Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1977, október


11. 06. 2019 12.30 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Dňa 11. septembra 1977 sa dožil 65 rokov prof. MUDr. Andrej KUKURA, vedúci katedry chirurgie Lekárskej fakulty UK v Martine. Jubilant je známym a uznávaným pedagógom a odborníkom v chirurgii doma i v zahraničí. Je členom viacerých domácich i zahraničných lekárskych spoločností, podpredsedom Slovenskej chirurgickej spoločnosti J. E. Purkyňu, členom FV ČSChS J. E. Purkyňu v Prahe a zastáva ďalšie funkcie. Po dlhoročnom pôsobení vo vedúcich funkciách v zdravotníctve na rôznych miestach na Slovensku a prechodne aj na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, pôsobí vyše 10 rokov ako profesor a neskôr ako vedúci katedry na Lekárskej fakulte UK v Martine. Je členom KSČ a aktívne sa zúčastnil protifašistického odboja. Je nositeľom zlatej medaily Univerzity Komenského, pamätnej medaily SNP, titulu „Zaslúžilý lekár" a mnohých ďalších medailí, diplomov a čestných uznaní. Srdečne blahoželáme!“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...28. 4. 1990: Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR zrušilo dotácie na vydávanie vysokoškolských učebníc pre univerzitu vo vtedajších štátnych vydavateľstvách Alfa, Obzor, Osveta, Príroda, Pravda a Slovenské pedagogické nakladateľstvo a delimitovalo všetky právomoci v oblasti tvorby, schvaľovania a vydávania študijnej literatúry vrátane ich finančného krytia na vysoké školy, ale bez navýšenia ich rozpočtu o príslušnú finančnú čiastku.

...15. 7. 1990: Vedenie Univerzity Komenského rozhodlo o zriadení Vydavateľstva UK ako účelového, centrálne financovaného zariadenia univerzity s účinnosťou od 1. septembra 1990.