Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1990, december


27. 05. 2019 17.21 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Akademický senát LF UK trojkomorový „Akademický senát LF UK v Bratislave (AS) sa začal formovať bezprostredne po novembrovej revolúcii v 1989. Treba zdôrazniť, že patrí k vôbec prvým senátom na vysokých školách v ČSFR, ktoré začali riadne fungovať. Senát priebežne riešil všetky aktuálne problémy a dôležité otázky fakulty, ktoré prinášala revolučná doba a preto je pochopiteľné, že zasadnutia boli spočiatku veľmi časté a niekedy búrlivé. Prvá riadna zápisnica, vtedy ešte Akademickej rady, je z 11. 1. 1990 (hlavným bodom programu bola voľba dekana LF UK), druhá z 12. 1. 1990, tretia z 15. 1. 1990, štvrtá z 22. 1. 1990 atď. Zasadnutia viedol dekan fakulty prof. MUDr. J. Buchvald, DrSc. Podstatná časť rokovacieho programu bola venovaná najmä personálnym otázkam pracovísk. Dňa 20. 3. 1990 bol schválený štatút AS s tým, že na čele Akademického senátu bude volený predseda a nie dekan LF UK. 27 3. 1990 sa konali voľby predsedu Akademického senátu, za ktorého bol zvolený doc. MUDr. Peter Mráz, CSc., z Katedry anatómie LF UK. Podpredsedami sa stali doc. MUDr. P. Traubner, CSc., z Katedry neurológie a prof. MUDr. I. Ďuriš, DrSc., vedúci Katedry internistických disciplín I.“