BILATERÁLNE ZMLUVY

Zoznam partnerských inštitúcií

Belgicko:

- Ghent University

Bulharsko:

- Univerzita sv. Kliment Ohridski Sofia  - BURZA možná!

Česká republika:

- Univerzita Karlova Praha  - BURZA možná!
- Masarykova univerzita Brno  - BURZA možná!
- Slezská univerzita v Opavě
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Francúzsko:  

- spolupráca prostredníctvom AUF

- Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand
- Université Bordeaux 1 Sciences et Technologie
- Université Victor Segalen, Bordeaux 2
- Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3
- Université Marc Bloch, Strasbourg
- Université Paris-Sud XI
- Institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Montpellier

Grécko:

- Aristotle University, Thessaloniki  - BURZA možná!
- National & Kapodistrian University of Athens

Gruzínsko:

- Ivane Javakshvili Tbilisi State University  - BURZA možná!

Holandsko:

- University of Groningen

Chorvátsko:

- University of Zagreb

Izrael:

- Tel Aviv University  

Japonsko:

- Waseda University   - BURZA možná!

- Shizuoka University  - BURZA možná!

- Josai University Educational Corporation  - BURZA možná!

- Kobe University  

Južná Kórea:

- Hankuk University of Foreign Studies  - BURZA možná!

- Korea Institute of Science and Technology  - BURZA možná!

Kanada:

- University of Ottawa, Ontario  - BURZA možná!

Maďarsko:

- Eötvös Loránd University Budapest  - BURZA možná!

Nemecko:

- Universität Bremen
- Martin Luther Universität Halle-Wittenberg  - BURZA možná!
- Universität Regensburg  - BURZA možná! 

Poľsko:

- Jagiellonian University Kraków  - BURZA možná!
- University of Silesia Katowice
- University of Lodz
- Warsaw University
- University of Olsztyn

Rakúsko:

- špeciálna výzva

- Universität Wien
- Karl-Franzes Universität Graz
- Leopold-Franzens Universität Innsbruck

Rumunsko:

- Lucian Blaga University Sibiu

Rusko:

- St Petersburg University - od 24.2.2022 - spolupráca pozastavená

- M. V. Lomonosov State University  - od 24.2.2022 - spolupráca pozastavená

Slovinsko:

- University of Ljubljana

Španielsko:

- Complutense University of Madrid

Taliansko:

- University of Bari
- University of Padova 
- University of Trieste
- University of Udine

Taiwan:

- National Sun Yat-sen University  - BURZA možná!

- National Cheng Kung University  - BURZA možná!

National Chengchi University - BURZA možná!

Turecko:

- Bogazici University  - BURZA možná!

Ukrajina:

- National Taras Shevchenko University of Kyiv 

USA:

- Covenant College, Georgia
- University of New Orleans, Louisiana
- Montclair State University, New Jersey  - BURZA možná!
- New York University, New York
- Lake Erie College, Ohio
- Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania
- Slippery Rock University, Pennsylvania  - BURZA možná!
- Larkin University, Florida 

Pravidlá a uzatváranie zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave má podpísaných 53 zmlúv o spolupráci s partnerskými univerzitami.

Cieľom zmlúv je vytvoriť rámec pre realizáciu:

 • mobilít pracovníkov
 • mobilít študentov
 • organizovanie spoločných vedeckých podujatí (konferencií, seminárov, workshopov...)
 • vydávanie spoločných publikácií
 • vytváranie spoločných študijných programov a pod.


Podmienky uzatvorenia univerzitnej bilaterálnej zmluvy
Každá univerzitná bilaterálna zmluva je podpísaná štatutárom. Podnet na podpísanie zmluvy môže predložiť ktorákoľvek fakulta (dekan) s tým, že musia byť splnené nasledovné náležitosti:

 • návrh fakulty je podporený ďalšími (minimálne dvoma) fakultami UK písomnou formou so zdôvodnením
 • zainteresované pracoviská musia doložiť existujúcu, minimálne 2 roky trvajúcu spoluprácu
 • súčasťou návrhu je informácia o zahraničnej univerzite, ktorá je navrhovaným partnerom


Vedenie UK môže urobiť výnimku z uvedeného postupu v nasledovných prípadoch:

 • z vážnych geograficko-politických dôvodov, najmä ak ide o akt pomoci rozvoja vysokoškolského vzdelávania a presadzovanie demokracie
 • UK dostane ponuku na spoluprácu, ktorá je v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja UK a je pre viaceré pracoviská UK jednoznačným prínosom.

Okrem univerzitných bilaterálnych zmlúv majú pracoviská možnosť spolupráce v rámci fakultných zmlúv. Sú to zmluvy, ktoré uzatvára fakulta so zahraničným pracoviskom s tým, že za obsahovú, finančnú a realizačnú sféru plne sama zodpovedá.

Náležitosti:

 • zmluva musí mať predpísanú formu (v súlade s usmernením rektora zo dňa 28. 8. 2003 č. 2453/2003), podľa vzoru
 • podpísaná musí byť aj štatutárom (ináč je neplatná) - kópia zmluvy musí byť doručená po podpise oboma zmluvnými stranami na OMV RUK
 • musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv
 • aktivity vyplývajúce zo zmluvy sú súčasťou správ o činnosti predkladaných fakultou
 • podpísané musia byť v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku, na partnerovi je rozhodnutie, či chce mať zmluvu vo svojom národnom jazyku

Splnenie jazykových požiadaviek je záležitosťou fakulty a zodpovedá zaužívanému štandardu na UK.
Zmluvy fakulta predkladá na podpis prostredníctvom OMV RUK, ktoré archivuje 1 kópiu.