Identifikácia informačných bariér

Univerzita prístupná pre všetkých - identifikácia informačných bariér

Obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu pri prieskume zameranom na identifikáciu informačných bariér na Univerzite Komenského. Prieskum má za úlohu zmonitorovať informačnú prístupnosť akademického prostredia na UK. Podnety respondentov (nielen) so špecifickými potrebami budú jedným zo zdrojov pri tvorbe návrhu opatrení zameraných na odstraňovanie informačných bariér.

Na pôde univerzity sa pracuje s množstvom informácií. Dôležité je, aby boli prístupné, použiteľné a bezpečné pre všetkých, t. j. pre študentov, zamestnancov i návštevníkov univerzity.

Dostupná informácia nemusí byť aj prístupná. To znamená, že informácia môže byť napísaná na plagáte na stene alebo na webovej stránke, no z rôznych dôvodov je pre niekoho nečitateľná. Dostupná informácia sa stáva zároveň prístupnou, keď sa k nej dostane každý bez ohľadu na fyzické alebo technologické obmedzenia. Prístupná informácia je nielen použiteľná, ale môžeme s ňou bezpečne narábať bez rizika úniku neželaným osobám. Čokoľvek, čo bráni prístupnosti, označujeme ako informačnú bariéru.

Preto sme sa rozhodli pravidelne iniciovať prieskum zameraný na identifikáciu informačných bariér. V našom záujme je zvyšovanie úrovne prístupnosti informácií, ktorá prispeje k skvalitneniu podmienok pre štúdium a prácu na UK. Tento prieskum sa aktuálne koná od 4. do 20. mája 2023.

Vyplnením dotazníka môžete pomôcť pri identifikovaní informačných bariér na pôde Univerzity Komenského (všetkých jej súčastí), tiež aj prekážok, ktoré znižujú, respektíve úplne znemožňujú informačnú prístupnosť hľadaných informácií, alebo obmedzujú používanie informačných systémov na UK.

V procese identifikovania informačných bariér je dôležité upriamiť pozornosť na hodnotenie informácií nielen z hľadiska čitateľnosti, ale aj z hľadiska:

  • vnímateľnosti (vzhľad, štruktúra, rozloženie a usporiadanie informácií, vizuálne umiestnenie, množstvo detailov, orientácia, pohyblivosť textu a obrázkov, riadkovanie, rozstup medzi odsekmi, sýtosť, jas a kontrast, priehľadnosť, farebnosť, presýtenosť, odrážky, číslovanie, obrázky, tabuľky, grafy, ...),
  • zrozumiteľnosti (čítanie s porozumením, jednoduchosť, zložitosť, náročnosť, nadväznosť a logickosť informácií, zmysluplnosť poriadia, usporiadanie informácií, dodržanie témy, zreteľné vysvetlenie jednotlivých krokov, postupu práce, príklady, ukážky, ...),
  • spôsobu zápisu textu (použitý typ a veľkosť písma, farba písma, podčiarknutý, prečiarknutý, zvýraznený, písaný, tlačený text, farba textu, rozstup medzi písmenami, slovami, vetami, riadkami, odsekmi, ...),
  • predvídateľnosti a intuitívnosti (jednoduchý vzhľad, prehľadná štruktúra, navigácia, oznámenia, symboly, značky, rozbaľovacie polia, skryté polia, jasné pomenovania, dostupnosť nápovedy, ...),
  • ovládateľnosti (prispôsobenie, posúvanie, presúvanie, blikanie, rolovanie, zjednodušené ovládanie, ovládanie pomocou myši, klávesnice, zrakom, hlasovým výstupom, rečou, ...),
  • adaptácie a univerzálnosti (možnosť upravovať text, zmeniť veľkosti písma a pozadia, zväčšené písmo, počúvanie obsahu textu, audio komentár, zvukový záznam, video záznam, textové alternatívy k obrázkom, zvukovým alebo video záznamom, prepis hovoreného slova, titulky, multimediálne prvky, asistenčné technológie, ...).

Vaše postrehy a podnety spracujeme a postúpime kompetentným pracovníkom UK na riešenie. Dúfame, že s vašou pomocou sa nám podarí prispieť k zvýšeniu informačnej prístupnosti akademického prostredia.

Oceníme, keď budete prieskum informačnej prístupnosti šíriť/ zdieľať v okruhu svojich známych.

Vopred ďakujeme za spoluprácu. Odkaz na dotazník: https://forms.office.com/e/AZNCvmY0gx