Školenia zamestnancov - STT - Incoming

Prijímanie zamestnancov:

Kontaktná osoba (pracovník zabezpečujúci prijatie) je povinná o prijatí prichádzajúceho pracovníka cez program Erasmus+ informovať svojho fakultného koordinátora, ktorý o Erasmus+ zahraničných návštevách priebežne informuje OPE RUK. Kontaktná osoba je povinná dať zahraničnému Erasmus pracovníkovi vyplniť a podpísať Certifikát o absolvovaní STT mobility a odovzdá ho svojmu fakultnému koordinátorovi, ktorý tlačivo podpíše a doručí na OPE RUK. 

Ubytovanie

Fakulta vopred informuje zahraničného pracovníka o možnostiach a cenách ubytovania a rezervuje mu požadované ubytovanie. Všetky náklady spojené s pobytom si hradí zahraničný pracovník sám z grantu Erasmus+, ktorý mu poskytla vysielajúca inštitúcia.