Základné informácie

• Názov projektu: Interný systém zabezpečovania kvality Univerzity Komenského v Bratislave

• skratka názvu projektu: INSYZAKUK

• ITMS kód projektu: 26140230007

• Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 631 486,25 EUR

• Harmonogram projektu: január 2012 – december 2014

• Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

• Projekt bol podaný v rámci výzvy s kódom OPV-2010/4.2/03-SORO

www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/archiv/vyzvy/opv-20104203-soro/

• Operačný program: Vzdelávanie

• Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

• Opatrenie: 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.

• Miesto realizácie projektu :

Odborárske nám. 14, 813 72 Bratislava - Staré Mesto,

Moskovská 2, 811 08 Bratislava - Staré Mesto,

Sasinkova 2, 811 08 Bratislava - Staré Mesto,

Gondova 2, 818 01 Bratislava - Staré Mesto,

Špitálska 24, 813 72 Bratislava - Staré Mesto,

Kapitulská 26, 814 58 Bratislava - Staré Mesto,

Moskovská 3, 811 08 Bratislava - Staré Mesto,

Sasinkova 4, 811 08 Bratislava - Staré Mesto,

Šoltésova 4, 811 08 Bratislava - Staré Mesto,

Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava- Staré Mesto,

Bartókova 8, 811 02 Bratislava - Staré Mesto,

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava - Staré Mesto,

Štúrova 9, 814 99 Bratislava - Staré Mesto,

Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava - Ružinov,

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava - Nové Mesto,

Odbojárov 10/a, 820 05 Bratislava - Nové Mesto,

Račianska 59, 813 34 Bratislava - Nové Mesto,

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava - Karlova Ves,

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava - Karlova Ves