoločných stretnutí bude Spracovanie kompletnej dokumentácie (od zberu informácií z vlastne vyhľadaných a získaných podkladov, cez zistenie aktuálneho stavu dokumentácie a pracovných náplní, až po návrh dokumentácie – Interný systém zabezpečenia kvality Univerzity Komenského v Bratislave, vrátane príručky kvality a politiky kvality).

Návrh a zriadenie Rady kvality - Rada kvality – výsledkom projektu by mal byť aj vznik orgánu, ktorého hlavnou agendou by malo byť udržanie a zlepšovanie kvality. Presné organizačné zaradenie, hlavné úlohy a kompetencie budú jasne definované.

 

Modul Vzdelávanie

Aktivita č. 1.1 Návrh a overenie systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na báze ESG

Cieľom aktivity je vypracovanie návrhu, implementácia a overenie systému zabezpečenia kvality vzdelávania na UK založeného na štandardoch a smerniciach ESG

Aktivita č. 1.2 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania

Cieľom aktivity je vypracovanie návrhu, implementácia a overenie opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu UK k verejnosti  týkajúcej sa kvality vysokoškolského vzdelávania ako sa toto realizuje na UK

Aktivita č. 1.3 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania

Cieľom aktivity je overenie návrhu, implementácie a funkcionality systému zabezpečenia kvality vzdelávania na UK založeného na štandardoch a smerniciach ESG

Zoznam riešiteľov modulu

MenoZaradenie v rámci
implementácie projektu
Súčasť UK
Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.Odborný pracovník 2FM UK
Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.Odborný pracovník 3LF  UK
PaedDr. JUDr. Róbert Brtko, CSc.Odborný pracovník 4PraF  UK
Ing. ThDr. Jozef Jančovič, PhD.Odborný pracovník 1RKCMBF UK
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.Odborný pracovník 2FaF UK
PhDr. Katarína NevrlováOdborný pracovník 3CĎV UK
doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Odborný pracovník 4FiF UK
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.Odborný pracovník 1FTVŠ UK
ThDr. Ondrej Prostredník, PhD.Odborný pracovník 2EBF UK
Ing. Veronika Miťková, PhD.Odborný pracovník 3CĎV UK
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. Odborný pracovník 4PdF UK

Modul Veda a výskum

Aktivita č. 2.1 Návrh a overenie systému hodnotenia výsledkov súčastí / útvarov / kolektívov vo výskume riešiaceho aj problém vzájomného porovnávania výsledkov v rôznych oblastiach výskumu

Cieľom aktivity je vypracovanie návrhu, implementácia a overenie systému zabezpečenia kvality výskumu na UK založeného na medzinárodných prístupoch a indikátoroch hodnotenia kvality výskumu

Aktivita č. 2.2 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vnútorného hodnotenia súčastí / útvarov / kolektívov vysokej školy z hľadiska výsledkov vo výskum

Cieľom aktivity je vypracovanie návrhu, implementácia a overenie opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu UK k verejnosti z hľadiska hodnotenia kvality výskumných tímov, výskumu a výsledkov výskumu na UK

Aktivita č. 2.3 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému interného zabezpečenia kvality výskum

Cieľom aktivity je overenie návrhu, implementácie a funkcionality systému zabezpečenia kvality výskumných súčastí, výskumu a výsledkov výskumu na UK v zmysle relevantných medzinárodných prístupov a indikátorov

Zoznam riešiteľov modulu

MenoZaradenie v rámci
implementácie projektu
Súčasť UK
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.Odborný pracovník 1PriF UK
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.Odborný pracovník 2FMFI UK
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.Odborný pracovník 3LF UK 
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD Odborný pracovník 4RKCMBF UK 
doc. Milan Horniaček, PhD.Odborný pracovník 1FSEV UK
PhDr. Daniela Majerčáková, PhD. Odborný pracovník 2FM UK
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. Odborný pracovník 3FTVŠ UK 
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. Odborný pracovník 4PdF UK
Doc. Mgr. František Ábel, PhD. Odborný pracovník 1EBF UK
Mgr. Zuzana Lisoňová Odborný pracovník 2FiF UK 
Doc. Mgr. Martina Dubničková, PhD.Odborný pracovník 3FaF UK

Modul Správa a manažment

Aktivita č. 3.1 Návrh a overenie systému hodnotenia riadiacich a administratívnych činností hlavných procesov na univerzite

Cieľom aktivity je vypracovanie návrhu, implementácia a overenie systému zabezpečenia kvality riadiacich a administratívnych činností hlavných procesov na UK

Aktivita č. 3.2 Návrh a overenie opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti a zvýšenie efektívnosti organizácie a riadiacich a administratívnych činností hlavných procesov na univerzite

Cieľom aktivity je vypracovanie návrhu, implementácia a overenie opatrení na zvýšenie efektívnosti organizácie a riadiacich činností na UK

Aktivita č. 3.3 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému pre zabezpečenie kvality správy a manažmentu univerzity

Cieľom aktivity je overenie návrhu, implementácie a funkcionality systému zabezpečenia kvality správy a manažmentu UK

Zoznam riešiteľov modulu

MenoZaradenie v rámci
implementácie projektu
Súčasť UK
Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.Odborný pracovník 1PriF UK
Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. Odborný pracovník 2LF UK
Mgr. Soňa SzabóováOdborný pracovník 3FM UK 
PaedDr. Miroslav ŠtevčíkOdborný pracovník 4CĎV UK
Mgr. Katarína Rentková, PhD. Odborný pracovník 1FM UK
PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.Odborný pracovník 2FTVŠ UK
Ing. Samuel LáskaOdborný pracovník 3EBF UK
Ing. Alena ČirkováOdborný pracovník 4FSEV UK
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.Odborný pracovník 1FaF UK
Mgr. Ján Škrobák, PhDOdborný pracovník 3PraF UK