Zasadnutia Orgánov UK

Vo štvrtok 26. novembra sa konalo zasadnutie vedenia UK

Na dnešnom zasadnutí sa vedenie UK venovalo trom hlavným oblastiam: programu Erasmus+, akreditácii a kontrolnej činnosti.
Erasmus+ a jeho budúcnosť počas neustále sa meniacej pandemickej situácie a z nej vyplývajúcich reštrikcií, je vážnou otázkou, ktorú vedenie vyriešilo všeobecným zastavením realizácie výmenných pobytov na LS 2020/2021, avšak s možnosťou udelenia výnimky na žiadosť fakulty, no bez poskytnutia ubytovania.  Akreditácia bola na vedení predmetom diskusie najmä s ohľadom na prijímanie vnútorných predpisov v oblasti zabezpečovania kvality a vytvorenia Dočasnej akreditačnej rady UK a jej obsadenia. Zasadnutia vedenia sa zúčastnila aj vedúca Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu UK, ktorá prítomným prezentovala odpočet kontrolnej činnosti za rok 2020 a predstavila plán kontrol na rok 2021. Vedenie predložené správy vzalo na vedomie. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 23. novembra  sa konalo zasadnutie Kolégia rektora v Aule UK

Dnes sa uskutočnilo prezenčné zasadnutie Kolégia rektora ako poradného orgánu rektora UK. Na zasadnutí boli okrem priebežných informácií z jednotlivých oblastí ako štúdium, veda, zahraničie, akreditácia či vonkajšie vzťahy, prezentované aj koncepčné materiály vedenia v oblasti IT, nakladania s majetkom a časti ďalšieho vzdelávania. Členovia a členky kolégia ich vzali na vedomie, rovnako tak rozpočet výnosov a nákladov, ktorý prezentovala kvestorka UK. Na tomto fóre zároveň rektor informoval prítomných dekanov a dekanky o aktuálnych otázkach z oblasti vysokého školstva, ako aj o vytvorení Alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov, ktorej členom je aj rektor UK. V rámci diskusie boli riešené ďalšie operatívne i koncepčné otázky týkajúce sa chodu univerzity, vedy a vzdelávania.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 12. novembra sa konalo online zasadnutie vedenia UK.

Na dnešnom zasadnutí Vedenia UK bola predložená ďalšia z dlhodobých koncepcií, tentokrát pre oblasť ďalšieho vzdelávania. Táto bude po diskusii členov vedenia predložená na rokovanie AS UK, avšak len v časti týkajúcej sa transformácie bývalého CĎV a realizácie prebiehajúcich aktivít. Podstatnou časťou programu bola diskusia o zriadení Dočasnej akreditačnej rady na UK a príprave vzorovej hodnotiacej správy študijných programov. Zabezpečovanie kvality naďalej ostáva ústrednou témou nielen na zasadnutiach vedenia, ale aj pravidelných online konzultáciách s dekanmi všetkých 13 fakúlt. Vedenie UK sa spolu s prítomnou predsedníčkou AS UK a predsedom SR UK dohodlo na termínoch zasadnutí orgánov UK a zozname predkladaných materiálov. Všetky plánované kolektívne zasadnutia ostávajú naďalej len v online forme.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 29. októbra sa uskutočnilo online zasadnutie Vedenia UK.

Venované bolo dvom nosným témam: novej (zároveň prvej) koncepcii nakladania s majetkom UK, ktorú predstavila prorektorka Jana Duračinská, a zabezpečovaniu kvality. Zatiaľ čo predložená koncepcia nakladania s majetkom UK bola jednoznačne a jednohlasne schválená, otázka zabezpečovania kvality, najmä s ohľadom na novú akreditáciu študijných programov, vyvolala živú diskusiu a mnoho otázok. Zvlášť dôležitým aspektom pri zabezpečovaní kvality je kooperácia všetkých fakúlt, čo iniciovalo zaradenie pravidelných porád dekanov a dekaniek a vedenia UK do kalendára na týždennej báze.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 21. októbra 2020 sa o 14.00 hod. konalo online 6. zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).

V úvode AS UK schválil voľbu návrhovej komisie a program zasadnutia, ktorý pozostával z 11 bodov. Nasledovala informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpara Fronca o nových členoch AS UK, ktorí boli zvolení v doplňovacích voľbách. Členovia senátu jednomyseľne schválili „Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán.“ Rektor UK a kvestorka UK predložili členom senátu Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2019 a rozdelenie zisku za rok 2019, ktorú AS UK schválil. Ďalším bodom programu bol Študijný poriadok Právnickej fakulty UK, ktorý predložil dekan fakulty a ktorý AS UK schválil. Následne AS UK schválil žiadosti týkajúce sa nájmov nehnuteľností.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Vo štvrtok 15. októbra sa uskutočnilo online zasadnutie Vedenia UK.

Okrem pravidelnej operatívy bol prezentovaný návrh dlhodobej koncepcie rozvoja informatiky na UK. Vedenie koncepciu jednohlasne schválilo a táto bude následne predložená na prerokovanie aj Akademickému senátu UK. Ide o prvý z radu strategických dokumentov súčasného vedenia, ktorých cieľom je zabezpečiť koncepčný a ucelený prístup k riešeniu kruciálych otázok fungovania univerzity.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 12. októbra 2020 sa konalo zasadnutie Kolégia rektora UK

Výročná správa o hospodárení, aktuálne opatrenia v rámci krízovej situácie, akreditácia, finančné prognózy a v neposlednom rade budúcnosť akademickej samosprávy ako hlavné témy ostatného Kolégia rektora UK. Dekani všetkých 13 fakúlt a vedenie univerzity sa stretli na zasadnutí s cieľom riešenia vážnych otázok z oblasti štúdia či vedy na UK, ale aj koncepčných výziev, ktorým naša univerzita čelí na poli zabezpečovania kvality a ochrany výdobytkov novembra 1989 - akademických práv a slobôd.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 1. októbra 2020 o 9.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Na zasadnutí Vedenie UK otvorilo problematiku uskutočňovania ďalšieho vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave v dlhodobom horizonte. Na decembrové zasadnutie AS UK bude predložená Koncepcia ďalšieho vzdelávania súvisiaca so zrušením Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej súčasti UK. Vedenie univerzity vníma potrebu zmeny prístupu k celoživotnému vzdelávaniu ako jednu zo svojich priorít na nasledujúci rok.

Najhorúcejšou témou týchto dní, dnešného zasadnutia nevynímajúc, naďalej ostáva zhoršujúci sa vývoj pandemickej situácie a opatrenia či reštrikcie, ku ktorým sa univerzita musí uchýliť v záujme zdravia a bezpečnosti nielen našich študentov a zamestnancov, ale aj širokej verejnosti. Pred pár dňami umožnil rektor ubytovaným študentom dobrovoľne a za výhodných podmienok odísť z internátov domov, zároveň zjednodušil tento proces jeho elektronizáciou, čím plne vyšiel v ústrety požiadavkám ubytovaných.

Situácia na internátoch sa nevyvíja optimálne, pribúdajú prípady nákazy a nedarí sa zastaviť masové zhromažďovanie študentov za hranicami internátov. Vedenie UK zvažuje rôzne možnosti ďalšieho postupu, ale alternatíva úplného uzatvorenia internátov je čoraz reálnejšia. V tomto duchu sa vyjadrujú aj štátne orgány vrátane nášho premiéra. V pondelok sa Vedenie UK stretne opäť a vyhodnotí vývoj podľa aktuálnych dát.

Viac informácií nájdete v zápisnici. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 24. septembra 2020 o 16.00 h sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Na dnešnom zasadnutí sa Vedenie UK okrem plánovaného programu (prerokovanie Výročnej správy o hospodárení za rok 2019) zaoberalo zabezpečením chodu ubytovacích zariadení a plynulej výučby na fakultách, ako aj havarijnou situáciou na internáte Družba. Vedenie sa jednoznačne zhodlo na potrebe sprísnenia opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu, a to najmä v celouniverzitných ubytovacích zariadeniach. Rektor vydal pokyn na okamžité informovanie študentov ubytovaných na internátoch UK o nových opatreniach a sprísniť kontrolu ich riadneho plnenia.

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj šírenia ochorenia, ako aj opakovanú nedisciplinovanosť ubytovaných, je možné očakávať v prípadoch porušovania povinností prísnejšie uplatňovanie sankčných opatrení zo strany univerzity. 

Viac informácií nájdete v zápisnici. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 3. septembra 2020 o 10.00 h sa uskutočnilo prvé riadne zasadnutie Vedenia UK v akademickom roku 2020/21

Hlavnou témou bola príprava na začiatok nového akademického roka, organizácia štúdia a prevádzka univerzity, a to s ohľadom na vývoj krízovej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Vedenie prijalo viacero opatrení na zabezpečenie plynulého priebehu semestra a efektívneho výkonu práce. Vedenie UK tiež odsúhlasilo vznik Krízového štábu UK a Permanentného krízového štábu UK, ktorých hlavnou činnosťou v tomto období bude vyhodnocovanie rizík, prijímanie opatrení a koordinácia činností UK v súvislosti s výskytom a šírením nového koronavírusu. Aj napriek mnohým plánovaným obmedzeniam je naša univerzita pripravená a plne schopná poskytovať kvalitné vzdelávanie a vykonávať špičkovú vedeckú činnosť.

Viac informácií nájdete v zápisnici. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V utorok 7. júla 2020 o 13.00 h sa uskutočnilo posledné riadne zasadnutie Vedenia UK pred letnými prázdninami.

Hlavným bodom programu bolo rozdelenie konkrétnych úloh a organizácia práce počas letných prázdnin. Pán rektor a členovia vedenia zadefinovali niekoľko dôležitých oblastí a projektov, ktoré budú predmetom individuálnej i skupinovej práce na jednotlivých úsekoch. Rektor zasadnutie ukončil prianím pekného leta a úprimným poďakovaním za zvládnutie krízovej situácie.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 25. júna 2020 o 17.00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady UK konalo rokovanie Správnej rady UK.
Novým predsedom Správnej rady UK sa stal Ing. Róbert Šimončič, CSc., generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. 
Podpredseda SR UK doc. Daniel Böhmer predložil Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019 a prorektorka UK pre kvalitu prof. Viera Štvrtinová predložila Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019.
Správna rada UK ocenila rozhodný prístup univerzity v čase koronakrízy a pochválila vedenie univerzity za odvahu prejaviť svoj hlas v rámci spoločenského diskurzu. Členovia a členky SR UK ocenili finálnu verziu vizuálnej identity UK, ktorá vhodne prepája konzervatívne princípy s moderným minimalistickým dizajnom.
Viac informácií nájdete v zápisnici.
Odsúhlasil: Ing. Róbert Šimončič, CSc., predseda SR UK


V stredu 24. júna 2020 sa o 14.00 hod. v Auditoriu maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konalo 5. zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).
Program rokovania pozostával zo 17 bodov. V úvode AS UK zvolil členov návrhovej komisie študentskej a zamestnaneckej časti. Následne AS UK schválil Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Fakulty managementu a zároveň schválil aj Študijné poriadky fakúlt UK, konkrétne FTVŠ UK, LF UK a JLF UK. Ďalším bodom v programe bola Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 („Metodika rozpisu dotácie“). Po predložení a predstavení pani kvestorkou UK bola táto Metodika rozpisu dotácie schválená. AS UK schválil aj ďalšie dva body programu, a to „Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku“ a „Cenníky za ubytovacie služby vo VMĽŠ-Mlyny UK.“ Na zasadnutí bol za nového člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť AS UK tajným hlasovaním zvolený Bc. Erik Tóth. Členovia AS UK si v závere schválili aj Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri Akademického roka 2020/2021.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


V pondelok 8. júna 2020 o 9.00 h zasadla Vedecká rada Univerzity Komenského a prerokovala návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“.

V prípade doc. PaedDr. Branislava Antalu, PhD. v odbore športová edukológia Vedecká rada návrh neschválila. Vedecká rada schválila nasledujúce návrhy:

  • doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. v odbore humánna geografia
  • doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. v odbore psychológia
  • doc. Mgr. Martin Sabol, PhD. v odbore geológia
  • doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. v odbore pomocné vedy historické

Vedecká rada zároveň schválila návrh na udelenie titulu „profesor emeritus“ profesorovi RNDr. Jozefovi Krchovi, DrSc.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V utorok 2. júna 2020 o 10.00 h rokovalo Vedenie UK.
Na zasadnutí definitívne odznel verdikt o zrušení promócií v akademickom roku 2019/2020. Diplomy sa čerstvým absolventom odovzdajú na jednotlivých fakultách. Bohužiaľ, práve akademické slávnosti sú jednou z činností, ktoré musíme tento rok z dôvodu koronakrízy oželieť. Kríza sa okrem bežnej výučby dotkla aj 18. ročníka Detskej Univerzity Komenského, ktorý sa bude na základe dnešného rozhodnutia vedenia a dohody s Divadlom Aréna realizovať striktne len v online forme. Okrem bežnej agendy bola súčasťou zasadnutia informácia riaditeľov našich najväčších internátov, ktorí predstavili alarmujúce čísla – výpadky príjmov z hlavnej i podnikateľskej činnosti. Hovoríme o multimiliónovej strate, ktorej musia čeliť nielen internáty, ale aj univerzita ako celok. Ani v čase krízy však netreba zabúdať, ba možno o to viac ju riešiť, na otázku propagácie univerzity smerom k potenciálnym študentom. Vedenie dnes preto jednoznačne podporilo propagačné aktivity v podobe veľtrhov, kde sa znovu predstaví všetkých 13 fakúlt pod jednou hlavičkou a v gescii UK.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 1. júna 2020 o 14.00 h sa konalo zasadnutie Kolégia rektora.
Hlavnou témou zasadnutia boli informácie o univerzite a jej aktivitách počas ešte stále prebiehajúcej krízovej situácie. Priniesla niekoľko vážnych problémov, no našťastie i riešení,  a to v oblasti:

  • online vzdelávania a skúšok,
  • ubytovania študentov,
  • finančnej kondície organizačných súčastí univerzity,
  • mobilít,
  • využívania univerzitných zariadení,
  • akademického informačného systému.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 27. mája 2020 o 14.00 h. rokoval Akademický senát Univerzity Komenského. 
Rokovanie prebehlo v Aule UK prezenčnou formou s dodržaním prísnych hygienických pravidiel. AS UK schválil Študijný poriadok piatich fakúlt UK – FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK a RKCMBF UK, ako aj Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných etáp štúdia). Ďalej schválil Dodatok č. 5 k VP č. 10/2008 Štatútu UK a Dodatok č. 4 k VP č. 3/2007 Organizačného poriadku UK, predmetom ktorých sú zmeny znenia niektorých článkov v súvislosti so zrušením Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej súčasti UK. AS UK ďalej schválil návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK – prof. MUDr. Martina Bareša, PhD., rektora Masarykovej univerzity. Ďalšími bodmi programu boli aj Výročná správa o činnosti UK za rok 2019, Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2019 a Správa o činnosti AS za rok 2019. Celkovo AS UK prijal 60 uznesení.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK