Pedagógovia - STA - Incoming

Prijímanie zamestnancov

Kontaktná osoba (pracovník zabezpečujúci prijatie) je povinná o prijatí prichádzajúceho učiteľa cez program Erasmus+ informovať svojho fakultného koordinátora, ktorý o Erasmus+ zahraničných návštevách priebežne informuje OPE RUK. Kontaktná osoba je povinná dať prichádzajúcemu učiteľovi vyplniť a podpísať Certifikát o absolvovaní STA mobility a odovzdá ho svojmu fakultnému koordinátorovi, ktorý tlačivo podpíše a scan zašle na OPE RUK. 

Ubytovanie

Fakulta vopred informuje prichádzajúceho učiteľa o možnostiach a cenách ubytovania a rezervuje mu požadované ubytovanie. Všetky náklady spojené s pobytom si prichádzajúci učiteľ hradí sám z grantu Erasmus+, ktorý mu poskytla vysielajúca inštitúcia.