Prvé číslo vyšlo 23. septembra 1955.


25. 05. 2019 08.10 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z časopisu UK „Naša univerzita“. Prvé číslo vyšlo 23. septembra 1955.
Na cestu: Prof. dr. Andrej Sirácky, rektor UK, člen-korešpondent SAV „Univerzita Komenského v Bratislave začína vydávať časopis, ktorý ma byť obrazom života našej školy a svojím spôsobom má prispievať k mobilizovaniu študentov, učiteľov a zamestnancov pre plnenie úloh vedecko-výskumných, pedagogických a politicko-ideových. Súčasne bude ‚Naša univerzita‘ informovať i našu širšiu verejnosť o živote našich študentov, o ich štúdiu, práci a zábavách, o pomeroch v internátoch, o práci našich fakúlt, katedier, ústavov atď. V časopise sa budú uverejňovať fakty a skutočnosti, svedčiace o našich úspechoch. Ale nebudú sa zakrývať a okrášľovať ani nedostatky, ktoré sa vyskytnú v našej práci.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...4. 7. 1994: Univerzitu Komenského navštívil generálny riaditeľ UNESCO Dr. h.c. prof. Dr. Federico Mayor Zaragoza, PhD. V Aule UK mu bol udelený čestný titul doctor honoris causa filozofických vied.

...26. 9. 1994: Univerzitu Komenského navštívil kozmonaut Eugene Andrew Cernan (jeho starý otec pochádzal z Kysúc), veliteľ letu Apolla 17 na Mesiac v roku 1972 (letel ešte s misiou Gemini 9 v roku 1966 a Apollo 10 v roku 1969), na povrchu ktorého strávil tri dni. Dr. h. c. Eugenovi Cernanovi bol v Aule UK Vedeckou radou UK udelený čestný titul doctor honoris causa matematicko-fyzikálnych vied.