Svetové rankingové hodnotenia univerzít – umiestnenia UK


27. 05. 2019 23.36 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (NTU Rankings)
601. – 700. miesto z top 800 univerzít sveta, zo širšieho výberu 4 000 vedeckých inštitúcií. V hodnotení odborov za rok 2017 dosiahla UK: 301. – 400. miesto v odbore prírodné vedy, 301. – 350. miesto v predmete fyzika.

Round University Ranking (RUR)
433. miesto z 930 hodnotených univerzít z 80 krajín. V hodnotení odborov za rok 2017 dosiahla UK:
240. miesto – v odbore prírodné vedy, 279. miesto – medicínske vedy, 285. miesto – humanitné vedy, 356. miesto – vedy o živej prírode, 430. miesto – spoločenské vedy.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...2. 11. 2000: Univerzitu Komenského navštívil americký politológ Dr. h. c. prof. Dr. Zbigniew Brzezinski, PhD., poradca Centra pre strategické a medzinárodné štúdie USA. Profesor americkej zahraničnej politiky na Fakulte medzinárodných štúdií na Univerzite Johnsa Hopkinsa vo Washingtone, D.C., v Aule UK na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK si prevzal čestný titul doctor honoris causa.

...22. 5. 2001: Univerzitu Komenského navštívil Dr. Otto von Habsburg, prezident medzinárodného výboru Paneurópskej únie. Rodným menom „Jeho cisárska a kráľovská Výsosť František Jozef Oto Róbert Mária Anton Karol Max Henrich Sixtus Xaver Félix Renátus Ľudovít Kajetán Pius Ignác, cisársky princ, arcivojvoda rakúsky, korunný princ český a uhorský, syn posledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Karola I. a jeho manželky Zity Bourbonsko-Parmskej“. V rámci cyklu prednášok Tisíc a jedna Európa vystúpil v Auditorium Maximum Právnickej fakulty UK so svojimi úvahami na tému „Niet Európy bez strednej Európy“. Zomrel 4. 7. 2011 vo veku 98 rokov.