Zasadnutia Orgánov UK

Vo štvrtok 3. septembra 2020 o 10.00 h sa uskutočnilo prvé riadne zasadnutie Vedenia UK v akademickom roku 2020/21

Hlavnou témou bola príprava na začiatok nového akademického roka, organizácia štúdia a prevádzka univerzity, a to s ohľadom na vývoj krízovej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Vedenie prijalo viacero opatrení na zabezpečenie plynulého priebehu semestra a efektívneho výkonu práce. Vedenie UK tiež odsúhlasilo vznik Krízového štábu UK a Permanentného krízového štábu UK, ktorých hlavnou činnosťou v tomto období bude vyhodnocovanie rizík, prijímanie opatrení a koordinácia činností UK v súvislosti s výskytom a šírením nového koronavírusu. Aj napriek mnohým plánovaným obmedzeniam je naša univerzita pripravená a plne schopná poskytovať kvalitné vzdelávanie a vykonávať špičkovú vedeckú činnosť.

Viac informácií nájdete v zápisnici. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V utorok 7. júla 2020 o 13.00 h sa uskutočnilo posledné riadne zasadnutie Vedenia UK pred letnými prázdninami.

Hlavným bodom programu bolo rozdelenie konkrétnych úloh a organizácia práce počas letných prázdnin. Pán rektor a členovia vedenia zadefinovali niekoľko dôležitých oblastí a projektov, ktoré budú predmetom individuálnej i skupinovej práce na jednotlivých úsekoch. Rektor zasadnutie ukončil prianím pekného leta a úprimným poďakovaním za zvládnutie krízovej situácie.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 25. júna 2020 o 17.00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady UK konalo rokovanie Správnej rady UK.
Novým predsedom Správnej rady UK sa stal Ing. Róbert Šimončič, CSc., generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.
Podpredseda SR UK doc. Daniel Böhmer predložil Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019 a prorektorka UK pre kvalitu prof. Viera Štvrtinová predložila Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019.
Správna rada UK ocenila rozhodný prístup univerzity v čase koronakrízy a pochválila vedenie univerzity za odvahu prejaviť svoj hlas v rámci spoločenského diskurzu. Členovia a členky SR UK ocenili finálnu verziu vizuálnej identity UK, ktorá vhodne prepája konzervatívne princípy s moderným minimalistickým dizajnom.

Viac informácií nájdete v zápisnici.
Odsúhlasil: Ing. Róbert Šimončič, CSc., predseda SR UK


V stredu 24. júna 2020 sa o 14.00 hod. v Auditoriu maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konalo 5. zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).
Program rokovania pozostával zo 17 bodov. V úvode AS UK zvolil členov návrhovej komisie študentskej a zamestnaneckej časti. Následne AS UK schválil Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Fakulty managementu a zároveň schválil aj Študijné poriadky fakúlt UK, konkrétne FTVŠ UK, LF UK a JLF UK. Ďalším bodom v programe bola Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 („Metodika rozpisu dotácie“). Po predložení a predstavení pani kvestorkou UK bola táto Metodika rozpisu dotácie schválená. AS UK schválil aj ďalšie dva body programu, a to „Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku“ a „Cenníky za ubytovacie služby vo VMĽŠ-Mlyny UK.“ Na zasadnutí bol za nového člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť AS UK tajným hlasovaním zvolený Bc. Erik Tóth. Členovia AS UK si v závere schválili aj Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri Akademického roka 2020/2021.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


V pondelok 8. júna 2020 o 9.00 h zasadla Vedecká rada Univerzity Komenského a prerokovala návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“.

V prípade doc. PaedDr. Branislava Antalu, PhD. v odbore športová edukológia Vedecká rada návrh neschválila. Vedecká rada schválila nasledujúce návrhy:

  • doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. v odbore humánna geografia
  • doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. v odbore psychológia
  • doc. Mgr. Martin Sabol, PhD. v odbore geológia
  • doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. v odbore pomocné vedy historické

Vedecká rada zároveň schválila návrh na udelenie titulu „profesor emeritus“ profesorovi RNDr. Jozefovi Krchovi, DrSc.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V utorok 2. júna 2020 o 10.00 h rokovalo Vedenie UK.
Na zasadnutí definitívne odznel verdikt o zrušení promócií v akademickom roku 2019/2020. Diplomy sa čerstvým absolventom odovzdajú na jednotlivých fakultách. Bohužiaľ, práve akademické slávnosti sú jednou z činností, ktoré musíme tento rok z dôvodu koronakrízy oželieť. Kríza sa okrem bežnej výučby dotkla aj 18. ročníka Detskej Univerzity Komenského, ktorý sa bude na základe dnešného rozhodnutia vedenia a dohody s Divadlom Aréna realizovať striktne len v online forme. Okrem bežnej agendy bola súčasťou zasadnutia informácia riaditeľov našich najväčších internátov, ktorí predstavili alarmujúce čísla – výpadky príjmov z hlavnej i podnikateľskej činnosti. Hovoríme o multimiliónovej strate, ktorej musia čeliť nielen internáty, ale aj univerzita ako celok. Ani v čase krízy však netreba zabúdať, ba možno o to viac ju riešiť, na otázku propagácie univerzity smerom k potenciálnym študentom. Vedenie dnes preto jednoznačne podporilo propagačné aktivity v podobe veľtrhov, kde sa znovu predstaví všetkých 13 fakúlt pod jednou hlavičkou a v gescii UK.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 1. júna 2020 o 14.00 h sa konalo zasadnutie Kolégia rektora.
Hlavnou témou zasadnutia boli informácie o univerzite a jej aktivitách počas ešte stále prebiehajúcej krízovej situácie. Priniesla niekoľko vážnych problémov, no našťastie i riešení,  a to v oblasti:

  • online vzdelávania a skúšok,
  • ubytovania študentov,
  • finančnej kondície organizačných súčastí univerzity,
  • mobilít,
  • využívania univerzitných zariadení,
  • akademického informačného systému.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 27. mája 2020 o 14.00 h. rokoval Akademický senát Univerzity Komenského. 
Rokovanie prebehlo v Aule UK prezenčnou formou s dodržaním prísnych hygienických pravidiel. AS UK schválil Študijný poriadok piatich fakúlt UK – FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK a RKCMBF UK, ako aj Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných etáp štúdia). Ďalej schválil Dodatok č. 5 k VP č. 10/2008 Štatútu UK a Dodatok č. 4 k VP č. 3/2007 Organizačného poriadku UK, predmetom ktorých sú zmeny znenia niektorých článkov v súvislosti so zrušením Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej súčasti UK. AS UK ďalej schválil návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK – prof. MUDr. Martina Bareša, PhD., rektora Masarykovej univerzity. Ďalšími bodmi programu boli aj Výročná správa o činnosti UK za rok 2019, Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2019 a Správa o činnosti AS za rok 2019. Celkovo AS UK prijal 60 uznesení.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK