Informácie pre študentov

Postup pri podávaní žiadosti o primerané úpravy a podporné služby

1. Študent, ktorý sa z dôvodu svojich špecifických potrieb bude pri štúdiu na UK uchádzať o primerané úpravy, podporné služby a/alebo akékoľvek zvýhodnenie, podáva na študijnom oddelení svojej fakulty písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami (formulár žiadosti o zaradenie).

  • Študenti 1. ročníka podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie spolu s návratkou potvrdzujúcou nástup na štúdium,
  • študenti vyšších ročníkov podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami spravidla pri zápise na začiatku akademického roka.
  • Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby možno podať aj v priebehu akademického roka, priznanie primeraných úprav, podporných služieb a/alebo zvýhodnení však nemá spätnú platnosť.

2. Povinnou prílohou žiadosti o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami je potvrdenie o zdravotnom postihnutí alebo potvrdenie o poruchách učenia.

3. Študent je povinný do 5 pracovných dní odo dňa zápisu na štúdium kontaktovať Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami alebo fakultného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami za účelom prípravy žiadosti o primerané úpravy a podporné služby (formulár žiadosti o primerané úpravy). Študent prvého ročníka je povinný kontaktovať Centrum podpory alebo fakultného koordinátora ešte pred zápisom.

4. O zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb na základe návrhu primeraných úprav a podporných služieb rozhoduje dekan príslušnej fakulty UK.

Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami

Študenti UK s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP) majú nárok na prednostné pridelenie ubytovania v študentskom domove. Pravidlá pridelenia prednostného ubytovania rieši Vnútorný predpis č. 10/2016 - Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity.

1. Na prednostné ubytovanie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia majú nárok študenti UK, ktorí

  • sú držiteľmi preukazu ZŤP, a
  • sú oficiálne evidovaní v zozname študentov so špecifickými potrebami na vlastnej fakulte.

2.  Študenti ŤZP bývajú v štandardných izbách, pri prihlasovaní na ubytovanie si môžu uviesť spolubývajúceho. Nevidiaci študenti majú nárok na ubytovanie v dvojlôžkových izbách, pokiaľ nežiadajú inak.

3. Študenti s ťažkým telesným postihnutím dolných končatín (obmedzená mobilita) majú nárok bývať v bezbariérových izbách.

4. Študenti odkázaní na pomoc osobného asistenta majú nárok na ubytovanie asistenta za týchto podmienok:

 a) Študent doloží nárok na ubytovanie asistenta platným posudkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), ktorý vydal úrad v mieste jeho trvalého bydliska v súlade s § 15 zákona č. 447/2008, podľa ktorého je študent odkázaný na osobnú asistenciu, a platného rozhodnutia úradu o priznaní príspevku na osobnú asistenciu. Oba dokumenty je potrebné doložiť na študijné oddelenie v termíne podávania žiadosti o ubytovanie.

b)  Študent ŤZP, ktorý má podľa § 22 zákona č. 447/2008 Z. z. priznaný finančný príspevok na osobnú asistenciu
v rozsahu bodov 1 - 6 prílohy č. 4
uvedeného zákona (vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie), má nárok na ubytovanie s osobným asistentom, pričom asistent cenu za ubytovanie neplatí. Takýmto asistentom môže byť aj osoba, ktorá nemá s UK žiadny študentský či zamestnanecký vzťah.

c) Asistentom iného študenta ŤZP odkázaného na osobnú asistenciu, s výnimkou študenta podľa predchádzajúceho odseku, je spravidla študent Univerzity Komenského, ktorý spĺňa kritériá na pridelenie ubytovania, a za ubytovanie platí. Takému asistentovi bude spolu so študentom ŤZP/žiadateľom pridelené ubytovanie v študentskom domove prednostne.

d) Na ubytovanie v bezbariérových izbách a v bezbariérových apartmánoch majú spravidla prednostné právo študenti UK s obmedzenou mobilitou a ich asistenti. V prípade vyššieho počtu žiadateľov s obmedzenou mobilitou bude asistentom pridelené ubytovanie v bežných izbách v blízkosti bezbariérových priestorov.

Parkovací preukaz i pre nevidiacich

 Jednou z noviniek zákona č. 447/2008 o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia je vydávanie parkovacieho preukazu, ktorý nahrádza doposiaľ vydávané osobitné označenie motorového vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu známe tiež ako osobitné označenie O1.

Parkovací preukaz sa vydáva na základe posudkového záveru o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility a orientácie fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa lekárskeho posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

Vyhotoví ho a vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe  právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Vzhľad parkovacieho preukazu je jednotný pre všetky štáty Európskej únie. Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ŤZP  nezanikne nárok na parkovací preukaz.

Parkovací preukaz je určený na uplatnenie výhod podľa zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. Môže ho používať len osoba, ktorej bol vydaný. Na zadnej strane preukazu je uvedené meno držiteľa preukazu s jeho fotografiou. Preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť preukazu jasne viditeľná na účely kontroly.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení.

Podľa textu na jeho zadnej strane parkovací preukaz oprávňuje jeho držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch Európskej únie, pri jeho využívaní musia byť ale dodržané predpisy konkrétnej krajiny EÚ. Pokiaľ v príslušnej krajine EÚ môžu používať parkovací preukaz len osoby s telesným postihnutím, musia držitelia tohto preukazu vydaného u nás i z dôvodu úplnej alebo praktickej slepoty túto skutočnosť rešpektovať a v danej krajine ho nepoužívať.

Pokiaľ je nám známe, nevidiacim osobám sa tento preukaz vydáva len na Slovensku a v Českej republike.

Súčasne odporúčame nepoužívať pri parkovaní rozšírené parkovacie miesta, ktoré vzhľadom na potrebu širšieho priestoru pri nastupovaní a vystupovaní do a z vozidla sú určené pre osoby s telesným postihnutím.

Vodič vozidla  je povinný parkovací preukaz odstrániť z vozidla, ak sa vozidlo nepoužíva na prepravu držiteľa tohto preukazu.

Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31. decembra 2008, platí do 31. decembra 2013, ak neuplynula doba jeho platnosti alebo  fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený na jej písomnú žiadosť parkovací preukaz. O vyhotovení parkovacieho preukazu sa v tomto prípade nevydáva  písomné rozhodnutie. 

Parkovací preukaz nezaisťuje bezplatné užívanie diaľníc

 Vymedzené úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá možno užívať dvojstopovými motorovými vozidlami po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií. Podmienky úhrady a skupiny motorových vozidiel, ktoré môžu diaľnice užívať bez úhrady, upravuje zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Podľa § 6 ods. 6 písm. ch) úhrada sa neplatí mimo iných pri motorovom vozidle, na ktoré sa občanovi s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vydanie a používanie parkovacieho preukazu neoprávňuje k užívaniu diaľnic a vybraných úsekov ciest pre motorové vozidlá bez zakúpenia príslušnej diaľničnej známky.  

Ing. Milan Měchura

pracovník úradu ÚNSS