Mentorky a mentori

Ľubomír Batka, Právnicka fakulta UK

Profesor Ľubomír Batka pôsobí od roku 2019 na Katedre teórie práva a filozofie práva Právnickej fakulty UK v Bratislave. Podieľa sa na výučbe právnej a politickej filozofie, bioetiky a právnej etiky. Vyštudoval evanjelickú teológiu na EBF UK v Bratislave. Doktorát získal na Eberhard Karls Univerzite v Tübingene v odbore evanjelická teológia (2004). Vďaka štipendiu Palatinum absolvoval výskumné pobyty na Leibniz Institut für Europäische Geschichte v Mainzi. Jeho vedecké zameranie pokrýva oblasť reformačnej teológie a etiky.

Výskumné zameranie: bioetika

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky

Online profil:

RG
AcademiaEdu

Emília Beblavá, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Emília S. Beblavá, PhD.  je vysokoškolská pedagogička, výskumníčka a spisovateľka. Vedie Ústav verejnej politiky (ÚVP) FSEV UK v Bratislave, kde pôsobí ako profesorka. Absolvovala viaceré študijné pobyty, napr. na Georgetown University, Yale University, Harvard univerzity či v Svetovej banke. Pracovala ako výskumníčka CPHR, v rokoch 1998 do 2009 bola prezidentkou Transparency International Slovensko. Je spoluzakladateľkou Behaviorálneho labu ÚVP. Je autorkou niekoľkých desiatok vedeckých a odborných publikácií najmä v oblasti protikorupčnej politiky, politicko-administratívnych vzťahov a behaviorálnych experimentov vo verejnom sektore. 

Výskumné zameranie: verejná politika, verejná správa

Mentoring: 

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky

Online  profil:

RG

Google Scholar

Mária Belešová, Pedagogická fakulta UK

Mária Belešová, pôsobí ako docentka na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii pedagogika – psychológia na PdF UK v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) má ukončené vo vednom odbore Predškolská a elementárna pedagogika na PdF UK v Bratislave. Venuje sa problematike vzdelávania detí v predprimárnom a v mladšom školskom veku. V rámci svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá problematikou vynárajúcej sa gramotnosti detí a čitateľskej gramotnosti žiakov a ich miestom v edukačnom prostredí predprimárneho a primárneho vzdelávania, ich rozvoju v podmienkach rodinného prostredia. V pedagogickej činnosti je nosným pilierom jej prednáškovej činnosti diagnostikovanie žiakov, pedagogická propedeutika, základy komunikačnej gramotnosti, teória kultúrnej gramotnosti, teória a prax primárneho vzdelávania a didaktika primárneho vzdelávania. Vedie taktiež semináre o tvorbe záverečných prác. V rámci pedagogickej činnosti sú súčasťou jej portfólia akademické vzdelávacie disciplíny zamerané na formovanie a rozvíjanie základných profesijných pedagogických kompetencií študentov v ich pregraduálnej príprave učiteľskej profesie. Participuje aj na výučbe celoživotného vzdelávania. Previazanosť jej doterajších teoretických a praktických skúseností vyústila do bohatej publikačnej činnosti a vedeckých aktivít. V rámci akademickej sféry bola hlavnou riešiteľkou/spoluriešiteľkou národných projektov zameraných na výskum v oblasti vzdelávania (KEGA, VEGA, ESF). V publikačnom portfóliu má viac ako sto publikačných výstupov v podobe odborných monografií, učebníc, vedeckých štúdií či odborných článkov. V súčasnosti je najznámejšia jej populárno-náučná publikácia Škola nie je výchovný tábor – Inšpiratívna príručka plná učiteľských príbehov a trikov, ako vyriešiť problémové správanie žiakov v školách.

Výskumné zameranie: čitateľská gramotnosť, diagnostikovanie žiakov, problémové správanie žiakov

Mentoring: 

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky

Online profil:

Web UK


Roman Džambazovič, Filozofická fakulta UK

Roman Džambazovič je sociológ, vedúci Katedry sociológie FiF UK.  Zaoberá najmä témami sociálnych nerovností, sociológie sociálnych deviácií, sociológie mládeže a sociológie intimity. Je (spolu)riešiteľom projektov venujúcich sa napríklad chudobe a sociálnemu vylúčeniu, marginalizovaným skupinám, sociálnej stratifikácii a mobilite, rôznym typom nerovností, mladým ľuďom a ich identite, subkultúram mládeže, reprodukčnému a rodinnému správaniu či sexualite.   

Výskumné zameranie: sociálne nerovnosti, rodina a intimita, chudoba a sociálne vylúčenie

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky
 • Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Online profil:

RG

Andrej Findor, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Andrej Findor pracuje v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Andrej sa zaujíma o to, ako môžu intervencie a komunikácia založené na morálnych, emocionálnych a identitných a informačných apeloch viesť k zmene postojov a správania v súvislosti so spornými a polarizujúcimi politickými otázkami, ako sú imigrácia, ľudské práva a práva menšín a politika pomoci marginalizovaným rómskym komunitám. V súčasnosti vedie výskumný projekt MIMEDIS „Vplyv mediálneho diskurzu na postoje k migrácii, migrujúcim ľuďom a migračnej politike na Slovensku“. Vo svojej práci využíva kvantitatívne (dotazníkový výskum, experimenty, automatizovaná obsahová analýza) a kvalitatívne (polo-štruktúrované rozhovory, kognitívne rozhovory, fokusové skupiny) výskumné metódy. Výskumne spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami (napr. Mareena) a s Nadáciou Milana Šimečku v minulosti realizoval projekt PERCOM „Persuasive Communication Models for Local Leaders to Enhance Non-Discrimination and Roma Integration“.

Výskumné zameranie: politická psychológia, stereotypy, predsudky, diskriminácia, verejná mienka, menšiny

Mentoring:

Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky

Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Profily:

RG

Google Scholar

Martina Gajdošová, Právnická fakulta UK

Prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. absolvovala Filozofickú fakultu, odbor archívnictvo – história a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 1994, Mgr. 1997, JUDr. 2003, PhD. 2010, doc. 2016, prof. 2023). Akademicky pôsobí na Katedre teórie práva a filozofie práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členkou pracovnej komisie pre históriu advokácie Slovenskej advokátskej komory (od roku 2011), pôsobila ako členka disciplinárnych senátov pre sudcov ako tzv. iná osoba (2015 – 2018, 2019 – 2021), je členkou Slovenskej historickej spoločnosti (od roku 2021). Je členkou Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty právnickej ZČU v Plzni. Vo vedeckej publikačnej a v pedagogickej činnosti sa venuje teórii práva a osobitne združeniam, slobode združovania, záujmovej samospráve, histórii záujmovej samosprávy v právnických povolaniach a občianskej spoločnosti."

Výskumné zameranie: teória práva, združenia, záujmová samospráva, disciplinárna zodpovednosť

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky
 • Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Matej Kačaljak, Právnicka fakulta UK

Matej Kačaljak je docent a vedúci Katedry finančného práva na Právnickej fakulte UK. Pôsobí tiež ako spolupracujúci advokát medzinárodnej advokátskej kancelárie PRK Partners s.r.o. V rámci svojho akademického aj profesionálneho pôsobenia sa sústredí na otázky daňového práva. Je absolventom Právnickej fakulty UK a Národohospodárskej fakulty EU. Doktorandské štúdium práva absolvoval pod vedením doc. Ladislava Balka, oporou pri rozvíjaní akademickej kariéry mu bola aj prof. Mária Patakyová ako garantka odboru Obchodné a finančné právo. Inšpiráciu vo vedeckom aj pedagogickom napredovaní tiež čerpal z účastí na podujatiach organizovaných Inštitútom rakúskeho a medzinárodného daňového práva Ekonomickej univerzity (WU) vo Viedni. V rámci advokátskej kariéry sa venuje prevažne oblasti bankovníctva a financií, daňového práva, ale aj obchodných transakcií a sporovej agendy, pričom tam získané skúsenosti a kontakty systematicky pretavuje aj do svojej akademickej praxe. V súčasnosti pôsobí aj ako člen Komisie pre tvorbu práva pri Ústavnoprávnom výbore NR SR a pravidelne prednáša a konzultuje legislatívne aj praktické otázky s profesijnými združeniami (SKDP), súdmi (Justičná akadémia, Najvyšší správny súd SR) aj s finančnou správou.

Výskumné zameranie: daňové právo

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky
 • Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Online profil: 

LinkedIn

Jana Kajanová, Fakulta managementu UK

Jana Kajanová zastáva funkčné miesto profesorky na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúcou Katedry ekonómie a financií. Napísala viac ako 170 publikácií (monografie, učebnice, články v časopisoch, príspevky v zborníkoch). Najdôležitejšie uznania jej vedeckých aktivít predstavuje viac ako 280 citácií v domácich a zahraničných publikáciách, vyžiadané prednášky na domácich aj zahraničných konferenciách, pozvania do medzinárodných vedeckých výborov konferencií alebo participácia na recenzných konaniach v zahraničných časopisoch. Jej hlavné oblasti záujmu obsahujú financie, dane, aktuálne ekonomické problémy, environmentálne aspekty ekonomiky a rôzne makroekonomické témy.

Výskumné zameranie: financie, účtovníctvo, dane, ekonomické problémy, ekonomika a podnikateľská činnosť

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky
 • Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Online profil:

Web UK

Daniel Klimovský, Filozofická fakulta UK

Daniel Klimovský je docentom na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a jeho odborné zameranie je spojené s oblasťou verejnej správy a verejnej politiky. Okrem pravidelných prednášok na domovskej univerzite už prednášal na dvoch desiatkach univerzít v zahraničí. Zúčastnil sa tiež mnohých workshopov a školení ako účastník aj ako lektor či tréner. Jeho doterajšia pedagogická činnosť bola ocenená v roku 2021 Cenou Aleny Brunovskej za vzdelávaciu excelentnosť v oblasti verejnej správy, ktorú každoročne udeľuje NISPAcee, a o rok neskôr bol ocenený Medailou dekana za významný príspevok k rozvoju Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vedecký pracovník, prípadne expert sa podieľal na početných národných a medzinárodných projektoch výskumného aj praktického zamerania. Výsledky jeho výskumu boli nedávnych rokoch publikované v časopisoch z oblasti verejnej správy, verejnej politiky a politológie a tiež v knižných publikáciách medzinárodne renomovaných vydavateľstiev. Od roku 2013 je nezávislým expertom Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy a od decembra 2021 pôsobí ako člen Zboru poradcov predsedu vlády SR pre oblasť verejnej správy a regionálnej politiky. V roku 2022 bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Výskumné zameranie: verejná politika, komunálna politika, miestna samospráva, verejná správa

Mentoring:

Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky

Online profil:

RG

Paulína Mihaľová, Fakulta managementu UK

Paulína Mihaľová pôsobí ako docentka na Katedre ekonómie a financií. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje makroekonómii, medzinárodnej ekonómii a medzinárodným ekonomickým vzťahom. V rámci zahraničných mobilitných programov dosiaľ prednášala na univerzitách na Cypre, v Českej republike, na viacerých univerzitách vo Francúzsku, na Kanárskych ostrovoch a v Portugalsku. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje dlhodobo otázkam trhu práce (najmä vývoj slovenského trhu práce) a otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov (napr. migrácia v rámci EÚ, medzinárodný pohyb kapitálu, rozvojová pomoc), ale v poslednom období aj udržateľnému rozvoju. Dosiaľ participovala po jednom na projektoch typu APVV, VEGA a KEGA, ako aj viacerých menších projektoch (napr. viacero grantov UK, medziuniverzitný projekt Akademici aktívne a prakticky, projekt Univerzitná sieť globálneho vzdelávania). Už niekoľko rokov je členkou Akademického senátu FMUK, kde od r. 2019 do júna 2023 pôsobila na pozícii predsedníčky. Rovnako je aj členkou Vedeckej rady FMUK a od roku 2019 pôsobí aj v Akademickom senáte UK. Je  aj členkou Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SEA).

Výskumné zameranie: trh práce, udržateľnosť, cirkulárna ekonomika

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky

Online profil:

Web UK

 

 

Matúš Mišík, Filozofická fakulta UK

Matúš Mišík je  docentom na Katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jeho hlavné výskumné záujmy patrí energetická bezpečnosť v EÚ a úloha vnímania v rozhodovacích mechanizmoch EÚ. Je autorom knihy External Energy Security in the European (Routledge, 2019) a spolueditorom publikácií From Economic to Energy Transition. Three Decades of Transitions in Central and Eastern Europe (Palgrave, 2021) a Energy Humanities. Current State and Future Directions (Springer, 2021). Čoskoro bude publikovaná aj jeho spoluautorská monografia v Cambridge University Press. Publikoval články v časopisoch Nature Energy, Energy, Energy Policy, Geopolitics, CEP atď. Matúš absolvoval študijné/výskumné pobyty v Nórsku (2006), Kazachstane (2009), Fínsku (2009), Veľkej Británii (2011) a Rakúsku (2012). Absolvoval taktiež postdoktorandský pobyt v Kanade (University of Alberta, 2015-2016), kam sa neskôr vrátil aj ako hosťujúci profesor (Carleton University, 2018). Realizoval empirický výskum v mnohých európskych krajinách a pravidelne sa zúčastňuje hlavných politologických fór.

Výskumné zameranie: energetická politika EÚ

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky
 • Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Online profily:

RG

Anna Pilková, Fakulta managementu UK

Anna Pilková, profesorka manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave od septembra 2009. Predtým pôsobila vo vrcholových manažérskych pozíciách v komerčnej banke na Slovensku a ako docentka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti vedie Katedru stratégie a podnikania na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vedie kurzy zamerané na podnikanie, strategický a rizikový manažment na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Profesorka Pilková je od roku 2011 vedúcou národného tímu Global Entrepreneurship Monitor. Vedie a podieľa sa aj na ďalších medzinárodných a národných projektoch zameraných na podnikanie, v rámci ktorých realizovala výskum podnikateľských aktivít, inkluzivity podnikania (vrátane žien, seniorov , mládeže a migrantov),medzigeneračného podnikania, reštartu, podpory start-upov na VŠ inštitúciách, regulácie bankovníctva a strategického riadenia v komerčnom bankovníctve v rozvojových krajinách. Výsledky výskumu jej tímu v oblasti podnikania sú tiež súčasťou publikácií OECD a využívajú ich slovenské vládne agentúry a ministerstvá, ktoré sa podieľajú na formulovaní politík a programov v oblasti podnikania. Jej výskum a prípadové štúdie boli publikované vo viac ako 10 vedeckých monografiách, desiatkach článkov v časopisoch, knihách a zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií.

Výskumné zameranie: podnikanie, banková regulácia

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky
 • Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Online profily:

RG
AcademiaEdu
LinkedIn

Romana Smyčková, Právnicka fakulta UK

Romana Smyčková  pôsobí ako profesorka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UK v Bratislave, so zameraním na civilné právo procesné. Postupným vyprofilovaním sa v oblasti vedeckého výskumu venuje v širšom kontexte aktuálnym otázkam civilného procesu, s osobitným dôrazom na tzv. mimosporový proces a efektivitu ochrany zraniteľných dospelých, postaveniu a ochrane najlepšieho záujmu dieťaťa v slovenskom právnom poriadku s dôrazom na súkromnoprávne východiská a uplatňovanie z nich vyplývajúcich nárokov v konaní pred súdom. Významnou súčasťou jej profesijného zamerania je práca so študentami vo všetkých formách  štúdia, pričom práve interakcia a pozitívna spätná väzba tejto súčinnosti je to, čo vníma ako veľmi dôležité, zaväzujúce a motivačné.

Výskumné zameranie: civilné právo procesné, mimosporové konania, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, detenčné konanie, opatrovníctvo

Mentoring:

·       Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky

·       Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Katarína Staroňová, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Vyštudovala Central European University Budapest (IRES98) a New York University Wagner School of Public Service (Winner of Negotiation Competition). Špecializuje sa na výskum politicko-administratívnych vzťahov, exekutívneho spravovania a tvorby poznania na základe dôkazov. Publikuje v zahraničných odborných časopisoch (Public Administration, Journal of Public Policy, Governance, Administration and Society, Policy and Society, atd.). Vyučuje na (a je spoluzakladateľka) Ústavu verejnej politiky, FSEV UK. Vedie pracovnú skupinu na NISPAcee konferencii (WG on politico-administrative relation s Bernadette Connaughton z Írska). Pôsobí a angažuje sa aj v tretom sektore - Slovak Governance Institute (napr. je porotkyňou Úradnického činu), ale aj ako expertka na štátnu službu (pracovná skupina pri Úrade vlády)."          

Výskumné zameranie: exekutívne spravovanie, politicko-administratívne vzťahy, verejná politika na základe dôkazov, využitie poznania vo VP, kvalita regulačného procesu

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky
 • Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

 

 

Online profily:

https://www.researchgate.net/profile/Katarina-StaronovaRG

Mariana Szapuová, Filozofická fakulta UK

Mariana Szapuová je filozofka a zakladajúca členka Centra rodových štúdií FiF UK.  Pôsobí ako docentka na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK. Do mája 2023 pôsobila tiež ako prodekanka FiF UK. Vedie kurzy z úvodu do filozofie a epistemológie, výskumne sa orientuje na  feministickú filozofiu a epistemológiu. Publikovala viaceré štúdie a články v domácich a zahraničných odborných časopisoch, zborníkoch a kolektívnych monografiách. Je editorkou a spoluautorkou knihy Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania (Bratislava: Centrum rodových štúdií 2009), autorkou viacerých kapitol knihy Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademickom prostredí (Bratislava: Iris 2009), editorku a spoluautorkou publikácie  Rodové štúdiá: súčasné diskusie, problémy a perspektívy.  (Bratislava, Univerzita Komenského, 2011). Podieľala sa na viacerých medzinárodných projektoch (Peace Institut v Ljubľane, CEU v Budapešti, program EÚ Socrates, 6. rámcový program EU, 7. rámcový program EÚ). Bola riešiteľkou niekoľkých projektov VEGA a vedúcou riešiteľkou projektu APVV. V súčasnosti je členkou riešiteľského tímu projektu EQUAL4EUROPE, Horizont 2020 a  riešiteľkou APVV projektu.

Výskumné zameranie: filozofia, feministická epistemológia

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky
 • Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Eva Škorvanková, Filozofická fakulta UK

Eva Škorvanková pôsobí ako docentka v odbore história – archeológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Prednáša medzinárodné vzťahy, dejiny Balkánu, sociálne a kultúrne dejiny v 19. a 20. storočí. V rámci vedeckej a výskumnej činnosti sa venuje dejinám žien v prvej polovici 20. storočia v kontexte strednej Európy, rodovým štúdiám, populačnej politike a reprodukčným právam. Je úspešnou riešiteľkou viacerých grantov. V rámci výuky spolu s kolegami organizuje študentské exkurzie. Pôsobí ako podpredsedníčka Etickej rady FiF UK. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych diskusií v médiách a propagáciu vedy a vedeckých výstupov, ale aj vedkýň, ktoré sa na nich aktívne podieľajú, považuje v slovenskej spoločnosti za nevyhnutné. Všetok svoj voľný čas venuje svojim dvom dcéram a trávia ho najmä športovými aktivitami a cestovaním. Práve zladenie starostlivosti o dcéry a práce predstavovalo pre ňu najväčšiu výzvu v rámci kariérneho rastu.

Výskumné zameranie: dejiny žien, populačná politika, rodové štúdiá

Mentoring:

 • Mentoring pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky
 • Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Online profil:

Web UK


Helena Tužinská, Filozofická fakulta UK

Helena Tužinská pôsobí na Katedre archeológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas magisterského štúdia etnológie, estetiky a religionistiky sa zúčastnila študijných pobytov v Kalkate a Krakove. V doktorandskom štúdiu skúmala súvislosti medzi predstavami o posmrtnom živote a sociálnym statusom v lokálnom spoločenstve. Inšpiratívny čas strávila na výskumných a  pedagogických pobytoch partnerských pracovísk vo Viedni, Grazi, Londýne, Prahe, Brne, Budapešti, Ľubľane, Záhrebe a Krakove. Interdisciplinárne prepojenie humanitných, sociálnych a prírodných vied dáva odpoveď na mnohé z otázok, čo to znamená byť človekom. Z týchto tém sa Tužinská sústredí na funkcie symbolov v rituáloch a v rozprávkach, ako aj na problémy interkultúrnej komunikácie. Využíva pritom teoretické perspektívy evolučnej antropológie a etnografie komunikácie. Aplikovaný rozmer etnografických metód uplatňuje v spolupráci s organizáciami vo verejnom a mimovládnom sektore. Spolupracovala s Ligou za ľudské práva (Otázky opisu a prekladu), Nadáciou M. Šimečku (Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku), Centrom pre výskum etnicity a kultúry (In_akosti slovenské: z rozprávaní cudzincov), a s RTVS (Antropologický slovník)."       

Výskumné zameranie: lingvistická antropológia, symbolická antropológia, rituály životného a kalendárneho cyklu

Mentoring:

 • Mentoring pre výskumníčky a výskumníkov po návrate z kariérnej prestávky

Online profil:

RG
AcademiaEdu