Slovensko zastupoval systém AMOS (All-sky Meteor Orbit System)


28. 05. 2019 01.26 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z hľadiska publikačných výstupov z vedecko-výskumnej činnosti a rôznych hodnotení, má dnes Univerzita Komenského medzi 37 vysokými školami a rôznymi vedeckými inštitúciami na Slovensku osobitné postavenie. Univerzita Komenského ma 20,5 % podiel na publikačných výkonoch VŠ v SR. Podiel UK na karentovaných (CCC) publikáciách autorov zo slovenských vedecko-výskumných inštitúcií (vrátane SAV) cca 28 %; a 37,4 % podiel bez započítania SAV. Podiel UK na "indexovaných" publikáciách (CCC, WoS, Scopus) v rámci slovenských VŠ je cca 30 %. (Zdroj: Akademická knižnica UK)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...má zmluvy univerzitné/fakultné o spolupráci so zahraničnými univerzitami (Belgicko, Bulharsko, ČR, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko, Taiwan, Turecko, Ukrajina, USA)

... 27. júna 2015 otvoril španielsky kráľ Filip VI. na observatóriu v Tenerife sedem nových robotických systémov. Slovensko bolo medzi nimi zastúpené systémom AMOS (All-sky Meteor Orbit System) z Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Spoluautor systému RNDr. Juraj Tóth, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK ho osobne predstavil španielskemu kráľovi Filipovi VI.