Vysielaní učitelia a výskumníci

Krátkodobé návštevy na partnerských univerzitách

Prihlášky

Na základe výzvy záujemcovia (pracovníci s minimálne polovičným úväzkom na UK) o krátkodobé pobyty na partnerských univerzitách v nasledujúcom kalendárnom roku vyplnia formuláre prihlášok, ktoré sú k dispozícii v troch jazykoch na webe a na zahraničných oddeleniach fakúlt. Prihlášky sa podávajú spravidla v angličtine; na univerzity v Nemecku v nemčine (na Univerzitu v Regensburgu je špeciálna prihláška v nemeckom alebo v anglickom jazyku.), na univerzity v Českej republike v slovenčine. Prihlášky schvaľujú, podpisujú a postupujú OMV RUK príslušní prodekani pre medzinárodné vzťahy.

Termíny

Termín podania prihlášok v rámci fakúlt určujú príslušní prodekani na základe výzvy OMV RUK.

Výber kandidátov

Výber kandidátov na pobyty určí OMV RUK na základe predloženej dokumentácie z fakulty a s prihliadnutím na jej priority. Výber je predbežný, definitívne rozhodnutie o realizácii pobytu robí zahraničný partner, ktorému UK zašle prihlášky všetkých úspešných žiadateľov.

Kritériá výberu

Do konečného výberu sú zaradené iba tie prihlášky, ktoré boli odovzdané v požadovanom termíne a forme. Prednosť majú spravidla prihlášky opierajúce sa o už existujúcu spoluprácu, resp. očakávaným prínosom z pobytu by mala byť inovácia metodiky, nová učebnica, naštudovanie novátorských postupov, merania na u nás nedostupných prístrojoch a pod.

Dĺžka pobytu a počet pracovníkov

Súčasťou celouniverzitných zmlúv sú aj krátkodobé výmenné pobyty pedagogických a vedeckých pracovníkov. Maximálna dĺžka pobytu je spravidla 7 dní (odchod Ne - príchod So); s výnimkou univerzít v ČR, Budapešti, kde je to spravidla 5 pracovných dní, na mimoeurópskych univerzitách 10-14 dní. Maximálny počet pracovníkov, ktorých môže UK v kalendárnom roku vyslať na jednu zahraničnú univerzitu je spravidla 5 osôb; na americké univerzity ad hoc.

Realizácia cesty

Realizácia krátkodobých pobytov na základe bilaterálnych zmlúv UK je finančne krytá z rozpočtových prostriedkov UK. Z toho dôvodu realizácia pobytu:

  • je vždy viazaná na daný kalendárny rok (do 30. 11.) a nie je prenosná na nasledujúci kalendárny rok
  • nie je prenosná na inú osobu
  • v zásade nie je kombinovateľná s iným typom zahraničnej cesty (účasť na konferencii, mobilita v rámci programu Erasmus, mobilita v rámci grantov a pod.)

Administratíva

  • pracovník si po informácii z OMV, že partnerská univerzita ho akceptuje, dohodne so svojim zahraničným partnerom vyhovujúci termín pobytu a oznámi ho bezodkladne OMV, ktoré si vyžiada od zahraničnej univerzity jeho oficiálne potvrdenie
  • pracovník si nechá štandardným postupom zaužívaným na svojej fakulte cestu, v dohodnutom termíne, schváliť (vedením fakulty) a vystaviť o tom potvrdenie pre OMV RUK
  • pracovník doručí na OMV súhlas fakulty s vycestovaním a kópiu Cestovného príkazu v IS Sofia, vystaveného ekonomickým oddelením príslušnej fakulty. Vycestovanie bez schváleného a podpísaného Cestovného príkazu je porušením pracovnej disciplíny a cesta bude posudzovaná ako súkromná. V tomto zmysle bude informovaný aj zahraničný partner.

Cestovné náhrady

POBYTOVÉ NÁKLADY

Konkrétne podmienky financovania pobytových nákladov spojených s pracovným pobytom na zahraničnej partnerskej univerzite sú dané znením príslušnej zmluvy. V prípade európskych univerzít hradí pobytové náklady prijímajúca inštitúcia. Financovanie pobytových nákladov u ciest na mimoeurópske univerzity hradí vysielajúca fakulta.

CESTOVNÉ NÁKLADY

Pri zahraničných pracovných cestách pracovníkov UK na základe bilaterálnych zmlúv zabezpečuje financovanie cestovných nákladov príslušná fakulta, Rektorát UK oprávnené náklady refunduje.

Upozorňujeme, že na UK je zriadený dynamický nákupný systém na nákup leteniek a služieb s tým spojených (usmernenie tajomníkov fakúlt UK zo dňa 10.1.2023).

Fakulta garantuje, že na dopravu bude použitý prostriedok hromadnej dopravy s najkratšou a ekonomicky najvýhodnejšou trasou.

Použitie súkromného cestného motorového vozidla je možné len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch (prenos vzoriek, literatúry a pod.) na základe písomnej žiadosti pracovníka a súhlasu príslušnej fakulty. V takom prípade sa poskytuje náhrada vo výške adekvátneho prostriedku verejnej hromadnej dopravy. Ak je dôvodom pre použitie súkromného cestného motorového vozidla cesta viacerých pracovníkov na to isté miesto určenia, nárok na náhradu vzniká iba jednému účastníkovi cesty (spolucestujúcim nie).

Správa z pobytu

Správu z pobytu treba odovzdať na OMV RUK najneskôr 10 dní po návrate.

 

Zoznam bilaterálnych zmlúv 

tu

Hosťujúca profesúra na Univerzite Innsbruck v trvaní 2 mesiace na akad. rok 2024/25- VÝZVA OTVORENÁ do 18.3.2024

Zámer:

Integrácia hosťujúceho profesora do vybraného inštitútu alebo výskumného ústavu UI s cieľom zvýšiť jeho medzinárodnosť.

Cieľová skupina:

profesori alebo docenti (vysoko kvalifikovaní výskumní pracovníci, nastávajúci profesori) s pracovným štatútom na Univerzite Komenského v Bratislave (najlepšie tí, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite v Innsbrucku).

Dĺžka pobytu2 mesiace

Počet vybraných uchádzačov: 1

Realizácia pobytu: zimný alebo letný semester akademického roku 2024/25
Oblasť spolupráce: môžete spolupracovať s kolegami z jednej zo 16tich fakúlt a 6 výskumných oblastí Univerzity Innsbruck

Pracovný jazyk: anglický alebo nemecký

Predpoklady (Podmienky účasti):

−         doktorát plus príslušné vedecké vedeckých úspechy (cez dizertačnú prácu / po PhD; habilitácia prípadne rovnaká kvalifikácia

−         kandidát je zamestnaný na Univerzite Komenského v Bratislave a dosiahol tu dokázateľné vynikajúce výsledky v priebehu pobytu odučiť verejné prednášky na Univerzite Innsbruck;

           sú požadované návrhy tém a musia byť odsúhlasené a koordinované prijímajúcou, hosťujúcou fakultou UI

-          úspešné výberové konanie na OMV RUK a IRO (konečné rozhodnutie o výbere kandidáta má Univerzita Innsbruck)

-          Univerzita Innsbruck má za cieľ zvýšiť percentá zastúpenia žien, preto rada špeciálne uvíta návrhy kvalifikovaných kandidátok)

-        nie je možné opakovane absolvovať tento typ hosťujúcej profesúry na UI

Výučba: max. do 6 hodín týždenne za semester

Plat:      v závislosti od kvalifikácie (brutto € 7.064,98/mesiac (stav ku 01.02.2024), bez ďalších finančných prostriedkov na pokrytie cestovných nákladov, ubytovania a stravovania, pre pracovný pomer 40 hod./týždeň a vyučovacia úloha s vyučovacím úväzkom do maximálne 6 semestrálnych hodín.

Pracovný priestor:
        -     katedra podľa výskumného zamerania

        -     výskumné povinnosti sa netýkajú fyzickej dochádzky na pracovisku a môžu sa vykonávať
              aj mimo univerzity
        -     v prípade zamestnania na plný úväzok sa však očakáva účasť na katedre s ohľadom na
               spoluprácu s kolegami min. 4 dni v týždni, aby sa zohľadnili potreby spolupracujúcich kolegov

PROCEDÚRA:
Pred výberovým konaním:

1.       kontaktujte akademického vedúceho (doc. prof., prof. alebo vedúceho katedry pracujúceho na plný úväzok, nie emeritného profesora) na univerzite v Innsbrucku a pošlite mu životopis, krátky popis výskumného projektu a informujte ich o tom, že v prípade úspešného výberového konania bude výskumný pobyt financovaný z univerzity v Innsbrucku v rámci partnerskej dohody.

2.     súčasne ho požiadajte o vyplnenie prihlášky v  nemeckom jazyku v anglickom jazyku , jej podpísanie na vyhradených miestach a zaslanie pani Dr. Barbare Tasser (Barbara.Tasseruibk.ac.at, zahr. odd. Uni Innsbruck)

3.       dohodnite sa s ním na obsahu a termíne vášho plánovaného výskumného pobytu v Innsbrucku

4.       súčasne vyplňte prihlášku v nemeckom jazykuv anglickom jazyku   (podľa pracovného jazyka) podpísanú Vami-uchádzačom a vedúcim katedry z vašej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zašlite ju počas výzvy na podávanie prihlášok na IRO UK, vrátane všetkých potrebných dokumentov elektr. poštou na adresu ivana.dzurikovarec.uniba.sk  a klasickou poštou: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám 6, 814 99, Bratislava

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKE:

·         Curriculum vitae (tab. forma)

·         akceptačný list od akademického nadriadeného na pozývajúcej fakulte vo výskumnej oblasti (s uvedením dátumu výskumného pobytu)

·         stanovisko, zdôvodnenie záujmu o pobyt/výskum iniciátora, uchádzača o miesto hosť. profesúry na UI

·         navrhovaná(é) téma(y) pre verejné prednášky (vrátane krátkeho popisu)

·         písomný súhlas dekana vysielajúcej fakulty UK s nomináciou uchádzača o tento typ pobytu

Po výberovom konaní:

1.       nomináciu zašle OMV RUK na Medzinárodné oddelenie Univerzity Innsbruck, k definitívnemu schváleniu uchádzača

2.       uchádzač si musí svojpomocne hľadať vhodné ubytovanie v Innsbrucku na celú dĺžku trvania  pobytu na UI

3.       cestovné poistenie (vrátane lekárskej starostlivosti, úrazov atď. po celú dobu pobytu) si musí uchádzač zabezpečiť sám, cestovné náklady, knihy a iný materiál rovnako

4.       platové podmienky je uchádzač povinný prekonzultovať s vedúcim katedry na domácej fakulte

5.       cestovný príkaz si uchádzač vybavuje na ekonomickom oddelení svojej domovskej fakulty

Kontaktná osoba za Univerzitu Komenského v Bratislave: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK (OMV RUK), tel: 02/9010 9234; email: ivana.dzurikovarec.uniba.sk     
Zodpovedná osoba na Internationale Dienste University of Innsbruck: Dr. Barbara Tasser

Výzva na predkladanie prihlášok: jeden krát za kalendárny rok (cca február/marec)

Termín podávania prihlášok do: 18. 3.2024

Po výskumnom pobyte:
Do 30 dní po návrate, sa vyžaduje zaslať správu z pobytu (priebeh, zhodnotenie výsledkov pobytu) na OMV RUK, e-mailom na ivana.dzurikovarec.uniba.sk.