III. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, náležitosti žiadosti

 

1. Zverejnenie informácií

Podľa § 5 ods. 1 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) univerzita ako povinná osoba zverejňuje informácie na svojej internetovej stránke http://www.uniba.sk a na verejne prístupnom mieste na vývesnej tabuli v sídle univerzity a v jej jednotlivých súčastiach.

 

2. Sprístupnenie informácií

Miesto podania žiadosti o sprístupnenie informácií - adresa a kontaktné spojenia:

Informácie o univerzite možno získať písomne, ústne (osobne alebo telefonicky), e-mailom. Žiadosti o sprístupnenie informácií prijíma a eviduje Útvar vnútornej kontroly Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Adresa:
Šafárikovo nám. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1,
Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu

e-mailinfo.uvkuniba.sk

 

3. Náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií

Žiadosť môže byť podaná písomne, ústne, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

  1. že je určená univerzite,
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  3. adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
  4. ktorých  informácií sa žiadosť týka,
  5. aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

 

Ak žiadosť nemá uvedené predpísané náležitosti, univerzita bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve univerzity žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, univerzita žiadosť odloží.

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená univerzite. Na požiadanie univerzita písomne potvrdí podanie žiadosti, vydá doklad o prijatí a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.