Vysielaní učitelia a výskumníci

Krátkodobé návštevy na partnerských univerzitách

Prihlášky

Na základe výzvy záujemcovia (pracovníci s minimálne polovičným úväzkom na UK) o krátkodobé pobyty na partnerských univerzitách v nasledujúcom kalendárnom roku vyplnia formuláre prihlášok, ktoré sú k dispozícii v štyroch jazykoch na webe a na zahraničných oddeleniach fakúlt. Prihlášky sa podávajú spravidla v angličtine; na univerzity v Nemecku a v Rakúsku v nemčine (na Univerzitu v Regensburgu je špeciálna prihláška v nemeckom alebo v anglickom jazyku.), na univerzity vo Francúzsku vo francúzštine, na univerzity v Českej republike v slovenčine. Prihlášky schvaľujú, podpisujú a postupujú OMV RUK príslušní prodekani pre medzinárodné vzťahy (v prípade veľkého záujmu o niektoré univerzity sa uskutočnia výberové kolá už na fakultách).

Termíny

Termín podania prihlášok v rámci fakúlt určujú príslušní prodekani na základe výzvy OMV RUK, spravidla v prvej polovici októbra

Výber kandidátov

Výber kandidátov na pobyty sa koná na Rektoráte UK na spoločnom pracovnom stretnutí Koordinačnej rady, t.j. prorektora a vedúcej OMV s prodekanmi a referentkami pre zahraničné vzťahy všetkých fakúlt UK. Stretnutie býva spravidla v decembri. Rozhodnutie Koordinačnej rady je predbežné, definitívne rozhodnutie o realizácii pobytu robí zahraničný partner, ktorému UK zašle prihlášky všetkých úspešných žiadateľov.

Kritériá výberu

Do konečného výberu sú zaradené iba tie prihlášky, ktoré boli odovzdané v požadovanom termíne a forme. Prednosť majú spravidla prihlášky opierajúce sa o už existujúcu spoluprácu, resp. očakávaným prínosom z pobytu by mala byť inovácia metodiky, nová učebnica, naštudovanie novátorských postupov, merania na u nás nedostupných prístrojoch a pod.

Dĺžka pobytu a počet pracovníkov

Súčasťou celouniverzitných zmlúv sú aj krátkodobé výmenné pobyty pedagogických a vedeckých pracovníkov. Maximálna dĺžka pobytu je spravidla 7 dní (odchod Ne - príchod So); s výnimkou univerzít v ČR, Budapešti, kde je to spravidla 5 pracovných dní, na amerických univerzitách 10-14 dní. Maximálny počet pracovníkov, ktorých môže UK v kalendárnom roku vyslať na jednu zahraničnú univerzitu je spravidla 5 osôb; na americké univerzity ad hoc, na univerzitu v Padove 2 osoby.

Realizácia cesty

Realizácia krátkodobých pobytov na základe bilaterálnych zmlúv UK je finančne krytá z rozpočtových prostriedkov UK. Z toho dôvodu realizácia pobytu:

  • je vždy viazaná na daný kalendárny rok (do 30. 11.) a nie je prenosná na nasledujúci kalendárny rok
  • nie je prenosná na inú osobu
  • v zásade nie je kombinovateľná s iným typom zahraničnej cesty (účasť na konferencii, mobilita v rámci programu Erasmus, mobilita v rámci grantov a pod.)

Administratíva

  • pracovník si po informácii z OMV, že partnerská univerzita ho akceptuje, dohodne so svojim zahraničným partnerom vyhovujúci termín pobytu a oznámi ho bezodkladne OMV, ktoré si vyžiada od zahraničnej univerzity jeho oficiálne potvrdenie
  • pracovník si nechá štandardným postupom zaužívaným na svojej fakulte cestu, v dohodnutom termíne, schváliť (vedením fakulty) a vystaviť o tom potvrdenie pre OMV RUK
  • pracovník doručí na OMV súhlas fakulty s vycestovaním a kópiu Cestovného príkazu v IS Sofia, vystaveného ekonomickým oddelením príslušnej fakulty. Vycestovanie bez schváleného a podpísaného Cestovného príkazu je porušením pracovnej disciplíny a cesta bude posudzovaná ako súkromná. V tomto zmysle bude informovaný aj zahraničný partner.

Cestovné náhrady

POBYTOVÉ NÁKLADY

Konkrétne podmienky financovania pobytových nákladov spojených s pracovným pobytom na zahraničnej partnerskej univerzite sú dané znením príslušnej zmluvy. V prípade európskych univerzít hradí pobytové náklady prijímajúca inštitúcia. Financovanie pobytových nákladov u ciest na mimoeurópske univerzity hradí vysielajúca fakulta.

CESTOVNÉ NÁKLADY

Pri zahraničných pracovných cestách pracovníkov UK na základe bilaterálnych zmlúv zabezpečuje financovanie cestovných nákladov Rektorát UK podľa Smernice rektora UK č. 19/2008.

Z dôvodu čo najefektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov zabezpečuje cestovné lístky buď fakulta, alebo si cestovné lístky účastník krátkodobého pobytu zabezpečuje sám. V oboch prípadoch musia byť letenky kúpené cez vysúťaženú firmu Millennium Travel (bližšie informácie poskytne referent príslušného Referátu zahraničných vzťahov fakulty). Letenky môžu byť kúpené aj priamo od leteckej spoločnosti (nie cez cestovnú agentúru). Vlakové lístky si cestovateľ zabezpečuje sám, cez ŽSR a to 2. triedu s miestenkou. 

Na dopravu bude použitý prostriedok hromadnej dopravy s najkratšou a ekonomicky najvýhodnejšou trasou.

Použitie súkromného cestného motorového vozidla je možné len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch (prenos vzoriek, literatúry a pod.) na základe písomnej žiadosti pracovníka a súhlasu príslušnej fakulty. V takom prípade sa poskytuje náhrada vo výške adekvátneho prostriedku verejnej hromadnej dopravy. Ak je dôvodom pre použitie súkromného cestného motorového vozidla cesta viacerých pracovníkov na to isté miesto určenia, nárok na náhradu vzniká iba jednému účastníkovi cesty (spolucestujúcim nie).

Za predpokladu splnenia zásad hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a dodržania pokynov Smernice rektora UK č. 19/2008 budú cestovné náklady pracovníkovi refundované na fakulte, ktorá o ich refundáciu následne požiada OMV RUK.

Správa z pobytu

Správu z pobytu treba odovzdať na OMV RUK najneskôr 10 dní po návrate.

Hosťujúca profesúra na Univerzite Innsbruck - VÝZVA OTVORENÁ do 4.4.2022

Univerzita v Innsbrucku ponúka ročne v rámci bilaterálnej zmluvy o spolupráci post hosťujúcej profesúry pre profesora (event. docenta) Univerzity Komenského v Bratislave na účely výskumu a výučby po dobu dvoch mesiacov. Cieľom tejto iniciatívy je propagácia špičkových medzinárodných vedeckých a didaktických výmen s univerzitou v Innsbrucku a podpora internacionalizácie.

Na základe tejto zmluvy je ponúkaná možnosť uchádzať sa o
2-mesačné miesto hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku na akad. rok 2022/2023

Ponuka platí pre profesorov / docentov, ktorí majú záujem vycestovať na 2 mesiace, do Innsbrucku. (Prednostne tých, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck) Je možnosť osloviť a spolupracovať s kolegami zo všetkých 16 fakúlt a 6 inštitútov UI.

Počet nominácií za UK: 1

Jazyk: nemecký / anglický
Predpoklady uchádzača: viď. Pokyny pre uchádzača

*Poznámka:
- jedná sa o špecifický typ hosť. profesúry, čo treba zdôrazniť svojmu zahr. partnerovi, mimo bežného financovania a výberového konania UI.
- výzva neplatí pre lekárske fakulty UK

Výskumný grant pre postdoktorandov UK na Univerzite Viedeň

Univerzita Viedeň na základe bilaterálnej zmluvy o spolupráci ponúka 2 jednomesačné výskumné granty pre mladých výskumníkov UK

Cieľová skupina

Postdoktorandi UK, ktorí získali titul PhD, najneskôr 7 rokov dozadu a pracujú na Univerzite Komenského v Bratislave

Počet vybraných uchádzačov 2 + 2 náhradníci

Výška grantu

€ 1000.- na osobu/za mesiac

Oblasť výskumu:  ľubovoľná okrem medicíny

Jazyk: anglický alebo nemecký

Realizácia pobytu: od apríla po november kalendárneho roku

Podmienky účasti:

·         status PhD študenta UK PhD

·         mať akademického tútora na Univerzite Viedeň  

·         počas výskumného pobytu bývať vo Viedni

·         prejsť úspešne výberovým konaním na OMV RUK a schválením IRO UV

 Výzva na predkladanie prihlášok do: updated soon

PROCEDÚRA:
pred výberovým konaním:

  1. Nadviazanie kontaktu priamo s potenciálnym vedeckým tútorom ešte pred podaním prihlášky: http://www.univie.ac.at/organisation; zaslaním životopisu, popisu plánovaného výskumu s informáciou, že po úspešnom výberovom konaní bude jeho pobyt financovaný  Univerzitou Viedeň na základe General Agreement ako CEE grant
  2. Tútor: titul profesor (ak nemá titul profesor, musí byť aspoň vedúci katedry/ pracoviska), pracujúci na plný úväzok, nie emeritný profesor
  3. Dohodnutie si obsahu, obdobia absolvovania stáže priamo s tútorom

4.       Vyplniť prihlášku a zaslať ju, spolu s ostatnou dokumentáciou, v období výzvy na podávanie prihlášok na OMV RUK spolu so všetkými náležitými podpísanými dokumentmi (konvertovanými do PDF formátu s možnosťou vyhľadávania) a to elektronicky e-mailom (ivana.dzurikova@rec.uniba.sk) a zároveň aj klasickou poštou na  Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám 6, 814 99, Bratislava

DOKUMENTÁCIA K NOMINÁCII:

·         prihláška

·         štrukturovaný životopis s uvedením dátumu získania PhD.

·         zoznam vlastnej publikačnej činnosti

·         stručný popis výskumného projektu a uvedenie dôvodu stáže vo Viedni vrátane bibliografie

·         odporúčajúci list vedúceho katedry domovskej fakulty UK

·         akceptačný list od tútora z Univerzity Viedeň (vrátane uvedenia termínu stáže) (podpísaný)

Po výberovom konaní:

1.       Po úspešnom výberovom konaní na OMV RUK bude nominácia zaslaná na schválenie IRO Wien,ktorá sa definitívne k nominácii vyjadrí akceptačným listom

2.       Nahlásenie presného termínu absolvovania stáže na OMV RUK

3.       Zodpovedajúce ubytovanie  si účastník hľadá a zabezpečuje svojpomocne. Univerzita Viedeň nedisponuje študentskými domovmi ani hosťovskými izbami

4.       Zdravotné poistenie počas celej dĺžky pobytu, cestovné náklady, knihy a učebné pomôcky sú na osobné náklady

5.       Grant bude vyplatený v budove Questur Uni Wien po zahájení pobytu  http://finanzwesen.univie.ac.at/

6.       V prípade rezignácie na grant z akýchkoľvek dôvodov je vybraný uchádzač povinný bezodkladne informovať OMV RUK

Po absolvovaní stáže:

Účastní zašle krátku správu o študijnom a sociálnom aspekte výskumného (v nemeckom alebo v anglickom jazyku)  e-mailom ako subject “CEE-grant-Report”

·         na:   international.officeunivie.ac.at
(International Relations, University of Vienna
1010 Wien, Universitätsring 1, Austria)

·         ako aj na ivana.dzurikovarec.uniba.sk  
(OMV RUK)

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, 814 99, Bratislava,  tel: 02/9010 9234, ivana.dzurikovarec.uniba.sk