Vysielaní učitelia a výskumníci

Krátkodobé návštevy na partnerských univerzitách

Prihlášky

Na základe výzvy záujemcovia (pracovníci s minimálne polovičným úväzkom na UK) o krátkodobé pobyty na partnerských univerzitách v nasledujúcom kalendárnom roku vyplnia formuláre prihlášok, ktoré sú k dispozícii v štyroch jazykoch na webe a na zahraničných oddeleniach fakúlt. Prihlášky sa podávajú spravidla v angličtine; na univerzity v Nemecku a v Rakúsku v nemčine (na Univerzitu v Regensburgu je špeciálna prihláška v nemeckom alebo v anglickom jazyku.), na univerzity vo Francúzsku vo francúzštine, na univerzity v Českej republike v slovenčine. Prihlášky schvaľujú, podpisujú a postupujú OMV RUK príslušní prodekani pre medzinárodné vzťahy (v prípade veľkého záujmu o niektoré univerzity sa uskutočnia výberové kolá už na fakultách).

Termíny

Termín podania prihlášok v rámci fakúlt určujú príslušní prodekani na základe výzvy OMV RUK, spravidla v prvej polovici októbra

Výber kandidátov

Výber kandidátov na pobyty sa koná na Rektoráte UK na spoločnom pracovnom stretnutí Koordinačnej rady, t.j. prorektora a vedúcej OMV s prodekanmi a referentkami pre zahraničné vzťahy všetkých fakúlt UK. Stretnutie býva spravidla v decembri. Rozhodnutie Koordinačnej rady je predbežné, definitívne rozhodnutie o realizácii pobytu robí zahraničný partner, ktorému UK zašle prihlášky všetkých úspešných žiadateľov.

Kritériá výberu

Do konečného výberu sú zaradené iba tie prihlášky, ktoré boli odovzdané v požadovanom termíne a forme. Prednosť majú spravidla prihlášky opierajúce sa o už existujúcu spoluprácu, resp. očakávaným prínosom z pobytu by mala byť inovácia metodiky, nová učebnica, naštudovanie novátorských postupov, merania na u nás nedostupných prístrojoch a pod.

Dĺžka pobytu a počet pracovníkov

Súčasťou celouniverzitných zmlúv sú aj krátkodobé výmenné pobyty pedagogických a vedeckých pracovníkov. Maximálna dĺžka pobytu je spravidla 7 dní (odchod Ne - príchod So); s výnimkou univerzít v ČR, Budapešti, kde je to spravidla 5 pracovných dní, na mimoeurópskych univerzitách 10-14 dní. Maximálny počet pracovníkov, ktorých môže UK v kalendárnom roku vyslať na jednu zahraničnú univerzitu je spravidla 5 osôb; na americké univerzity ad hoc, na univerzitu v Padove 2 osoby.

Realizácia cesty

Realizácia krátkodobých pobytov na základe bilaterálnych zmlúv UK je finančne krytá z rozpočtových prostriedkov UK. Z toho dôvodu realizácia pobytu:

  • je vždy viazaná na daný kalendárny rok (do 30. 11.) a nie je prenosná na nasledujúci kalendárny rok
  • nie je prenosná na inú osobu
  • v zásade nie je kombinovateľná s iným typom zahraničnej cesty (účasť na konferencii, mobilita v rámci programu Erasmus, mobilita v rámci grantov a pod.)

Administratíva

  • pracovník si po informácii z OMV, že partnerská univerzita ho akceptuje, dohodne so svojim zahraničným partnerom vyhovujúci termín pobytu a oznámi ho bezodkladne OMV, ktoré si vyžiada od zahraničnej univerzity jeho oficiálne potvrdenie
  • pracovník si nechá štandardným postupom zaužívaným na svojej fakulte cestu, v dohodnutom termíne, schváliť (vedením fakulty) a vystaviť o tom potvrdenie pre OMV RUK
  • pracovník doručí na OMV súhlas fakulty s vycestovaním a kópiu Cestovného príkazu v IS Sofia, vystaveného ekonomickým oddelením príslušnej fakulty. Vycestovanie bez schváleného a podpísaného Cestovného príkazu je porušením pracovnej disciplíny a cesta bude posudzovaná ako súkromná. V tomto zmysle bude informovaný aj zahraničný partner.

Cestovné náhrady

POBYTOVÉ NÁKLADY

Konkrétne podmienky financovania pobytových nákladov spojených s pracovným pobytom na zahraničnej partnerskej univerzite sú dané znením príslušnej zmluvy. V prípade európskych univerzít hradí pobytové náklady prijímajúca inštitúcia. Financovanie pobytových nákladov u ciest na mimoeurópske univerzity hradí vysielajúca fakulta.

CESTOVNÉ NÁKLADY

Pri zahraničných pracovných cestách pracovníkov UK na základe bilaterálnych zmlúv zabezpečuje financovanie cestovných nákladov Rektorát UK podľa Smernice rektora UK č. 19/2008.

Z dôvodu čo najefektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov zabezpečuje cestovné lístky buď fakulta, alebo si cestovné lístky účastník krátkodobého pobytu zabezpečuje sám. V oboch prípadoch musia byť letenky kúpené cez vysúťaženú firmu Millennium Travel (bližšie informácie poskytne referent príslušného Referátu zahraničných vzťahov fakulty). Letenky môžu byť kúpené aj priamo od leteckej spoločnosti (nie cez cestovnú agentúru). Vlakové lístky si cestovateľ zabezpečuje sám, cez ŽSR a to 2. triedu s miestenkou. 

Na dopravu bude použitý prostriedok hromadnej dopravy s najkratšou a ekonomicky najvýhodnejšou trasou.

Použitie súkromného cestného motorového vozidla je možné len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch (prenos vzoriek, literatúry a pod.) na základe písomnej žiadosti pracovníka a súhlasu príslušnej fakulty. V takom prípade sa poskytuje náhrada vo výške adekvátneho prostriedku verejnej hromadnej dopravy. Ak je dôvodom pre použitie súkromného cestného motorového vozidla cesta viacerých pracovníkov na to isté miesto určenia, nárok na náhradu vzniká iba jednému účastníkovi cesty (spolucestujúcim nie).

Za predpokladu splnenia zásad hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a dodržania pokynov Smernice rektora UK č. 19/2008 budú cestovné náklady pracovníkovi refundované na fakulte, ktorá o ich refundáciu následne požiada OMV RUK.

Správa z pobytu

Správu z pobytu treba odovzdať na OMV RUK najneskôr 10 dní po návrate.

 

Zoznam bilaterálnych zmlúv 

tu