Zasadnutia Orgánov UK

Zasadnutia orgánov 2024

Dňa 3. júna 2024 sa uskutočnilo prezenčne zasadnutie VR UK.

Prerokovaný a schválený bol 1 návrh na udelenie vedeckej hodnosti „doktor právnych vied“: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. v odbore 050500 Právne vedy

Prerokovaných a schválených bolo 5 návrhov vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.– informatika
doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. – psychológia
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. – občianske právo
doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD. – vnútorné choroby
doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. – otorinolaryngológia

Vedecká rada UK prerokovala a zobrala na vedomie:
Dlhodobý zámer rozvoja UK v Bratislave na roky 2024 – 2029

Vedecká rada UK prerokovala a schválila:
Nominácie členov do výberových komisií na obsadenie funkčných miest docenta a profesora na Filozofickej fakulte UK, doplnok, vstupujúci do platnosti 1. júla 2024

Oznamy:
1. Plánované zasadnutie VR UK v roku 2024: 07.10.2024, 02.12.2024

2. Promócie docentov a absolventov doktorandského štúdia v roku 2024: jesenný termín 07.11.2024 o 10.00 hod. a 14.00 hod

3. Profesorské prednášky v roku 2024 (jesenné termíny): 24.09.2024, 19.11.202


Dňa 29. apríla 2024 sa uskutočnilo prezenčne zasadnutie VR UK.

Prerokovaný a schválený bol 1 návrh na udelenie vedeckej hodnosti „doktor chemických vied“:
Ing. Tomáš Bertók, PhD. v odbore 010403 Biochémia

Prerokované a schválené boli 4 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:
doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. – katolícka teológia
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. – správne právo
doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. – filozofia
doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD. – lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Prerokovaný a neschválený bol 1 návrh vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:
doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD. – lekárska biofyzika

Vedecká rada UK prerokovala a zobrala na vedomie:

 • Správu o vedecko-výskumnej činnosti na UK za rok 2023
 • Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na UK za rok 2023.

Oznamy:

1. Plánované zasadnutie VR UK v roku 2024:

03.06.2024, 07.10.2024, 02.12.2024

2. Promócie docentov a absolventov doktorandského štúdia v roku 2024:

jarný termín 16.05.2024 a jesenný termín 14.11.2024

3. Profesorské prednášky v roku 2024 (jarné termíny):

21.05.2024


Výpis zo zasadnutia VR UK zo dňa 26. februára 2024

Dňa 26. februára 2024 sa uskutočnilo prezenčne zasadnutie VR UK. Prerokovaných a schválených bolo 6 návrhov vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc. – normálna a patologická fyziológia
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD. – matematika
doc. MUDr. Michal Minár, PhD. – neurológia
doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. – teória a dejiny štátu a práva
doc. RNDr. Martin Putala, CSc. – organická chémia
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. – fyzika

Vedecká rada UK prerokovala a schválila:

- opravu návrhu Minimálne kritérií pre habilitačné a inauguračné konania na FM UK v Bratislave v odbore: manažment s účinnosťou od 26.02.2024

Oznamy:

1. Plánované zasadnutie VR UK v roku 2024:

29.04.2024, 03.06.2024, 07.10.2024, 02.12.2024

2. Promócie docentov a absolventov doktorandského štúdia v roku 2024: jarný termín 16.05.2024 a jesenný termín 14.11.2024

3. Profesorské prednášky v roku 2024 (jarné termíny): 26.03.2024 a 14.05.2024

Zasadnutia orgánov 2023

Dňa 4. decembra 2023 sa uskutočnilo prezenčne  zasadnutie VR UK.

Prerokovaný a schválený bol 1 návrh na udelenie vedeckej hodnosti „doktor fyzikálno-matematických vied“:

RNDr. Ján Budaj, CSc. v odbore 010 301 Astrofyzika

Prerokovaných a schválených bolo 6 návrhov vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – trestné právo
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. – biológia
doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD. – ortopédia
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH – klinická farmácia
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. – trestné právo
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. – fyzika

Vedecká rada UK prerokovala a schválila:

- návrh Minimálne kritérií pre habilitačné a inauguračné konania na FTVŠ UK v Bratislave v odbore: vedy o športe s účinnosťou od 01. 02. 2024

- návrh JLF UK na externých členov výberových komisií pre funkčné miesta docentov a profesorov na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

- návrh PdF UK na členov výberových komisií pre funkčné miesta docentov a profesorov na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Oznamy:

1. Plánované zasadnutie VR UK v roku 2024:

26. 02. 2024 , 29. 04. 2024 , 03. 06. 2024 , 07. 10. 2024 , 02. 12. 2024

2. Promócie docentov a absolventov doktorandského štúdia v roku 2024:

jarný termín 16. 05. 2024 a jesenný termín 14. 11. 2024

3. Profesorské prednášky v roku 2024 (jarné termíny):

26. 03. 2024 a 14. 05. 2024


Zasadnutie vedenia dňa 16. 11. 2023

Prorektorka pre majetok a investície informovala prítomných o aktuálnych otázkach súvisiacich s prípravou výstavby Martinskej nemocnice, zároveň Vedenie UK jednohlasne udelilo mandát prorektorke pre majetok a investície a rektorovi UK na ďalšie rokovanie so zástupcami UNM. V ďalšom bode prorektorka pre majetok a investície informovala o podpísaní zmluvy a začiatku prác na technickom audite budov UK.

Vedenie UK jednohlasne schválilo návrhy úpravy vnútorných predpisov Archívu UK – Bádateľský poriadok a Cenník.

Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o novej úprave organizácie promócií, a to tak, aby bola zabezpečená maximálna efektívnosť a koordinovaný prístup všetkých trinástich fakúlt.


Zasadnutie vedenia dňa 26. 10. 2023

Vedenie UK sa zaoberalo otázkou merateľných ukazovateľov rektora UK. Výsledkom diskusie je príprava konkrétneho návrhu merateľných ukazovateľov, ktorá bude zaslaná členom pracovnej skupiny Správnej rady UK a jej predsedovi.

V ďalšom bode prorektorka Viglašová otvorila otázku schválenia harmonogramu AR 2024/2025, pričom vedeniu predstavila dva možné návrhy, z ktorých vedenie jednohlasne schválilo.

V bode rôzne prorektor pre vedu a doktorandské štúdium informoval o získanom diplome za transfer technológií pre UK, ďalej kvestorka informovala o žiadosti EBF UK o finančné prostriedky na účely úhrady nákladov na nájomné za priestory fakulty. Zároveň informovala o rozdelení prostriedkov fakultám na študentov so špecifickými potrebami. Vedenie schválilo oba predložené návrhy.


Dňa 2. októbra 2023 sa uskutočnilo prezenčne zasadnutie VR UK.

Prerokované a schválené boli 4 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. Mgr. Juraja Hamara, CSc. – estetika
doc. MUDr. Erika Kúdelu, PhD. – gynekológia a pôrodníctvo
doc. ThDr. Patrika Maturkaniča, PhD. – katolícka teológia
doc. PaedDr. ThDr. Moniky Zaviš, PhD. – religionistika

Vedecká rada UK prerokovala a schválila:

 • návrh FTVŠ UK na externých členov výberových komisií pre funkčné miesta docentov a profesorov na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pre študijný odbor: Vedy o športe
 • návrh FiF UK na členov výberových komisií pre funkčné miesta docentov a profesorov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pre študijný odbor: psychológia

Plánované zasadnutie VR UK v roku 2023: 04. 12. 2023
Plánované termíny Slávnostných zasadnutí VR UK v roku 2023:
Promócie docentov a absolventov doktorandského štúdia - 09. 11. 2023

Profesorské prednášky na jeseň 2023:

10. 10. 2023 o 17.00 hod. - prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. (JLF UK)
14. 11. 2023 o 17.00 hod. - prof. MUDr. Juraj Payer, PhD. (dekan LF UK)  


Dňa 5. júna 2023 sa uskutočnilo zasadnutie VR UK

Prerokované a schválené boli 4 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. – medzinárodné právo
doc. MUDr. Antona Dziana, PhD. – chirurgia
doc. PaedDr. Oľgy Kyselovičovej, PhD. – športová edukológia
doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD. – ústavné právo

Prerokovaný a neschválený bol 1 návrh vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. RNDr. Petra Demkanina, PhD. – fyzika (do 31. 08. 2022 odbor: teória vyučovania fyziky)

Vedecká rada UK prerokovala a schválila:

 • Správu o vedecko-výskumnej činnosti na UK za rok 2022
 • Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na UK za rok 2022.

Vedecká rada UK prerokovala a zobrala na vedomie:

Vnútorný predpis č. 23/2023, Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave a Vnútorný predpis č. 24/2023, Úplné znenie Vnútorného predpisu č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1 (schválené Akademickým senátom UK dňa 31. 05. 2023).

Vedecká rada UK prerokovala a schválila:

 • návrh FaF UK v Prílohe k Vnútornému predpisu č. 24/2021 Minimálne kritériá na získanie titulu „docent" a titulu „profesor" na FaF UK v Bratislave,
 • návrh FaF UK na doplnenie členov výberových komisií pre funkčné miesta docentov a profesorov na FaF UK v Bratislave pre študijný odbor farmácia,
 • návrh FiF UK na členov výberových komisií pre funkčné miesta docentov a profesorov na FiF UK v Bratislave, obnova členov komisie na akademický rok 2023/2024,
 • návrh Dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu č. 24/2019.

Plánované zasadnutie VR UK v roku 2023: 

02. 10. 2023, 04. 12. 2023 o 9.00 hod.

Plánované termíny Slávnostných zasadnutí VR UK v roku 2023:

 • Promócie docentov a absolventov doktorandského štúdia: 18. 05. 2023 a 09. 11. 2023
 • Udelenie titulu „doctor honoris causa“ prof. JUDr. Pavlovi Šámalovi, Ph.D dňa 28. 09. 2023

Plánované termíny profesorských prednášok v roku 2023:

10. 10. 2023 a 14. 11. 2023 o 17.00 hod.


Vedenie UK zasadalo dňa 1. júna 2023

Prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium informoval o výsledkoch kontrol v súvislosti s projektom ACCORD, ktoré boli ukončené v prospech UK. MŠVVaŠ SR a Európska komisia vyjadrili ochotu rokovať o odblokovaní financovania projektu pre FMFI UK. Zároveň informoval o aktuálnej výške nevyplatených žiadostiach o platby zo strany MŠVVaŠ SR – 9 mil. EUR. Informoval tiež o počte prijatých žiadostí (23) na postdoktorandské pobyty na UK, z ktorých bolo 19 schválených. Prorektorka UK pre majetok a investície oboznámila vedenie univerzity s aktuálnym stavom investičných akcií – materská škola, technický a energetický audit vybraných budov UK. Ďalej informovala o výške kapitálovej dotácie pre UK z MŠVVaŠ SR – 865 tis. EUR, pričom UK žiadala 3,3 mil. EUR. Informovala o stave čerpania, výzvach a aktualizácii Plánu obnovy a odolnosti SR. Rektor UK sa listom obrátil na ministra školstva, vedy, výskumu a športu vo veci financovania modernizácie Internátu Ľ. Štúra – Výškového bloku „B“. List bol zároveň zaslaný na vedomie aj predsedovi vlády SR. Prorektorka UK pre majetok a investície bližšie objasnila súvislosti s dočasným presťahovaním RKCMBF z priestorov v Bratislave do Nitry. Kvestorka UK odprezentovala návrh Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2022. Vedúci útvaru vnútornej kontroly – hlavný kontrolór informoval o stave prebiehajúcich a výsledkoch ukončených kontrol realizovaných v súlade s plánom kontrolných činností na rok 2023, a tiež o kontrolách zo strany NKÚ. Vedenie UK diskutovalo o návrhu dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť VŠ na roky 2023 – 2028 a jeho príloh z dielne MŠVVaŠ SR. UK zašle pripomienky k materiálom do medzirezortného pripomienkového konania (pros. slov-lex.sk). Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o záveroch zo zasadnutia Akreditačnej rady UK. Zároveň požiadala rektora UK o odvolanie zástupcu externého prostredia - generálneho sekretára Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, z funkcie člena Akreditačnej rady UK, a to z dôvodu jeho vysokého počtu neprítomností na jej zasadnutiach. Rektor UK požiadavke vyhovie. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o akcii pre uchádzačov o štúdium – Zaži deň v koži vysokoškoláka, o slávnosti v Botanickej záhrade UK, o príprave vianočného koncertu. Zároveň informoval, že v súvislosti s projektom STARMUS osloví dekanky a dekanov fakúlt so žiadosťou o výber prednášajúcich z radov zúčastnených osobností na projekte STARMUS. V závere zasadnutia prebehla diskusia o otvorí 105. akademického roka.


Vedenie UK zasadalo dňa 18. mája 2023

Vedúca Oddelenia vedeckovýskumných projektov Rektorátu UK informovala o výsledkoch kontrol v súvislosti s projektom ACCORD. Obe kontroly boli ukončené v prospech UK. Výsledky kontrol budú postúpené ministerstvu financií a na Európsku komisiu. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci spolu s kvestorkou UK informovali o finančnej situácii na úseku centra ďalšieho vzdelávania (CĎV). Jazyková a odborná príprava cudzincov (JOP) – podnikateľská činnosť nepostačuje na pokrytie nákladov na tovary a služby, dotácia z MŠVVaŠ SR na vládnych štipendistov nepokrýva mzdové náklady, nakoľko jej výška bola na rok 2023 značne znížená oproti predchádzajúcim rokom. Poskytovanie JOP je dlhodobo finančne neudržateľné. Univerzita tretieho veku (UTV) – finančná situácia je t. č. stabilná. Po dôkladnej a dlhej diskusii dospelo vedenie univerzity k záveru: od akademického roka 2023/2024 UK ukončuje poskytovanie jazykovej a odbornej prípravy cudzincov. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci začne rokovania s fakultami o presune kurzov ďalšieho vzdelávania z rektorátnej úrovne na fakultnú. Kvestorka UK oboznámila vedenie univerzity so žiadosťou RKCMBF UK o poskytnutie finančných prostriedkov z tzv. fondu solidarity, ktoré fakulta plánuje použiť na odstupné a odchodné zamestnancov fakulty ukončujúcich pracovný pomer najmä z dôvodu alokácie fakultných pracovísk do Nitry. Vedenie UK so žiadosťou súhlasilo. Kvestorka UK ďalej informovala o návrhu PdF UK na odobranie správy budovy UK na Moskovskej ul. Vedenie UK s návrhom súhlasilo. Prorektorka UK pre majetok a investície začne rokovania o zverení správy predmetnej budovy do správy najbližšej fakulty v lokalite - LF UK. Riaditeľ kancelárie rektora informoval o konkrétnom pláne a harmonograme preubytovania odídencov z Družby UK do iných zariadení poskytujúcich vecné plnenie v súlade so zákonom o hospodárskej mobilizácii. Ďalej informoval v zastúpení prorektorky UK pre majetok a investície o investičných plánoch na úseku študentských domovov. Ubytovanie v akademickom roku 2023/2024 bude poskytované v celouniverzitných ubytovacích zariadeniach vo všetkých objektoch s výnimkou Internátu Ľ. Štúra – Výškového bloku „A“ (rekonštrukčné práce na budove budú pokračovať ďalej). Zásadnou zmenou v prístupe ubytovania bude ubytovanie pre doktorandov – zvýši sa dostupná kapacita jednolôžkových izieb a zavedenie sa nadštandardné bývanie vo vyčlenených izbách hotela Družba UK. Riaditeľ Útvaru legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK informoval o prácach na zostavení plánu legislatívnych úloh. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o plánovanom medzinárodnom podujatí STARMUS a možnostiach zapojenia UK do aktivít podujatia. Prorektorka UK pre kvalitu a rozvoj a prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informovali o aktualitách z ich rezortov. Riaditeľ Kancelárie rektora UK oboznámil Vedenie UK o ukončení prípravných trhových konzultácií týkajúcich sa zákazky na poskytnutie služieb - automatizovaný systém elektronickej správy registratúry pre UK.


Dňa 4. mája 2023 zasadalo Vedenie UK.

Prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium a vedúca Oddelenia vedeckovýskumných projektov Rektorátu UK informovali o aktuálnom stave riešenia projektu ACCORD. V súvislosti s medializovanou kauzou prebratia úplatku zamestnancom PriF UK prebieha viacero kontrol projektu ACCORD (stavebná inšpekcia, kontrola MŠVVaŠ SR). Aktuálne tiež prebiehajú rokovania s príslušnými národnými a medzinárodnými orgánmi o navýšenie finančných zdrojov pokrývajúcich zvýšené náklady na stavebné práce a materiály. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy v nadväznosti na korupčnú kauzu dostal za úlohu pripraviť a implementovať vnútrouniverzitnú protikorupčnú kampaň. Rektor UK spolu s riaditeľom Útvaru legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK predstavili návrh dodatku k Štatútu UK, ktorým sa bližšie upravia lehoty, spôsob a samotné voľby kandidáta na dekana fakulty. Vedenie UK jednomyseľne prijatie takéhoto návrhu podporilo. Štatutárna zástupkyňa rektora UK pre integráciu informačných systémov a AiS2 a riaditeľ Centra informačných technológií UK informovali o aktuálnom stave ubytovacieho procesu na akademický rok 2023/2024. CIT UK v spolupráci s externým partnerom intenzívne pracujú na vylepšení niektorých parametrov na základe skúseností z predchádzajúceho roka (zrýchlenie procesu výberu izby a pod.). Vedenie UK diskutovalo o okruhu účelov využívania Auly UK. Vedenie UK na návrh prorektorky UK pre vzdelávanie a sociálne veci odporúča využívanie Auly UK výlučne na účely akademických slávností a obradov – promócie, imatrikulácie, profesorské prednášky a iné slávnostné akademické obrady a pod. Vedenie UK diskutovalo o spôsobe financovania súvisiaceho s udeľovaním cien rektora UK. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o aktualitách z agendy medzinárodných vzťahov (účasť na medzinárodnej vzdelávacej konferencii NAFSA, Archív UK a pod.). Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o rokovaniach s prevádzkovateľom jedálne v Mlynskej doline VENZA, ktorý z dôvodu trvajúceho enormného poklesu odberov jedál a vysokých výdavkov na prevádzku (cena práce, zvýšené náklady na potraviny, energie) požiadal o ukončenie zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu by nasledovala nová súťaž na prevádzkovateľa jedálne, a to s upravenými súťažnými podmienkami reflektujúcimi reálne možnosti a záujem UK. Ďalej informovala o žiadosti zriadiť vecné bremeno na pozemkoch UK a uloženie rozvodov nízkeho napätia spoločnosťou Byteria. V tejto súvislosti ako odplatu navrhujú uloženie rozvodov nízkeho napätia aj k pozemku UK z ulice Svrčia, čím by došlo k jeho zhodnoteniu. Informovala tiež o zmenách v Pláne obnovy a odolnosti SR. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o nepriaznivej finančnej situácii CĎV. Na najbližšie zasadnutie vedenia univerzity predloží návrhy riešení a potrebných opatrení. Prorektorka UK pre kvalitu a rozvoj informovala o pripravenom dotazníku pre tvorivých zamestnancov univerzity.  


Dňa 13. apríla 2023 zasadalo Vedenie UK.

Vedúca Oddelenia vedeckovýskumných projektov Rektorátu UK spolu s prorektorom UK pre vedu a doktorandské štúdium informovali vedenie univerzity o aktuálnom stave projektu ACCORD. Negatívne ovplyvňuje projekt nedodržiavanie lehôt MŠVVaŠ SR pri priplácaní tzv. ŽoP, čo ovplyvňuje aj cash flow univerzity (aktuálne sú nespracované ŽoP vo výške 12 mil. EUR). Informovali tiež, že bola podaná žiadosť na Európsku komisiu o navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu enormného nárastu vstupov (stavebné materiály, práce a pod.). Aktuálne prebiehajú kontroly verejného obstarávania, očakáva sa aj kontrola stavebnej inšpekcie. Vedenie UK sa zaoberalo listom doručeným architektmi Paňák a Kusý, ktorí si nárokujú práva po zosnulom architektovi Dedečkovi. Vedenie UK disponuje právnymi stanoviskami v prospech UK. Architekti nepreukázali, že sú nositeľmi autorských práv, ako osobnostných (zanikli smrťou) tak majetkových (zamestnanecké dielo v spoluautorstve). Vedenie UK diskutovalo o plánovanom zriadení novej právnickej osoby s účasťou všetkých členov konzorcia ENLIGHT, a to zriadenie centrálnej kancelárie ENLIGHT-u, ktorej úlohou by malo byť koordinovať postupy pri vytváraní projektov, spoločných študijných programov, reprezentovať ENLIGHT navonok a pod. Rektor UK k požiadavke na zriadenie novej právnickej osoby vzniesol pripomienky: ujasniť si financovanie novej právnickej osoby, uplatňovanie si práva veta, jej podriadenosť vo vzťahu k riadiacemu orgánu. Vznik novej právnickej osoby bude prerokovaný príslušnými univerzitnými grémiami hneď, ako sa ustáli návrh jej postavenia a pôsobnosti zo strany partnerov v konzorciu. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o doručenej žiadosti Teplárenského holdingu, a. s., ktorý žiada realizovať výmenu teplovodu cez pozemky UK. Prorektorka UK pre kvalitu a rozvoj informovala o liste MŠVVaŠ SR vo veci dotácie na úhradu nákladov spojených so zapojením univerzity do hodnotenia U-Multirank. Prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium informoval o organizácii profesorských prednášok a o pripravovanej metodike k hodnoteniu VER.


Vedenie univerzity (mimoriadne) zasadalo dňa 23. marca 2023

Vedenie UK za prítomnosti dekana FiF UK v súvislosti s organizáciou podujatia na FiF UK s názvom LIGHT* KVÍR FESTIVAL 2023 v dňoch 27. až 31. marca 2023 vyjadrilo zásadnú obavu o bezpečnosť podujatia. Vzhľadom na tematické zameranie a plánovaný program festivalu, no najmä v záujme nerušeného priebehu podujatia a bezpečnosti jeho účastníkov, Vedenie UK žiada dekana FiF UK o prijatie konkrétnych preventívnych bezpečnostných opatrení. Dekan FiF UK prisľúbil zabezpečiť preventívne bezpečnostné opatrenia. Vedenie UK sa ďalej zaoberalo zverejnenou výzvou MŠVVaŠ SR na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl v rámci komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov (konzorcií), komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej  výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. Termín na podanie žiadosti a zapojenie sa do výzvy je stanovený na 14. apríl 2023 a povinné predmety činnosti sú: používanie harmonizovaných vnútorných systémov kvality na základe spoločne definovaných postupov a oblastí, uskutočňovanie spoločných študijných programov, uskutočňovanie spoločnej výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti prostredníctvom koncentrácie (združovania a prepájania) výskumných a inovačných kapacít a používanie integrovaných knižničných, publikačných a IT systémov. Vedenie UK o zverejnenej výzve diskutovalo a dohodlo sa, že vzhľadom na krátkosť času a nepripravenosť jednotlivých povinných predmetov činnosti, ktoré by mali byť spoločné v rámci vzniknutého konzorcia a absencii mandátu z vnútra UK, sa do zverejnenej výzvy UK nateraz nezapojí.


Vedenie UK zasadalo dňa 16. marca 2023

Vedenie UK diskutovalo o návrhoch merateľných ukazovateľov doručených od niektorých členov a členiek Správnej rady UK. Vedenie UK sa zhodlo, že v tejto súvislosti v rámci prerokovávaného bodu na zasadnutí Správnej rady UK jednotliví prorektori a prorektorky bližšie predstavia hlavné činnosti (úlohy) ich agendy s cieľom priblížiť Správnej rade UK aktuálne a budúce činnosti (úlohy) UK. Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK upozornil na potrebu vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľov energií už na rok 2024 a zároveň predstavil viaceré možnosti (vrátane ich kombinácie), ktorými je možné energie aktuálne obstarávať. Vedenie UK si vyžiadalo ďalšie podklady na prijatie rozhodnutia. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o zverejnení oznámenie o príprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu a rekonštrukciu budov, do ktorej spadajú aj internáty. UK čaká aj na zverejnenie ďalšej výzvy bez podmienky vytvorenia konzorcií. Vedenie UK sa zaoberalo návrhom na zriadenie komisie pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí. Rektorovi UK odporučilo komisiu zriadiť vrátane určenia jej úloh/činností a personálneho obsadenia. Prorektorka UK pre kvalitu a rozvoj predstavila Vedeniu UK návrh Výročnej správy o činnosti UK za rok 2022. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o pripravovanej novelizácii študijného poriadku s cieľom zosúladenia s novelou vysokoškolského zákona. Zároveň informovala o výške poplatku za akreditácie študijných programov SAAVŠ. O spôsobe úhrady poplatku budú vyrozumené jednotlivé fakulty.


Dňa 6. marca 2023 sa uskutočnilo prezenčne zasadnutie VR UK.

Prerokované a schválené boli 4 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:
doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD. – slovenský jazyk a literatúra doc.
MUDr. Jana Radošinská, PhD. – normálna a patologická fyziológia
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD. – vnútorné choroby doc.
Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. – všeobecná jazykoveda

Prerokovaný a schválený bol 1 návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D (návrh z PraF UK)

Prerokované a schválené boli 2 návrhy na udelenie titulu „profesor emeritus“:
prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc. (návrh FTVŠ UK)
prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc. (FMFI UK)

Vedecká rada UK prerokovala dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.

Plánované zasadnutie VR UK v roku 2023: 05. 06. 2023, 02. 10. 2023, 04. 12. 2023
Plánované termíny Slávnostných zasadnutí VR UK v roku 2023:
Promócie docentov a absolventov doktorandského štúdia: 18.05.2023 a 09.11.2023
Udelenie titulu „doctor honoris causa“ prof. JUDr. Pavlovi Šámalovi, Ph.D – termín nie je stanovený.


Vedenie UK zasadalo dňa 2. marca 2023.

Dekanka Pedagogickej fakulty UK oboznámila vedenie univerzity s priebežnými zisteniami na fakulte po jej nástupe do funkcie dekanky, a to najmä vo vzťahu k personálnemu obsadeniu a zabezpečeniu pedagogickej, publikačnej a vedeckej činnosti zamestnancov fakulty a pod. Keďže Pedagogická fakulta UK je dlhodobým prijímateľom tzv. inštitútu solidarity, dekanka fakulty bude priebežne informovať vedenie univerzity o prijímaných opatreniach. Vedenie UK zároveň deklarovalo pripravenosť byť nápomocné pri prijímaní opatrení na fakulte. Hlavný kontrolór UK predstavil vedeniu univerzity návrh Plánu kontrolnej činnosti na rok 2023. Vedenie UK prijalo predložený návrh bez výhrad. Poverený dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK oboznámil vedenie univerzity so skutočnosťami ohľadom rekonštrukcii internátov, fungovaním centra aktívneho starnutia a vo veciach majetkovej agendy. Kvestorka UK informovala o príprave príkazu rektora k plánu dovoleniek na rok 2023 a tiež o doručenej žiadosti z Prírodovedeckej fakulty UK o poskytnutie finančných prostriedkov z tzv. GARI účtu na účely finančného zabezpečenia projektu ACCORD. Vedenie UK požiadalo Oddelenie vedeckovýskumných projektov Rektorátu UK o prípravu stručnej a vecnej správy o aktuálnom stave projektu ACCORD, ktorú žiada predložiť na najbližšie zasadnutie Vedenia UK.


Dňa 20. februára 2023 zasadalo kolégium rektora.

Rektor UK predstavil základné východiská pri tvorbe návrhu Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2023. Zásadnou zmenou je prístup k tzv. solidarite a to, že v roku 2023 sa navrhuje vytvoriť „fond solidarity“, ktorý bude slúžiť pre fakulty, ktoré v rozpise dotácie vychádzajú ako tie, ktoré je potrebné finančne podporiť. Z tohto fondu (nerozdelené finančné prostriedky) bude možné čerpať finančné prostriedky len na základe preukázaných opatrení príslušnej fakulty v priebehu celého roka. Kvestorka UK ďalej detailne informovala o jednotlivých ukazovateľoch v návrhu metodiky a rozpisu štátnej dotácie. Kolégium rektora UK diskutovalo o prepočte štátnej dotácie na excelentné pracoviská, nakoľko zo strany ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prišlo k zásadným zmenám po zverejnení metodiky rozpisu štátnej dotácie na úrovni štátu. Kolégium rektora UK s návrhom Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2023 jednomyseľne súhlasilo. Návrh bude postúpený do Akademického senátu UK. Prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium informoval o pripravovanej výzve z Plánu obnovy a odolnosti SR na vytváranie konzorcií medzi vysokými školami (univerzitami). Prorektorka UK pre kvalitu a rozvoj informovala o vyhodnotení tzv. Mikulášskej ankety. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o pracovnom stretnutí k agende rodovej rovnosti a príležitostí a k téme sexuálneho obťažovania. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o zámere predaja budovy UK v Lučenci. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy požiadal dekanky a dekanov fakúlt UK, aby pri prezentácii fakulty boli súčinní s úsekom pre vonkajšie vzťahy v záujme jednotnej prezentácie univerzity.


Dňa 16. februára 2023 zasadalo Vedenie UK.

Riaditeľ Centra informačných technológií UK (CIT UK) informoval vedenie univerzity o dôvodoch výpadkov IT systémov v dňoch 14. a 15. februára 2023 a zároveň predstavil návrh opatrení na predchádzanie podobných výpadkov v budúcnosti. Riaditeľ CIT UK zdôraznil potrebu postupnej výmeny technických zariadení, ktoré sú výrazne opotrebované. Vedenie UK súhlasilo s postupnou obnovou IT infraštruktúry. Štatutárna zástupkyňa pre integráciu informačných systémov univerzity a zastupovanie záujmov univerzity v konzorciu AiS informovala o pracovnom stretnutí so zástupcami konzorcia AiS v Danišovciach. Informovala tiež o navýšení poplatku za AiS vo výške 11 tisíc EUR, ktorý zahŕňa navýšenie miezd vývojového tímu a vysoké zálohové platby za energie. Na základe informácií z konzorcia AiS bude dátový sklad dostupný v druhom kvartáli r. 2023 a z neho bude možné lepšie čerpať ukazovatele na podporu kvality a projektu DISK. Kvestorka UK oboznámila vedenie univerzity s návrhom rozpisu štátnej dotácie medzi fakulty a ďalšie súčasti UK na rok 2023. Návrh obsahuje zmenu v prístupe solidarity. Vedenie UK návrh podporilo a odporučilo ho predložiť na rokovanie kolégia rektora. Riaditeľ Útvaru legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK informoval o návrhu Organizačného poriadku UK a dodatku k Pracovnému poriadku UK. Oba materiály vedenie univerzity podporilo. Materiály budú postúpené na rokovanie Akademického senátu UK (v prípade Organizačného poriadku UK aj na Správnu radu UK z dôvodu návrhu na zrušenie centrálne financovaných súčastí, ktoré sa presunú priamo pod Rektorát UK). Riaditeľ Kancelárie rektora UK oboznámil Vedenie UK o priebežnom plnení opatrení na internátoch Mlyny UK a Družba UK v oblasti BOZP a PO, o vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok na zariadeniach a v objektoch internátov (elektroinštalácie, plynové zariadenia, zdvíhacích zariadení (výťahy), požiarna signalizácia a pod.). Informoval tiež o stave prác na príprave komplexného technického auditu vybraných budov UK (najmä tých slúžiacich na ubytovanie). Hlavnému kontrolórovi UK bola pridelená úloha na vykonanie kontroly dodržiavania príkazu rektora UK o energetickej úspore na UK.


Dňa 2. februára 2023 zasadalo vedenie univerzity.

Rektor UK uložil hlavnému kontrolórovi UK úlohu s termínom plnenia do konca roka 2023: Kontrolnú činnosť v roku 2023 prioritne zamerať na preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK na všetkých súčastiach UK pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, dodržiavania ďalších bezpečnostných predpisov so zreteľom na ochranu zdravia a životov zamestnancov, študentov aj verejnosti v priestoroch a areáloch vo vlastníctve UK (najmä v priestoroch slúžiacich na zhromažďovanie sa a ubytovanie), stav a kontrolu pravidelnosti vykonávania zákonom stanovených revízií budov a zariadení, zistiť základné údaje o technickom stave budov vo vlastníctve UK a o ich spôsobilosti na prevádzku prostredníctvom odborných posudkov a stanovísk. Zároveň hlavný kontrolór UK predloží na ďalšie zasadnutie vedenia univerzity komplexný návrh plánu kontrolnej činnosti na UK na rok 2023. Vedenie UK odporučilo rektorovi UK schváliť Plán verejného obstarávania UK na rok 2023. Prorektorka UK pre kvalitu a rozvoj oboznámila vedenie univerzity s výsledkami tzv. Mikulášskej ankety. Výsledky za fakulty UK budú predstavené príslušným prodekanom pre oblasť kvality a zároveň budú požiadaní v lehote jedného mesiaca navrhnúť opatrenia na riešenie podnetov získaných z dotazníkov. Vedenie UK sa dohodlo na príprave a realizácii dotazníka pre učiteľov. Kvestorka UK informovala o výsledku kontroly NKÚ s názvom „Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe“ a s tým súvisiacich prijatých opatrení. Informovala tiež o stave príprav návrhu Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2023. Prorektorka UK pre majetok a investície oboznámila vedenie univerzity s výzvou okresného úradu na odstránenie odpadu z univerzitných pozemkov v k. ú. Stupava. Nakoľko nie je známy pôvodca odpadu, k uvedenej veci požiadal rektor UK o podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa. Zároveň informovala o začatí prác na rekonštrukcii zvislých rozvodov v bloku „A“ tzv. Štúraku, a tiež o ukončení nájomného vzťahu s prevádzkovateľom A-clubu na Štúrovej ul. dohodou z dôvodu závažnej havárie v priestoroch nájomcu. 


Dňa 19. januára 2023 zasadalo Vedenie UK.

Vedenie UK sa zaoberalo prípravou na blížiace sa zasadnutia Akademického senátu UK a Správnej rady UK. Rektor UK informoval, že pri technicko-organizačnom zabezpečení prvého riadneho zasadnutia novozvolenej správnej rady je plne súčinná kancelária rektora. Riaditeľ kancelárie rektora a riaditeľ útvaru legislatívy a právnych služieb odprezentovali návrh úpravy Organizačného poriadku Rektorátu UK z dôvodu adresnejšieho riadenia s dôrazom na zúženie organizačnej štruktúry a pokrytie súčasných a budúcich potrieb rektorátu pri zabezpečovaní úloh a činnosti univerzity. Vedenie UK návrh úpravy podporilo. Kvestorka UK informovala o stave príprav podkladov k rozpočtu a metodike delenia štátnej dotácie na UK. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o zámere požiadať o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na rekonštrukciu tzv. Štúraku „A“ z komponentu K2 a na rekonštrukciu tzv. Štúraku „B“ z komponentu K8. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o stave vyplatenia štipendií pre nadaných študentov a o zverejnenom školnom na akademický rok 2023/2024. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o aktualitách v rámci aliancie ENLIGHT, kde vzniká v nasledujúcich rokoch potreba spolufinancovania tohto projektu. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť  odprezentoval výsledky periodického hodnotenia vedy za UK. Najlepšie hodnotené pracoviská boli v oblastiach environmentalistické a ekologické vedy (PriF), fyzikálne vedy (FMFI), klinické lekárske vedy (LF), matematické vedy (FMFI), politické vedy (FiF), sociológia a sociálna antropológia (FSEV), vedy o Zemi (PriF) a základné lekárske vedy (JLF). Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o pripravovanej sérii diskusií na rôzne témy týkajúce sa života na univerzite. Na záver zasadnutia rektor UK poďakoval za dlhoročnú obetavú prácu v prospech univerzity v pozícii prorektorky UK pre vzdelávaciu oblasť RNDr. Zuzane Kovačičovej, PhD., ktorej zároveň udelil Zlatú medailu UK a za rozvoj oblasti IT z pozície prorektora aj doc. RNDr. Michalovi Gregušovi, PhD., ktorému udelil Striebornú medailu UK.

Zasadnutia orgánov 2022

Vedenie UK zasadalo dňa 15. decembra 2022

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o iniciatíve súvisiacej s tzv. „zeleným“ ekologickým cestovaním študentov a zamestnancov univerzít zapojených v aliancii ENLIGHT. Odporúča sa, aby všetky pracovné/študijné cesty do osem hodinovej dostupnosti boli uskutočňované vlakovou dopravou. Vedenie UK podporuje návrh na báze odporúčania pre fakulty a súčasti UK. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o výsledku prieskumu vo veci používania programu THESES na kontrolu záverečných prác. Väčšina fakúlt požaduje pokračovať v jeho používaní. Prorektorka UK pre majetok a investície obsažne informovala o veciach týkajúcich sa jej agendy, a to najmä o doručených žiadostiach o zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve UK, informovala o zdieľanom užívaní priestorov viacerými súčasťami UK a potrebe zadefinovania pravidiel takéhoto užívania, o čerpaní finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, o potrebe uzatvorenia nájomných zmlúv čo možno v najkratšom čase a v tejto súvislosti o faktickom užívaní priestorov, o pláne predložiť do správnej rady univerzity návrh aktualizácie cenníkov prislúchajúcich k jej agende, o stave návrhu na odpredaj budovy a pozemkov v Lučenci formou verejnej obchodnej súťaže. Kvestorka UK informovala o návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov alokovaných MŠVVaŠ SR v závere roka (navrhuje sa najmä na výdavky celouniverzitného charakteru: čiastočné financovanie poplatkov za akreditácie, UK granty a pod.). Prorektorka UK pre kvalitu informovala vedenie univerzity o stave spracovania žiadosti o posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality na UK. Dokumentácia je spracovaná a bude v lehote jedného týždňa podaná na SAAVŠ. Informovala tiež o stave spracovania tzv. „Mikulášskeho“ dotazníka pre študentov univerzity súvisiaceho s kvalitou výučby na UK. Výsledky budú prezentované vedeniu univerzity v mesiaci január 2023. Rektor UK informoval o finalizovaní zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi verejného obstarávania – dodávateľmi elektrickej energie a plynu na rok 2023 (podpis zmluvy sa uskutoční v týždni od 19. decembra 2022).


Dňa 5. decembra 2022 sa prezenčne uskutočnilo zasadnutie VR UK.

Prerokovaných a schválených bolo 5 návrhov vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.  – gynekológia a pôrodníctvo
doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. – geológia
doc. Ing. Ján Papula, PhD. – manažment
doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. – neurológia
doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. – správne právo

Vedecká rada UK prerokovala a schválila:

 • Výsledok per rollam hlasovania zo dňa 15. 11. 2022 - 21. 11. 2022 o dodatku č. 1 k Vp. 23/2021
 • Návrhy členov Výberových komisií pre funkčné miesta docent a profesor fakúlt EBF UK, JLF UK, LF UK, PdF UK, PriF UK
 • Členovia Výberových komisií pre funkčné miesta docent a profesor navrhovaní jednotlivými fakultami sú schválení do Výberových komisií pre funkčné miesta docent a profesor pre všetky fakulty Univerzity Komenského
 • Minimálne kritériá PraF UK na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent" a  vedecko-pedagogického titulu „profesor" – úprava, s účinnosťou od 6.12.2022
 • Minimálne kritériá FMFI UK na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent" a  vedecko-pedagogického titulu „profesor" – odbory: teória vyučovania fyziky, teória vyučovania matematiky a teória vyučovania informatiky, s účinnosťou od 6. 12. 2022

Plánované zasadnutie VR UK na roku 2023: 06. 3. 2023, 05. 6. 2023, 2. 10. 2023, 4. 12. 2023

Plánované termíny Slávnostných zasadnutí VR UK na rok 2023 sú:

Promócie docentov a absolventov doktorandského štúdia: 15. 5. 2023 a 9. 11. 2023.


Kolégium rektora UK zasadalo dňa 24. novembra 2022.

Rektor UK oboznámil kolégium rektora so situáciou s verejným obstarávaním na energie a predstavil návrh ďalšieho postupu na zabezpečenie obstarania energií, a to:

 • začať priame rokovacie konanie podľa § 81 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a pokúsiť sa rokovať o ponuke na fixné ceny energií,
 • paralelne vyhlásiť verejnú súťaž na spotové ceny v skrátenej lehote z dôvodu naliehavej situácie.

Kolégium rektora UK s návrhom postupu jednomyseľne súhlasilo a odporúča podľa neho pokračovať. Kolégium rektora prerokovalo návrh nového Štatútu UK, ktorého prvá verzia prešla pripomienkovaním na fakultách UK. Pri voľbe dekanov fakúlt dekani fakúlt po hlasovaní odporučili ďalej postupovať s verziou: volebné zhromaždenie tvorí celý akademický senát fakulty, čo sa rovná ¾ z volebného zhromaždenia a ¼ volebného zhromaždenia bude menovať rektor spravidla z akademickej obce. Kolégium rektora UK schválilo koncepciu Štatútu UK a jeho paragrafové znenie v predloženej verzii a odporučilo pokračovať v legislatívnom procese. Kolégium rektora UK sa ďalej zaoberalo kontrolou plnenia prijatých opatrení na fakultách UK, ktoré sú prijímateľmi solidarity. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Kvestorka UK navrhla, aby sa v priebehu roka 2023 začalo s personálnym auditom na fakultách UK zameraným najmä na vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov. Rektor UK a prorektorka UK pre majetok a investície oboznámili kolégium rektora s návrhom úpravy vnútorného predpisu o nakladaní s majetkom UK, ktorej cieľom je zadefinovať a zjednotiť postup predkladania žiadostí o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku zo strany fakúlt a ostatných súčastí UK. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o aktualitách týkajúcich sa univerzitnej aliancie ENLIGHT. Kolégium rektora prerokovalo návrh harmonogramu akademického roka 2023/2024 a odporúča ho rektorovi vydať. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre kvalitu UK, na ktorom sa plánujú schváliť vnútorné hodnotiace správy fakúlt UK. Kvestorka UK informovala o čerpaní finančných prostriedkov na tzv. GARI účte. Ďalej informovala kolégium rektora o plánovaných úpravách vnútorných predpisov týkajúcich sa zásad hospodárenia a obehu účtovných dokladov. Oba návrhy vnútorných predpisov boli prerokované s tajomníkmi fakúlt UK. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy v závere zasadnutia informoval o iniciatíve iránskej študentky, ktorá požiadala o poskytnutie priestorov pre iránskych študentov na podujatie Memorial gathering. Zároveň požiadala aj o zaujatie stanoviska UK voči politike Iránu. K uvedenému prebehla diskusia, na základe ktorej, prorektor UK pre medzinárodné vzťahy bude postupovať ďalej.


Správa z 26. zasadnutia Akademického senátu UK

Akademický senát UK pod vedením prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. sa na svojom 26. riadnom zasadnutí dňa 23. novembra 2022 v úvode venoval aktuálnym otázkam UK.

Následne schválil dodatok k Vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK, prerokoval Odpočet ukazovateľov uvedených v Dlhodobom zámere rozvoja UK na roky 2021 – 2027 a vyhlásil doplňovacie voľby do ŠRVŠ.

AS UK ďalej vyjadril súhlas s členstvom v Správnej rade UK kandidátov navrhnutých ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR (prof. Martin Kahanec, PhD., prof. RNDr. Eugen Kováč, Ph.D., Mgr. Juraj Kotian, PhD., prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., Mgr. Fridrich Matejík, Ing. Robert Spišák, PhD.) a zároveň AS UK vyjadril nesúhlas s členstvom doc. Ing. Miroslava Beblavého, PhD. v SR UK.

AS UK rovnako potvrdil všetkých kandidátov na členov SR UK zvolených dňa 12.10.2022 Akademickým senátom UK (JUDr. Miroslav Cák, JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM, Mgr. Barbara Lášticová PhD., prof. Ing. Marián Peciar, PhD. , JUDr. Marek Samoš, doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH a doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.).

V poslednej časti zasadnutia boli realizované personálne záležitosti AS UK – zvolenie nových podpredsedov AS UK za študentskú časť (Bc. Boris Bobáľ a Šimon Gabčo), ako aj doplnenie stálych komisií AS UK a obsadenie dvoch uprázdnených miest predsedov komisií AS UK.


Dňa 21. novembra 2022 mimoriadne zasadalo Vedenie UK.

Rektor UK oboznámil Vedenie UK o situácii s verejným obstarávaním na dodávku energií. UK stále nemá zmluvného dodávateľa energií od 1. januára 2023, nakoľko sa do vyhlásenej súťaže nikto neprihlásil. Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK informoval o možnostiach, ktoré vyplynuli z prípravných trhových konzultácií. Na základe výsledkov prípravných trhových konzultácií, ako aj verejnej súťaže, v ktorej nebola predložená ani jedna ponuka, navrhol nasledovný postup:

 • začať priame rokovacie konanie podľa § 81 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a pokúsiť sa rokovať o ponuke na fixné ceny energií,
 • paralelne vyhlásiť verejnú súťaž na spotové ceny v skrátenej lehote z dôvodu naliehavej situácie.

Vedenie UK jednomyseľne s navrhovaným postupom súhlasilo.


Dňa 9. novembra 2022 mimoriadne zasadalo Vedenie UK.

Predmetom rokovania mimoriadneho zasadnutia Vedenia UK bola otázka riešenia problematiky zabezpečenia dodávky elektrickej energie a plynu pre UK na rok 2023. Rektor UK informoval, že do verejnej súťaže sa neprihlásil ani jeden dodávateľ energií, tzn. nebola predložená žiadna ponuka. Aktuálne je situácia alarmujúca, nakoľko UK má uzatvorené zmluvy na dodávky energií len do konca roka 2022. V tejto súvislosti boli oslovení listom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister hospodárstva SR, predseda vlády SR a predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví za účelom pomoci pri riešení tejto situácie. Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK informoval Vedenie UK, že dôvodom nepredloženia žiadnej ponuky je nestabilná finančná situácia na trhoch s energiami a nejasné postavenie vlády SR v otázkach cenovej regulácie pre verejnú správu.

Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK následne predstavil viaceré možnosti ďalšieho postupu, a to:

 • zopakovanie súťaže so skrátenými lehotami z dôvodu naliehavej situácie, a to po získaní relevantných informácií od potenciálnych dodávateľov cez opakované prípravné trhové konzultácie,
 • paralelné vyhlásenie dynamického nákupného systému na energie, kde bude možné vyhlasovať zákazky na dodanie energií na kratšiu dobu, napr. na 3 – 6 mesiacov,
 • v krajom prípade vyhlásenie zákaziek na dodanie energií v zriadenom dynamickom nákupnom systéme jednotlivo pre fakulty a ďalšie súčasti UK.

Vedenie UK s predloženými návrhmi postupu súhlasí a odporúča postupovať podľa nich.


Vedenie UK zasadalo dňa 3. novembra 2022.

Vedenie UK prerokovalo návrh nového Štatútu UK, ktorého znenie má prejsť širokou diskusiou v rámci akademickej obce. Pracovný návrh bude postúpený kolégiu rektora tak, aby ho bolo možné prerokovať aj na fakultnej úrovni a následne po zapracovaní pripomienok aj jednotlivým grémiám Akademického senátu UK. Vedenie UK prerokovalo a odporučilo kolégiu rektora prijať harmonogram akademického roka 2023/2024. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o potrebe vyhotovenia prílohy k žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality, a to s termínom plnenia do 15. novembra 2022. Prorektorka UK pre kvalitu ďalej vyjadrila presvedčenie, že je potrebné zredukovať počty ukazovateľov v dlhodobom zámere rozvoja univerzity s cieľom vytvoriť koncízny dokument. Tento zámer vedenie univerzity podporuje. Prorektorka UK pre majetok a investície predstavila návrh úpravy vnútorného predpisu UK týkajúceho sa nakladania s majetkom UK. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci a prorektor UK pre informačné technológie informovali o pracovnom stretnutí v rámci konzorcia k akademickému informačnému systému (AiS2).


Dňa 3. októbra 2022 sa uskutočnilo prezenčné zasadnutie VR UK

Prerokované a schválené boli 2 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD. – gynekológia a pôrodníctvo
doc. JUDr. Alexandry Löwy, PhD., LL.M. – občianske právo

Prerokovaný a neschválený bol 1 návrh vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. Mgr. Zoltána Csehyho, PhD. – teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Prerokované a schválené boli 2návrhy na udelenie vedeckej hodnosti „doktor vied“:

prof. MUDr. Michalovi Kršekovi, CSc., MBA. – doktor biologických vied
prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD. – doktor právnych vied

 

Vedecká rada UK prerokovala a schválila:

 • Návrhy členov  Výberových komisií pre funkčné miesta docent a profesor fakúlt FMFI UK, FTVŠ UK, FiF UK, FSEV UK, PraF UK, PdF UK, RKCMBF UK, FaF UK, FM UK
 • Minimálne kritériá JLF UK na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent" a  vedecko-pedagogického titulu „profesor" – úprava, s účinnosťou od 4. 10. 2022
 • Minimálne kritériá PraF UK na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent" a  vedecko-pedagogického titulu „profesor" – úprava  s účinnosťou od 4. 10. 2022

Ďalšie plánované zasadnutie VR UK v roku 2022 je 5. decembra 2022.

 

Plánované termíny Slávnostných zasadnutí VR UK na rok 2022 sú:

 • Promócie docentov a absolventov doktorandského štúdia: 20. 10. 2022 a 10. 11. 2022
 • Čestný doktorát: 23. 11. 2022
 • Slávnostné odovzdávanie diplomov „doktor vied“: 15. 12. 2022.

 


6. októbra 2022 zasadalo Vedenie UK. 

Rektor UK informoval vedenie univerzity o aktuálnom stave prípravy nového štatútu univerzity. Keďže ide o základný dokument univerzity, rektor a vedenie univerzity vyjadrili presvedčenie, že jeho prijímanie musí podliehať dôkladnej diskusii naprieč všetkými relevantnými orgánmi univerzity. Vedenie UK sa zaoberalo otázkou ustanovenia do funkcií dekanov fakúlt tam, kde voľby na dekana fakulty ešte neboli vyhlásené, resp. neboli vyhlásené pred 24. aprílom 2022 (FSEV, FTVŠ). Prorektorka UK pre kvalitu informovala o stave prípravy žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality. Venovala sa tiež dlhodobému zámeru UK, ktorý obsahuje 228 ukazovateľov. Poukázala na potrebu ich aktualizácie. Kvestorka UK spolu s riaditeľom Kancelárie rektora UK informovali o konkrétnych úsporných energetických opatreniach v budovách v správe Rektorátu UK a študentských domovoch. Kvestorka UK informovala o záveroch z pracovných stretnutí s tajomníkmi fakúlt vo veci aktuálnej finančnej situácie univerzity a jej súčastí. Na základe týchto stretnutí sa Vedenie UK zhodlo na potrebe realizovať personálny audit najmä pedagogických zamestnancov vo vzťahu k výučbe, a tiež, aby sa dekani fakúlt zamerali na výstupy periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalej tvorivej činnosti jednotlivých zamestnancov fakúlt. Vedenie UK prerokovalo návrh vnútorného predpisu UK o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na UK.


24. mimoriadne zasadnutie AS UK, 28. 9. 2022

Akademický senát UK na svojom 24. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 28. 9. 2022 pod vedením prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. vyhlásil v rámci dvoch prijatých uznesení voľby členov Správnej rady Univerzity Komenského, ako aj doplňujúce voľby zástupu Študentskej rady vysokých škôl za volebný obvod FMFI UK.  

Informácie o podrobnostiach voľby členov Správnej rady UK, ako aj s tým súvisiace dokumenty sú dostupné na tomto linku.


22. septembra 2022 rokovalo Kolégium rektora UK.

Kolégium rektora UK sa zaoberalo alarmujúcou finančnou situáciou univerzity zásadne ovplyvnenou dopadmi energetickej krízy a negatívnou trajektóriou znižujúceho sa financovania vysokých škôl. Rektor UK predstavil kolégiu rektora súbor odporúčaných úsporných energetických opatrení, ktoré je možné aplikovať v podmienkach fakúlt a ostatných súčastí UK a zároveň je ich možné nakombinovať tak, aby vo výsledku znížili spotrebu energie  v rozsahu 10% - 15%. K uvedenému bude vydaný aj príkaz rektora. Kolégium rektora UK zobralo na vedomie prijaté uznesenie Slovenskej rektorskej konferencie, ktorým sa vláda SR vyzýva, aby

 • zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl.
 • sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020.
 • sektoru vysokých škôl kompenzovala výpadky spôsobené bezprecedentnou energetickou krízou. dofinancovala výpadky v národných a európskych projektoch tak, ako v okolitých krajinách.

Rektor UK spolu s vedúcim oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek požiadali dekanov fakúlt, aby vyzvali riešiteľov grantov, aby prostredníctvom fakultných koordinátorov nahlasovali svoje požiadavky na nákup IKT za účelom včasného naplnenia DNS marketu na základe ich požiadaviek. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala dekanov a dekanky fakúlt o aktuálnych informáciách z oblasti jej agendy.


Dňa 22. septembra 2022 zasadalo Vedenie UK.

Kvestorka UK oboznámila vedenie univerzity o zlej finančnej situácii spôsobenej najmä energetickou krízou a z toho vyplývajúcej potreby platenia faktúr za energie. Upozornila, že ak nedôjde k urýchlenému dofinancovaniu výdavkov na energie zo strany štátu, nebude ďalej možné uhrádzať takéto faktúry. Vedúci oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek informoval o začatí verejného obstarávania na energie. Tiež informoval o potrebe vyzvať riešiteľov grantov, aby prostredníctvom fakultných koordinátorov nahlasovali svoje požiadavky na nákup IKT za účelom včasného naplnenia DNS marketu na základe ich požiadaviek a nevytváral sa tak tlak na nákup v závere kalendárneho roka. Vedenie UK prerokovalo východiská návrhu vnútorného predpisu upravujúceho riešenie prípadov sexuálneho obťažovania na UK. Riaditeľ Kancelárie rektora UK predstavil návrh úsporných energetických opatrení, ktoré vyplynuli z odborných diskusií s energetikmi fakúlt a ostatných súčastí UK a ktoré je možné aplikovať v prostredí UK so zreteľom na ich použiteľnosť v podmienkach UK, primeraný komfort pri práci a ochranu zdravia. Návrh odporúčaných opatrení bude predstavený kolégiu rektora. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o zosúladení 727 študijných programov. Niektoré študijné programy boli zrušené, spojené alebo vytvorené nové.


Vedenie UK zasadalo dňa 8. septembra 2022.

Dňa 22. septembra 2022 sa uskutoční zasadnutie Kolégia rektora UK, na ktorom budú predstavené návrhy šetriacich opatrení a bude o nich diskutované s dekanmi fakúlt UK na základe dodaných informácií o reálnej spotrebe energií na jednotlivých fakultách a súčastiach UK a na základe výsledkov pracovných stretnutí energetikov súčastí UK k danej problematike. Rektor UK žiada, aby fakulty a súčasti UK zohľadňovali pri obstarávaní reálnu spotrebu energií. Vedenie UK súhlasilo, aby sa aj v ďalšom roku obstarávali energie na obdobie jedného roka. Rektor UK trvá na zmluvnom ukotvení možného prispôsobenia cien za energie v prípade, že dôjde k regulácii zo strany štátu. Vedenie UK opätovne zvážilo všetky možnosti nákupu energií, čo sa týka formy a obdobia, na ktoré sa energie nakupujú a po vyhodnotení všetkých dostupných informácií sa Vedenie UK jednohlasne zhodlo na nákupe na obdobie jedného kalendárneho roka v zmysle procesov verejného obstarávania. Na základe návrhu prorektorky UK pre vzdelávanie a sociálne veci sa Vedenie UK dohodlo na udelení rektorského voľna dňa 31. októbra 2022. Z dôvodu konania komunálnych volieb bude dekanom fakúlt UK odporučené, aby v sobotu 29. októbra 2022 prebiehala výučba online/dištančne.


Dňa 25. augusta 2022 zasadalo Vedenie UK.

Prorektorka UK pre kvalitu informovala o zosúladení všetkých študijných programov fakúlt UK so štandardami pre študijné programy a s vnútorným systémom kvality UK, zároveň informovala o potrebe oznámiť SAAVŠ zoznam študijných programov fakúlt UK, ktoré budú zrušené. Celkovo je zosúladených 727 študijných programov. Prorektor UK pre informačné technológie informoval o úspešnom zvládnutí elektronického ubytovacieho procesu. Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK a riaditeľ Kancelárie rektora UK informovali o plánovanom stretnutí dňa 7. septembra 2022 so zamestnancami, ktorí sú zodpovední za správu nehnuteľností vo vlastníctve UK za účelom hľadania šetriacich opatrení v rámci využívania energií. Vedenie UK jednohlasne vyjadrilo podporu nákupu energií na celé obdobie roka 2023. Vedenie UK sa zhodlo na potrebe získania ďalších finančných prostriedkov na realizáciu univerzitnej materskej školy. Tento projekt má podporu celého Vedenia UK. Ďalej sa Vedenie UK zaoberalo aktuálnymi informáciami z oblasti medzinárodných vzťahov (najmä pomoc Ukrajine), 500 EUR odmenami pre zamestnancov a pod.


Dňa 6. júla 2022 zasadlo vedenie univerzity.

Vedenie UK vzalo na vedomie harmonogram zastupovania rektora UK počas letných mesiacov 2022 v prípade jeho neprítomnosti, a to nasledovne:

12. 7. – 17. 7. 2022 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
18. 7. – 24. 7. 2022 prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
25. 7. – 31. 7. 2022 RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
1. 8. – 7. 8. 2022 doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
8. 8. – 14. 8. 2022 doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Vzhľadom na neodkladnosť schváliť viaceré zásadné dokumenty/materiály pre činnosť UK (v prípade materiálov týkajúcich sa Univerzitnej nemocnice v Martine aj osobitne strategického významu pre Slovensko) v Správnej rade UK, vedenie univerzity apeluje, aby sa zasadnutie Správnej rady UK uskutočnilo čo najskôr. Vo veci žiadosti o vrátanie finančných prostriedkov v súvislosti s realizovaným projektom „Univerzitný vedecký park UK“ na základe dostupných informácií Vedenie UK prijalo jednomyseľne záver: UK žiadosti MŠVVaŠ SR nevyhovie. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala Vedenie UK o výzve MDaV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.


Vedenie UK zasadalo dňa 27. júna 2022.

Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK predstavil vedeniu univerzity možnosti nákupu energií, ktoré vzhľadom na špecifickú povahu tejto komodity a vývoj trhu, prichádzajú do úvahy. Vedenie UK prijalo jednomyseľný záver: pokračovať tak ako doteraz, a to formou ročnej zmluvy. V súlade s týmto záverom bude ďalej postupovať Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK. Prorektor UK pre informačné technológie a riaditeľ Centra informačných technológií UK informovali o príprave a stave zabezpečenia elektronickej podpory ubytovacieho procesu. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o doručení žiadosti o zriadenie vecného bremena v prospech Úradu vlády SR na pozemok pri hoteli Bôrik. Vedenie UK sa zhodlo na postupe predaja pozemku UK pri hoteli Bôrik, prorektorka UK pre majetok a investície bola poverená prípravou procesu odpredaja nepotrebného majetku. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci predložila vedeniu univerzity návrh na rozdelenie účelovej dotácie na špecifické potreby medzi fakulty UK a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ). Vedenie UK vzalo predložený návrh na vedomie a súhlasí s ním.


Vedenie UK zasadalo dňa 10. júna 2022.

Kvestorka UK informovala vedenie univerzity o záveroch z rokovania klubu kvestorov a o výsledkoch analýzy zostatkov finančných prostriedkov na účtoch UK, ktorú vykonala v spolupráci s tajomníkmi a tajomníčkami fakúlt UK. Zostatky finančných prostriedkov na účtoch UK sú účelovo viazané najmä na vyplácanie miezd, na projektovú a vedeckú činnosť, rôzne neodkladné rekonštrukcie a pod. UK tak aktuálne nedisponuje objemnými voľnými finančnými prostriedkami z ktorých by bolo možné uhrádzať zvýšené náklady na energie. V tejto súvislosti rektor UK iniciuje stretnutie so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie.


Dňa 6. júna 2022 sa uskutočnilo prezenčne  zasadnutie VR UK.

Prerokované a schválené boli 4 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. RNDr. Michala Galamboša, PhD. – jadrová chémia
doc. RNDr. Jany Muchovej, PhD. – lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Priv.-Doz. MUDr. Mareka Sýkoru, PhD. – neurológia
doc. Ing. Ingrid Žitňanovej, PhD. – lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.

Prerokovaný a schválený bol 1 návrh na udelenie vedeckej hodnosti „doktor fyzikálnych vied“:

Mgr. Miroslavovi Kocifajovi, PhD.

Na zasadnutí členovia VR UK prerokovali, zobrali na vedomie a aj schválili nad rámec povinností:

 • Správu o vedecko-výskumnej činnosti na UK za rok 2021
 • Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na UK za rok 2021.

Vedecká rada UK schválila:

 • Minimálne kritériá fakúlt UK na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent" a  vedecko-pedagogického titulu „profesor" s účinnosťou od 1.9.2022
 • Zoznam navrhnutých členov výberových komisií pre funkčné miesta docentov a profesorov na FSEV UK a FM UK.

Ďalšie plánované zasadnutia VR UK sú: 3. októbra a 5. decembra 2022.

Plánované termíny Slávnostných zasadnutí UK na rok 2022:

 • promócie: 20. 10. 2022 a 10. 11. 2022
 • čestné doktoráty: 28. 09. 2022 a 23. 11. 2022
 • slávnostné odovzdávanie diplomov „doktor vied“: 15. 12. 2022.

Dňa 1. júna 2022 zasadalo Vedenie UK.

Rektor UK informoval vedenie univerzity o pracovnom stretnutí na MŠVVaŠ SR, ktorého predmetom bolo rokovanie o správe o zistených nezrovnalostiach a o žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v súvislosti s realizovaným projektom „Univerzitný vedecký park UK“. Rektor UK a Vedenie UK k predmetnej správe a žiadosti prijmú záväzné stanovisko po doplnení ďalších informácií, a to na zasadnutí vedenia univerzity začiatkom júla 2022. Vedúca Oddelenia projektov RUK oboznámila Vedenie UK a prizvaných hostí s aktuálnym stavom projektu ACCORD. Hostia z STU a SAV predstavili aktuálny stav projektu CEVIS. Z diskusie k projektu CEVIS vyplynula potreba určiť štruktúru fungovania, jednotlivých koordinátorov a harmonogram prác v prípade realizácie projektu. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o svojej účasti na konferencií Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, na ktorej boli prezentované aktuality z oblasti akreditácií a zabezpečovania kvality. Vedenie UK sa ďalej zaoberalo otázkou zvyšovania cien za energie a v tejto súvislosti potrebou vykonať analýzu zostatkov finančných prostriedkov na účtoch UK.

Viac v zápisnici zo zasadnutia.


Dňa 23. mája 2022 zasadalo kolégium rektora.

Kolégium rektora UK rokovalo o iniciatíve Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na spájanie univerzít. Kolégium rektora UK prijalo jednomyseľne záver:

Kolégium rektora UK konštatuje, že ponuka na spájanie s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predstavuje zaujímavú myšlienku, avšak vzhľadom na časový aspekt ako aj na celkové podmienky je v súčasnosti nerealizovateľná a slovenskému vysokému školstvu by priniesla viac problémov než úžitku. Preto kolégium rektora toto spájanie nepodporuje.

Kolégium rektora UK sa ďalej zaoberalo indikatívnymi výzvami v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, výzvou z Úradu vlády SR na podporu vedcov zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine, oblasťou akreditácií a zabezpečovania kvality na UK, v neposlednom rade aj témou periodického hodnotenia vedy.


Dňa 19. mája 2022 zasadalo Vedenie UK.

Kvestorka UK predstavila vedeniu univerzity návrh cien za ubytovanie v študentských domovoch Mlyny UK a Družba UK pre študentov a zamestnancov s účinnosťou od 31. augusta 2022. UK z dôvodu zabezpečenia prevádzkyschopnosti internátov musí pristúpiť k úprave cien za ubytovanie, a to najmä s ohľadom na enormné navýšenie cien za energie a s tým súvisiacich oprávnených výdavkov. Ďalej sa navrhuje zaviesť tzv. index inflácie, ktorým sa rozumie percentuálna miera inflácie publikovaná Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien. Vedenie UK návrh jednomyseľne podporilo. Prorektor UK pre informačné technológie informoval vedenie univerzity o aktuálnom stave elektronickej podpory ubytovacieho procesu. 


Vedenie UK zasadalo dňa 5. mája 2022.

Prorektor UK pre informačné technológie a riaditeľ Centra informačných technológií UK informovali vedenie univerzity o stave technického riešenia elektronickej podpory ubytovacieho procesu. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy spolu s prorektorkou UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovali o priebehu a záveroch služobnej cesty v Bilbau, kde sa zúčastnili spoločného stretnutia s partnermi zapojenými v projekte ENLIGHT. Prorektorka UK pre majetok a investície predstavila vedeniu univerzity prehľad záujmu súčastí UK o zapojenie sa do investičných výziev v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, a tiež predstavila návrh investičného plánu pre študentské domovy na rok 2022 s presahom do roku 2023. Prorektori UK zodpovední za agendy akreditácií a zabezpečovania kvality na UK informovali o aktuálnom stave prác v rámci týchto agend. Vedenie UK sa zaoberalo tlačovou správou Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo vo veci rušenia študijných programov.


Dňa 2. mája 2022 sa uskutočnilo prezenčne  zasadnutie VR UK.

Prerokované a schválené boli 3 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. PhDr. Daniela Lančariča, PhD. – všeobecná jazykoveda
doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD.  – medzinárodné právo
doc. MUDr. Stanislava Šutovského, PhD. – neurológia.

Prerokované a neschválené boli 2 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ :

doc. MUDr. Dušana Hirjaka, PhD. – zubné lekárstvo
doc. PhDr. Ivice Kolečáni Lenčovej , PhD. – odborová didaktika

Prerokovaný a schválený bol 1 návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ :

Univ.-Prof. Dr. med. Joachimovi Neumannovi.

Ďalšie plánované zasadnutia VR UK sú:  6. júna, 3. októbra a 5. decembra 2022.


Dňa 21. apríla 2022 zasadalo vedenie univerzity.

Vedenie UK sa zaoberalo výzvami v rámci budúceho čerpania financií zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR, najmä komponentom pre vysoké školy. Rektor UK k tejto téme iniciuje pracovné stretnutie na úrovni vedení UK a STU s cieľom hľadať možnosti spolupráce. Zároveň na nasledujúcom zasadnutí vedenia univerzity bude podrobne prerokovaný celkový návrh možností zapojenia UK do čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR podľa jednotlivých jeho komponentov. Kvestorka UK predložila vedeniu univerzity prehľad čerpania inštitútu tzv. solidarity medzi jednotlivými fakultami v rámci UK, a to od roku 2011. Vedenie UK sa bude zaoberať návrhom opatrení a návrhom systémového riešenia pro futuro. Bakalárske a magisterské promócie sa toho roku uskutočnia prezenčne, promócie absolventov PhD. štúdia a docentské sa budú konať na jeseň 2022. Príslušní prorektori UK zodpovední za oblasť akreditácie a zabezpečovania vnútorného systému kvality informovali o aktualitách z týchto oblastí. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o čiernej skládke odpadu na pozemkoch v oblasti „Ahoj“, vedenie univerzity prijalo k uvedenému opatrenia. V rámci budúceho odpočtu činnosti a sledovania plnenia dlhodobého zámeru sa dohodlo, že vedecké a pedagogické indikátory bude vyhodnocovať Vedecká rada UK, ostatné indikátory Vedenie UK a Rada pre kvalitu UK.


Dňa 7. apríla 2022 zasadalo Vedenie UK.

Vedenie UK sa zaoberalo časovým a vecným harmonogramom vrátenia finančných prostriedkov alokovaných pre FTVŠ UK z tzv. GARI účtu na výstavbu Centra aktívneho starnutia FTVŠ UK. Vedenie univerzity sa tiež zaoberalo rozhodnutím FTVŠ UK o zrušení študijného programu športový manažment. Vedenie UK nesúhlasí so zrušením predmetného študijného programu, a to najmä s ohľadom na už prijaté prihlášky uchádzačov o štúdium a študentov aktuálne študujúcich tento študijný program. Navrhuje sa zachovať študijný program a zosúladiť ho s platným vnútorným systémom zabezpečovania kvality na UK. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala vedenie univerzity o aktivitách na úseku centra ďalšieho vzdelávania. Vedenie univerzity tiež diskutovalo o možnostiach činností a fungovania ďalšieho vzdelávania na UK pro futuro. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o aktualitách na úseku kvality vrátane informácie o zosumarizovaní návrhu Výročnej správy o činnosti na UK za rok 2021. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o stave doručených žiadostí o postdoktorandské pobyty.


Dňa 4. apríla 2022 sa uskutočnilo prezenčne  zasadnutie VR UK.

Na zasadnutí bol odovzdaný menovací dekrét novému členovi VR UK, dekanovi RKCMBF UK, doc. ThDr. Ing. Jozefovi Jančovičovi, PhD.

Prerokované a schválené boli 4 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ :

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. – ústavné právo

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.  – pracovné právo

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. – farmakológia

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.  – teória a dejiny štátu a práva.

Prerokovaný a neschválený bol 1 návrh vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ :

doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD. – etnológia

a prerokovaný a neschválený bol 1 návrh na udelenie titulu „profesor emeritus“ :

prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD. – politológia.

VR UK na zasadnutí prerokovala a schválila návrh úpravy kritérií JLF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent" a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor".

Ďalšie plánované zasadnutia VR UK sú:  2. mája, 6. júna, 3. októbra a 5. decembra 2022.


Správa z mimoriadnych zasadnutí AS UK, dňa 30. 3. 2022 

Dňa 30. 3. 2022 sa v aule UK konali dve mimoriadne zasadnutia Akademického senátu UK, ktoré viedla predsedníčka AS UK profesorka Zlatica Plašienková.  V rámci 19. mimoriadneho zasadnutia AS UK (o 14.00) bol jednomyseľne schválený Štatút Právnickej fakulty UK.
Na následnom 20. mimoriadnom zasadnutí AS UK (o 14.30) bola prerokovaná a schválená Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022 s prílohou Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022.

Schválila: Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.


Dňa 24. marca 2022 zasadalo vedenie univerzity.

Prorektor UK pre informačné technológie a riaditeľ Centra informačných technológii UK informovali vedenie univerzity o aktuálnom stave úloh na úseku informačných technológií, najmä zabezpečenie elektronického ubytovacieho systému, úprava univerzitného webového sídla, digitálny systém zabezpečovania kvality. Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK predstavil plán verejného obstarávania na UK na rok 2022, taktiež informoval o pripravovanom pracovnom stretnutí k procesom verejného obstarávania v podmienkach UK, ktorého sa zúčastnia osoby zodpovedné na súčastiach UK za verejné obstarávanie a tiež fakultní správcovia, ktorí zabezpečujú nákup IKT. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o príprave vnútornej hodnotiacej správy vnútorného systému zabezpečovania kvality a o ďalších aktualitách z oblasti zabezpečovania kvality. Kvestorka UK predstavila vedeniu univerzity návrh nových cenníkov ubytovania pre učebno-výcvikové zariadenie v Richňave, a tiež návrh nového cenníka pre Botanickú záhradu UK. Vedenie UK odporučilo návrhy cenníkov schváliť a vydať. Kvestorka UK tiež informovala o potrebe výmeny elektrickej siete v tzv. novej budove na Šafárikovom nám., ktorá by mala byť realizovaná v letných mesiacoch 2022. Vedenie UK sa zaoberalo závermi z ostatného zasadnutia Kolégia rektora a ich konkretizáciou. Riaditeľ Kancelárie rektora UK informoval o aktuálnom stave pomoci osobám zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine v podmienkach UK. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o stave prebiehajúcich rokovaní s telekomunikačnými operátormi vo vzťahu k umiestňovaniu ich vysielačov na objektoch UK.


Dňa 17. marca 2022 zasadalo Kolégium rektora UK.

Rektor UK a kvestorka UK predložili kolégiu rektora návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022 a z nej vyplývajúci rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022. Návrh zohľadňuje inštitút solidarity, ktorým celková výška finančných prostriedkov na rok 2022 z podprogramov 077 11 a 077 12 01 prerozdelená podľa výkonových parametrov na mzdy, odvody do poistných fondov, tovary a služby (kat. 610, 620, 630 vrátane pridelených špecifík a účelových prostriedkov na špičkové tímy a excelentné tímy bez doktorandov UNESCO) nesmie klesnúť pre EBF UK a RKCMBF UK pod 100% a pre ostatné fakulty pod 98% finančných prostriedkov vyčlenených na tieto podprogramy v roku 2021 (rovnakým postupom v kat. 610, 620, 630 po úprave na solidaritu). Kolégium rektora UK návrh prerokovalo a odporučilo postúpiť na schválenie do Akademického senátu UK. 


Dňa 21. februára 2022 sa uskutočnilo online zasadnutie VR UK.

Na zasadnutí boli prerokované a schválené 4 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. – molekulárna biológia

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. – ústavné právo

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. – pediatria

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. – občianske právo

a 1 návrh na udelenie vedeckej hodnosti doktor chemických vied – RNDr. Petrovi Griačovi, CSc.

Ďalšie plánované zasadnutia VR UK sú: 4. apríla, 2. mája, 6. júna, 3. októbra a 5. decembra 2022.


Vedenie UK zasadalo dňa 14. marca 2022.

Rektor UK a kvestorka UK odprezentovali návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022 a z nej vyplývajúci rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o implementácii Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov na UK. Rektor UK informoval o výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie týkajúcej sa krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine. Vedenie UK sa oboznámilo s aktuálnym stavom pomoci v podmienkach UK pre študentov a akademikov zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Schválil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Správa z 18. riadneho zasadnutia AS UK, dňa 9. 3. 2022

Zasadnutie otvorila predsedníčka AS UK profesorka Zlatica Plašienková, ktorá požiadala členov Vedenia UK, aby informovali o aktuálnych témach a problémoch na UK. Výsledkom bolo formulovanie vyhlásenia AS UK o ocenení a podpore aktivít UK zameraných na študentov dotknutých situáciou na Ukrajine a výzve na všeobecné porozumenie v rámci vzniknutej situácie (celé znenie pozri nižšie). Následne bolo prerokované a schválené uznesenia AS UK (č. 1/2022 p .r.) prijatého spôsobom per-rollam (11. – 14. 2. 2022), ktorým AS UK prijal
Výzvu Rady vysokých škôl SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl,
(z 9. 2. 2022) k novele zákona o vysokých školách.  Na zasadnutí bolo schválených pätnásť žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku UK, ako aj Dodatok č. 1. k Študijnému poriadku Právnickej fakulty UK. V tajných voľbách bola schválená nominácia nového dekana RKCMBF UK doc. ThDr. Ing. Jozefa Jančoviča, PhD. za člena Vedeckej rady UK. Ďalej boli vyhlásené doplňovacie voľby do ŠRVŠ za Pedagogickú fakultu UK a nakoniec bola prijatá Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2021.

Uznesenie AS UK č. 3/09.03.2022

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave oceňuje a podporuje aktivity Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave a akademickej obce UK zamerané na pomoc študentom a študentkám zasiahnutým agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine. Akademický senát UK odmieta aplikovanie princípu kolektívnej viny a preto vyzýva akademickú obec UK k vzájomnému porozumeniu a k zdržaniu sa akejkoľvek formy diskriminácie študentov a akademikov z Ruskej federácie a Bieloruskej republiky. AS UK sa hlási k princípom humanizmu, k obrane nevinných a porozumeniu medzi národmi.


Vedenie UK zasadalo dňa 17. februára 2022.

Kvestorka UK informovala o verejnom obstarávaní na marketingové predmety, ktorého výsledkom je uzatvorenie dvojročnej rámcovej zmluvy. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prezentoval obsahové náležitosti návrhu vnútorného predpisu, ktorým sa upravia práva a povinnosti UK v súvislosti s ochranou, oznámením, vznikom, zmenou, zánikom a iným nakladaním s právami priemyselného vlastníctva UK.

Schválil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 3. februára 2022 zasadalo vedenie univerzity.

Prorektor UK pre informačné technológie informoval o aktuálnom personálnom obsadení Centra informačných technológií UK. Zároveň prebehla diskusia o nevyhnutnosti zabezpečiť podporu a funkčnosť elektronického ubytovacieho procesu. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o problematike umiestňovania telekomunikačných vysielačov na objektoch vo vlastníctve UK. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o projekte ENLIGHT.

Schválil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vedenie UK zasadalo dňa 20. januára 2022.

Rektor UK informoval o aktualitách súvisiacich s návrhom novely zákona o vysokých školách. Riaditeľ Kancelárie rektora UK prezentoval východiská na návrh opatrení (COVID-19) na letný semester akademického roka 2021/2022, ktoré budú predmetom diskusie v PKŠ UK. Kvestorka UK informovala o predbežných výpočtoch navýšenia za energie, a to vo výške cca 5,5 mil. eur za UK. Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK informoval o spôsobe, vstupujúcich faktoroch a výsledku obstarávania dodávateľov energií. Prezentované boli tiež informácie o internacionalizácii na UK, Zimnej univerziády SR 2022, projektoch (zelené projekty, Infocentrum UK, materská škola,..). Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o podaní celkovo 431 žiadostí o Grant UK. Prorektor UK pre informačné technológie prezentoval aktuality z úseku informačných technológií (AiS2, CIT, ubytovací proces).

Schválil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

Zasadnutia orgánov 2021

Dňa 9. decembra 2021 zasadalo Vedenie UK.

Hlavný kontrolór UK prezentoval správu o kontrolnej činnosti na UK za rok 2021 a predstavil návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022, s ktorým vedenie univerzity súhlasilo. Rektor UK predstavil personálne návrhy na vymenovanie členov do Akreditačnej rady UK, ktoré akceptuje a jednotlivých nominantov vymenuje. Kvestorka UK informovala o stave a pohyboch na tzv. GARI účte. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o projektovej činnosti na úseku medzinárodných vzťahov. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o aktuálnych nedostatkoch vyskytujúcich sa v zmluvnom vzťahu s nájomcom v Mlynskej doline – Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza. Vedenie UK sa oboznámilo so stavom príprav Zimnej univerziády Slovenskej republiky, ktorú v mesiaci február 2022 organizuje UK v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu a MŠVVaŠ SR. Rektor UK odprezentoval stanovisko Ministerstva hospodárstva SR vo veci zmluvy o dielo medzi UK a MH SR na vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 6. decembra 2021 sa uskutočnilo dištančne zasadnutie VR UK.

Na zasadnutí bolo prerokovaných a schválených 5 návrhov vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

Ing. Dr. rer. nat. Martina Drozdu – informatika

doc. Mgr. Martina Hurbaniča, PhD. – všeobecné dejiny

doc. MUDr. Petra Ihnáta, Ph.D., MBA – chirurgia

doc. Mgr. Petra Koděru, PhD. – ložisková geológia

doc. RNDr. Mariána Masára, PhD. – analytická chémia

Vedecká rada UK na zasadnutí zobrala na vedomie „Plán rodovej rovnosti na UK“.

Plánované zasadnutia VR UK v roku 2022 :

21. februára, 4. apríla, 2. mája, 6. júna, 3. októbra a 5. decembra 2022

Odsúhlasil: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť


Dňa 25. novembra 2021 zasadalo Vedenie UK.

Rektor UK informoval o svojej účasti na rozporovom konaní na MŠVVaŠ SR k návrhu novely zákona o vysokých školách, a tiež o účasti na zasadnutí strategickej rady predsedu vlády SR pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR za účasti predsedu vlády SR. Vedúci Kancelárie rektora UK informoval o aktuálnej legislatíve na úrovni štátu a univerzity týkajúcej sa opatrení na ochranu zdravia a životov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Prorektorka UK pre majetok a investície oboznámila Vedenie UK s vecným zámerom aktualizácie odporúčaných cien nájmov v prostredí univerzity a jej študentských domov. Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK informoval o vyhodnotení pripomienok k návrhu Pracovného poriadku UK s účinnosťou od 1. 1. 2022, ktoré boli doručené od fakúlt a ostatných súčastí UK.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vedenie UK zasadalo dňa 11. novembra 2021.

Vedenie UK prerokovalo a odsúhlasilo návrh pripomienok za UK k návrhu novely zákona o vysokých školách, ktoré budú vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Rektor UK informoval vedenie univerzity o pracovnom stretnutí s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie a jeho výsledkoch. Obsahom pracovného stretnutia bola diskusia o možnosti zadefinovať súčasti univerzity ako samostatne prevádzkové jednotky v zmysle platnej legislatívy o verejnom obstarávaní. Vedenie UK bolo informované o aktuálnom stave projektu CEVIS – Centrum vedy, inovácií a spolupráce, o rozdelení dotácie z MŠVVaŠ SR na kompenzáciu výpadku príjmov a tvorby nákladov súvisiacich s pandémiou COVID-19 medzi súčasti univerzity. Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK prezentoval vecný zámer úpravy Pracovného poriadku UK. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala vedenie univerzity o jej účasti na pracovnom stretnutí, ktoré iniciovalo Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti s realizáciou zmluvy o dielo medzi UK a MH SR na vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 8. novembra 2021 sa uskutočnilo prezenčne zasadnutie VR UK.

V úvode zasadnutia rektor Univerzity Komenského v Bratislave odovzdal menovací dekrét novému členovi VR UK, Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravčíkovi, DrSc., rektorovi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na zasadnutí boli prerokované a schválené 4 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

doc. RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD. – športová kinantropológia

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. – normálna a patologická fyziológia

doc. MUDr. Branislav Kolarovszký, PhD. – chirurgia

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. – biochémia

Vedecká rada UK prerokovala a schválila na zasadnutí :

a, Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, predložila prorektorka UK, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,

b, Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, predložil prorektor UK, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

c, Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave, predložil prorektor UK, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Ďalšie plánované zasadnutie VR UK v roku 2021 je 6. decembra 2021.

Odsúhlasil: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť


Dňa 03. novembra 2021 sa konalo 14. mimoriadneho zasadnutia AS UK

Zasadnutie otvorila predsedníčka AS UK profesorka Zlatica Plašienková, ktorá týmto vyhovela žiadosti rektora UK profesora Mareka Števčeka o zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS UK. Predmetom zasadnutia bolo prerokovanie návrhu vnútorného predpisuVnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK, ku ktorému členovia AS UK, ako aj prítomní dekani UK vzniesli početné vecné pripomienky. V súvislosti s predmetným návrhom boli prerokované aj ďalšie dva dokumenty: Vnútorný predpis - Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné Konania na UK a Vnútorný predpis Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave. Predmetné dokumenty budú predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí Vedeckej rady UK (08. 11. 2021).

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 27. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Kolégia rektora UK.

Kolégium rektora UK sa venovalo téme verejného obstarávania, a to konkrétne využívania dynamického nákupného systému na univerzite a jej súčastiach, a tiež diskusii o možnostiach efektívnejšieho prístupu k obstarávaniu tovarov a služieb.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 20. 10. 2021 sa konalo 13. riadne zasadnutie Akademického senátu UK

Zasadnutie otvorila predsedníčka AS UK profesorka Zlatica Plašienková, ktorá požiadala rektora UK profesora Mareka Števčeka, aby informoval o vývoji situácie aktuálne diskutovanej novely zákona o vysokých školách, na čo nadväzovalo schválenie spoločného uznesenia AS UK a Vedenia UK. Toto vyhlásenie kriticky reflektuje súčasné tézy a paragrafové znenie novely a avizuje ďalšie protestné aktivity v rámci UK. V rámci ďalších aktuálnych informácií z Vedenia UK odzneli dôležité informácie o rekonštrukčných a modernizačných projektoch na internátoch UK, aktuálnom stave kreovania Vnútorného systému kvality UK, ale aj o projektových aktivitách, študijných a grantových možnostiach na UK. Na zasadnutí bolo schválených tridsať žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku UK, ako aj Dodatok č. 1. k Študijnému poriadku Lekárskej fakulty UK. V tajných voľbách bola schválená nominácia súčasného rektora STU prof. Olivera Moravčíka za člena Vedeckej rady UK. V ďalších voľbách boli schválení noví zástupcovia do orgánov AS UK (predsedníctvo, komisie), ako aj zástupca PraF UK do ŠRVŠ v aktuálnom volebnom období. Na zasadnutí AS UK bol prijatý Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do AS UK, ktorým sa rozšírili možnosti volieb v mimoriadnych situáciách, na čo nadväzovalo aj vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2021 – 2024 a vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK za FSEV UK.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 14. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Vedenie UK sa oboznámilo s aktuálnym stavom rekonštrukčných a modernizačných prác na majetku v správe Rektorátu UK, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK a Vysokoškolského internátu Družba UK, vrátane postupu prác na obstarávaní turniketov do budovy na Šafárikovom námestí, a tiež súkromnej materskej školy zriaďovanej univerzitou. Vedenie UK odsúhlasilo zámer vytvoriť s UPJŠ v Košiciach spoločné laboratórium zamerané na vývoj a implementáciu Akademického informačného systému AiS2. Vedenie UK sa ďalej zaoberalo problematikou nákupu IKT prostredníctvom dynamického nákupného systému Marquet. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť odprezentoval návrh na úpravu vnútorného predpisu UK o zásadách udeľovanie Grantov UK. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o aktualitách z oblasti vnútorného systému zabezpečovania kvality na UK.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 4. októbra 2021 sa uskutočnilo prezenčne zasadnutie VR UK.

Na zasadnutí boli prerokované a schválené 4 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ :

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. – odbor biochémia

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. – teória a dejiny štátu a práva

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. – matematika

doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. – fyzika

a 1 návrh na udelenie vedeckej hodnosti doktor fyzikálnych vied – doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Odsúhlasil: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť


Dňa 30. septembra 2021 zasadalo Vedenie UK.

Rektor UK informoval o aktuálnom stave príprav návrhu novely zákona o vysokých školách a upozornil na alarmujúcu situáciu s financovaním školstva, aj prostredníctvom zverejnenej výzvy V7: Zmeňme slovenské vysoké školstvo! Vedenie UK sa zaoberalo vnútorným systémom zabezpečovania kvality, licenciami Microsoft 365. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o návrhoch na zámenu pozemkov s Hl. mestom SR Bratislavou, o stretnutí s architektmi, ktorí tvrdia, že sú nositeľmi autorských práv po zosnulom Ing. arch. V. Dedečkovi. Vedenie UK neodporúča organizovať rigorózne, doktorandské a habilitačné promócie na jeseň 2021 z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie. Kvestorka UK informovala o spustení implementácie elektronických výplatných pások od októbra 2021. Vedenie UK odporúča rektorovi UK stotožniť sa s návrhom výberovej komisie na obsadenie miest na postdoktorandské pobyty od októbra 2021 s trvaním jeden rok.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 20. septembra 2021 zasadalo Kolégium rektora UK.

Kolégium rektora rokovalo o návrhu vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality, najmä o východiskách a spôsobe kreovania pracovných a rozhodovacích orgánov, obsadzovaní funkčných miest docentov a profesorov, a tiež o postupe ďalších prác na vnútornom systéme zabezpečovania kvality, vrátane časového harmonogramu. V závere rokovania vedenie univerzity informovalo o postdoktorandských pobytoch a účelovej dotácii z MŠVVaŠ SR na zmiernenie ekonomických dopadov (výdavkov) v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 6. septembra 2021 sa uskutočnilo Vedenie UK.

Rektor UK informoval o svojej účasti na zasadnutí Kolégia rektora SZU spolu s prorektorom UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, za účelom informovania o možnosti podania spoločného projektu v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie rozvojových projektov. Rozhodnutiami vedení UK a SZU nebude podávaný spoločne. Rektor UK uložil prorektorovi UK pre informačné technológie úlohu zanalyzovať a vypracovať návrh zlepšení ubytovacieho procesu na UK, a to do konca roka 2021. Vedenie UK sa zaoberalo výzvou Európskej asociácie univerzít a Slovenskej rektorskej konferencie na podporu zriadenia štipendijného fondu na podporu afganských študentov a akademikov. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, prorektorka pre kvalitu a prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci, vypracovali návrhy vnútorných predpisov v súlade so štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality zverejnených MŠVVaŠ SR, zapracovali pripomienky fakúlt k jednotlivým návrhom vnútorných predpisov, následne na zasadnutí Vedenia UK boli návrhy vnútorných predpisov spolu s pripomienkami prerokované a doplnené.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 23. júna 2021 o 14.00 hod. sa v Aule UK konalo 12. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Zasadnutie otvorila predsedníčka AS UK Zlatica Plašienková ​a po schválení návrhovej komisie a programu zasadnutia dala slovo rektorovi UK prof. Marekovi Števčekovi, ktorý informoval o aktuálnej situácii najmä ​v súvislosti ​s projektom ACCORD a novelou VŠ zákona. AS UK schválil Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2020, návrh rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2021​, prerokoval návrh rektora na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí a centrálne financovaných súčastí ​a schválil s tým súvisiace návrhy na vydanie vnútorného predpisu  Dodatok č. 6 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút UK a vnútorného predpisu Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č 3/2007 Organizačný poriadok UK. AS UK tiež prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti a účtovnú závierka UK VEDA, s.r.o. za rok 2020, žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a vecné bremeno medzi UK a Ing. Annou Veisovou, Členovia a členky AS UK vyslovili súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie prorektora UK doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. a odsúhlasili si rámcový harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri Akademického roka 2021/22.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesenia a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Vo štvrtok 10. júna 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Rektor UK informoval o zaslaní návrhu Akademickému senátu UK na vymenovanie doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. do funkcie prorektora UK, ktorého plánuje poveriť agendou informačných technológií. Ďalej sa zaoberalo témou univerzitných vedeckých a rozvojových projektoch a projektoch čerpaných zo štrukturálnych fondov. Rektor UK uložil úlohy jednotlivým členom vedenia univerzity, aby do konca augusta 2021 vypracovali návrh vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k systému zabezpečovania kvality na UK. Návrhy vnútorných predpisov budú následne prerokované vo vedení univerzity, rade pre kvalitu, akademickom senáte a schvaľované vedeckou radou univerzity. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o účtovnej závierke UK Veda, s. r. o.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 7. júna 2021 na zasadnutí konanom prezenčne VR UK prerokovala, zobrala na vedomie a aj schválila nad rámec povinností Správu o vedecko-výskumnej činnosti na UK za rok 2020 a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na UK za rok 2020.

Na zasadnutí boli prerokované a schválené 2 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ :

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. – vnútorné choroby

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. – farmaceutická chémia

a 2 návrhy na udelenie vedeckej hodnosti doktor fyzikálno-matematických vied – prof. Ing. Martin Orendáč, CSc. a  doktor fyzikálnych vied – doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

V prípade doc. PaedDr. Miroslav Škoda, PhD. v odbore manažment Vedecká rada UK návrh vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ neschválila.

 

Odsúhlasil: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť


Dňa 27. mája 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Kolégia rektora UK.

Vedenie UK, dekanky a dekani fakúlt, vedúci zamestnanci ostatných súčastí UK diskutovali o možnostiach zefektívnenia vzájomnej komunikácie na dosahovanie strategických cieľov a poslania univerzity. Rektor UK vyzval fakulty a ostatné súčasti univerzity na zaslanie zoznamu prebiehajúcej sporovej agendy. Z dôvodu eliminácie rizík spojených so sporovou agendou sa na UK pristúpi k centralizácii tejto agendy.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 13. mája 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Kvestorka UK Ingrid Kútna Želonková predstavila členom vedenia rozdelenie rozpočtu na RUK. Rektor UK otvoril otázku organizácie promócií. Vedenie UK sa jednohlasne zhodlo na povolení organizácie promócií na úrovni magisterského či spojeného doktorského programu, pričom ich realizácia, sa ponecháva na rozhodnutí dekanov a dekaniek fakúlt. Účasť na promóciách nie je povinnosťou študentov. Prorektorka Viera Štvrtinová informovala členov vedenia o stave úpravy kreácie a fungovania Rady pre kvalitu UK. Kvestorka informovala vedenie o stave jedálne Venza v Mlynskej doline. Vedenie sa jednohlasne zhodlo na ukončení činnosti jedálne v réžii univerzity. Priestory jedálne budú následne ponúknuté v rámci verejnej súťaže.

V bode rôzne sa vedenie zhodlo na potrebe centralizácie sporovej agendy na súčastiach UK. V tejto veci bude vysúťažená advokátska kancelária.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 5. mája 2021 o 14.00 hod. sa konalo 11. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Zasadnutie ​AS UK otvorila predsedníčka AS UK profesorka Zlatica Plašienková. Rektor UK informoval členov a členky AS UK o priebehu protipandemických opatrení na UK a ďalších plánoch, ku ktorým sa kladne vyjadrili aj príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Informoval tiež o ďalších rokovaniach k Plánu obnovy a odolnosti SR a pripravovanej novele vysokoškolského zákona a odpovedal na otázky, ktoré zazneli z pléna AS UK.  Členovia a členky AS UK schválili Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, rovnako aj Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2021 – 2027, ktorý predstavila prorektorka Štvrtinová. Pani prorektora tiež prezentovala Výročnú správu o činnosti UK za rok 2020, ktorú AS UK schválil.

Členovia a členky AS UK vyslovili súhlas s vymenovaním Ing. arch. Matúša Valla za člena Správnej rady UK. Novým podpredsedom AS UK za študentskú časť AS UK sa stal Bc. Matej Gajdoš. AS UK prerokoval a schválil žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. Záver zasadnutia sa niesol v znamení diskusie k pripravovanej novele zákona o vysokých školách.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesenia a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Vo štvrtok 29. apríla 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK

V rámci prvého bodu venovaného akreditácii rektor UK informoval o obnovení pravidelných stretnutí s dekanmi fakúlt. Prorektorky Štvrtinová a Kovačičová informovali prítomných o súčasnom dianí v oblasti zabezpečovania kvality a akreditácie vrátane komunikácie so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Prorektorka Štvrtinová ďalej prezentovala prehľad povinností súvisiacich so zabezpečovaním kvality vrátane vytvorenia stálej Akreditačnej rady UK a akreditačných rád na fakultách UK. Prorektor Masarik informoval vedenie o príprave listu pre ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniku Remišovú so žiadosťou o stanovisko ku koncu udržateľnosti projektu Vedeckého parku UK, ktoré je nevyhnutné pre ďalšiu činnosť parku a jeho financovanie. Prorektor Tancer informoval vedenie o príprave administrácie ďalšieho roka výmenných pobytov, ktorú budú na UK realizované bez poskytovaného ubytovania zahraničným študentom. Rektor členov vedenia informoval o stretnutí s dekanmi a prodekanmi pre oblasť IT a jeho výsledkoch.

Ani na tomto zasadnutí nebola opomenutá téma pandémie a jej dopadov na štúdium na univerzite.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 15. apríla 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

V prvej časti stretnutia prorektor Jozef Tancer predstavil prítomným súčasnú situáciu UNESCO katedier, Vedenie UK sa zhodlo na potrebe personálnej investície do fungovania týchto súčastí univerzity. Ďalej na zasadnutí prorektorka Viera Štvrtinová otvorila otázku zabezpečovania kvality a finálnu podobu výročnej správy o činnosti UK, ktorú prítomní prerokovali. Zasadnutia sa zúčastnil aj riaditeľ Centra informačných technológií Peter Kopáč, ktorý predstavil model krytia finančných nárokov ním riadenej súčasti, a to vzhľadom na výpadok príjmov z dôvodu pandémie. Vedúci Kancelárie rektora Róbert Zsembera informoval členov vedenia o predbežných výsledkoch komisie pre reformu samostatne hospodáriacich súčastí. Vedenie sa zhodlo na potrebe individuálneho prístupu v prípade Vedeckého parku UK ako samostatne hospodáriacej súčasti, a to aj vzhľadom na podmienky udržateľnosti projektu.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 1. apríla 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Na zasadnutí bolo prezentované priebežné plnenie úloh v oblasti IKT, vrátane informácií o inštalácii turniketov v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí a zabezpečenia vstupu na rektorát UK. Kvestorka UK otvorila otázku potreby výmeny elektrických káblov v historickej budove UK, ale aj sporné otázky nových možností elektronického hlasovania kolektívnych orgánov UK. 

Vedúci kancelárie rektora Róbert Zsembera informoval vedenie o spustení prípravných trhových konzultáciách na nový registratúrny systém.

Prorektorka Viera Štvrtinová predstavila vedeniu finálnu formu Dlhodobého zámeru UK, ktorý bude predložený na hlasovanie do Vedeckej rady UK.

Prorektor Tancer predstavil na zasadnutí Návrh na založenie Regionálnej akadémie na Univerzite  Komenského v Bratislave, a to v nadväznosti na projektovú dokumentáciu projektu ENLIGHT.

Prorektor Masarik informoval prítomných o aktuálnych otázkach týkajúcich sa Vedeckého parku UK a rozbiehajúceho sa projektu v oblasti personálnej politiky UK. 

Prorektorka Kovačičová navrhla podporu Psychologickej poradne UK, a to v podobe navýšenia jej personálnych kapacít. Tento návrh vedenie zhodne podporilo.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 31. marca 2021 sa o 14.00 hod. konalo online 10. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).

Zasadnutie AS UK otvorila jeho predsedníčka a po úvodnom privítaní členov AS UK, vedenia UK a hostí AS UK schválil návrh programu zasadnutia a členov návrhovej komisie. Programom mimoriadneho zasadnutia AS UK bol Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady UK, Návrh rektora UK na odvolanie prorektora UK a Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021

Členovia AS UK schválili návrh rektora UK na vymenovanie prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH za člena Vedeckej rady UK a návrh rektora UK na odvolanie prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. AS UK schválil tiež Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesenia a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 22. marca 2021 prostredníctvom MS Teams zasadalo Kolégium rektora UK, ktoré rokovalo najmä o návrhu Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2021 – 2027 a jeho konkretizácii. Dlhodobý zámer univerzity na nadchádzajúce obdobie definuje poslanie, víziu a strategické ciele univerzity, a to v oblasti vzdelávania, výskumu, riadenia, ľudských zdrojov, infraštruktúry a v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Kolégium rektora UK odporučilo návrh strategického dokumentu postúpiť na ďalšie rokovania do Vedeckej rady UK a Akademického senátu UK. Rektor UK kolégium rektora informoval o personálnej zmene vo funkcii hlavného kontrolóra UK, a tiež o návrhu na odvolanie prorektora UK.
Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 18. marca sa uskutočnilo riadne zasadnutie Vedenia UK,
ktorého hlavným bodom programu bol návrh Dlhodobého zámeru UK, ktorý predkladala pani prorektorka Štvrtinová. Vedenie predložený návrh prerokovalo a odporúčalo na schválenie vo Vedeckej rade UK a Akademickom senáte UK.

V rámci ďalšej diskusie sa vedenie venovalo pripomienkam UK k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 15. marca 2021 sa konalo zasadnutie Kolégia rektora UK

Kolégium rektora UK prerokovalo návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021 a z nej vyplývajúci rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021. Oba materiály kolégium rektora odporúča rektorovi UK predložiť na schválenie Akademickému senátu UK. Dekanky a dekani fakúlt sa tiež dohodli s vedením univerzity na spoločnom postupe v rámci medzirezortného pripomienkového konania k strategickému dokumentu – Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. V závere rokovania prebehla diskusia o postdoktorandských pobytoch na UK v roku 2021, o vedeckom bádaní zamestnancov a študentov UK v Archíve UK.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 10. marca 2021 sa o 14.00 hod. konalo online 9. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK)

Zasadnutie AS UK otvorila jeho predsedníčka a po úvodnom privítaní členov AS UK, Vedenia UK a hostí AS UK schválil voľbu návrhovej komisie a program zasadnutia AS UK, ktorý pozostával z 15 bodov. Rektor UK Marek Števček informoval AS UK o nových skutočnostiach v súvislosti s návrhom novely zákona o vysokých školách. Následne členovia AS UK schválili spoločné Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK, v ktorom kategoricky odmietli materiál MF SR „Plán obnovy a odolnosti SR“ a vyjadrili svoje hlboké sklamanie z téz pripravovanej novely zákona o vysokých školách.

Zasadnutie pokračovalo prerokovaním ďalších bodov programu, a to Dodatkom č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave a Dodatkom č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty. Oba dodatky boli AS UK schválené. Podľa schváleného programu prorektorka Duračinská predstavila Koncepciu nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030, ktorý bol členmi AS UK taktiež schválený. AS UK schválil aj žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. V závere programu zasadnutia prorektor Masaryk odprezentoval členom AS UK koncept vizuálnej identity UK a členovia AS UK vzali túto informáciu na vedomie. 

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


V pondelok 8. marca 2021 o 9.00 hod. sa konalo mimoriadne zasadnutie Vedenia UK.

Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Vedenia UK bol hlavným bodom programu rozpis štátnej dotácie a metodika jej rozdelenia na fakulty a súčasti UK. V sumárnych číslach naša univerzita dostala na rok 2021 o takmer pol milióna eur menej. Uvedený deficit bol spôsobený najmä znížením dotácie na príspevky na stravovanie študentov, motivačné a sociálne štipendiá či klinické pracoviská na fakultách. Vedenie UK schválilo návrh rozpočtu, ktorý bude následne predložený na rokovania Kolégia rektora UK a Akademického senátu UK. Univerzita naďalej zabezpečuje fungovanie fakúlt uplatňovaním princípu solidarity. V rámci diskusie o rozpočte predstavil riaditeľ Centra informačných technológií UK finančné priority v oblasti IT. Okrem iného sa Vedenie UK dohodlo na podpore nového elektronického registratúrneho systému a výmene knižničného informačného systému.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 3. marca 2021 sa o 13.30 hod. konalo online 8. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) za účasti predsedníctiev fakultných AS UK.

Zasadnutie AS UK otvorila jeho predsedníčka a po úvodnom privítaní členov AS UK, vedenia UK a hostí AS UK schválil zloženie návrhovej komisie. Programom mimoriadneho zasadnutia AS UK bolo Stanovisko AS UK a vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.  

Všetci prítomní členovia AS UK jednomyseľne toto spoločné Stanovisko AS UK a vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách schválili.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesenia a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 1. marca 2021 VR UK na on-line zasadnutí potvrdila zloženie a štatút Dočasnej akreditačnej rady, predsedov komisií SKVH za UK a schválila Zásady prijímacieho konania na UK.

Na zasadnutí bolo prerokovaných a schválených 5 návrhov vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“:

Dr. habil. György Domonkos – učiteľstvo a pedagogické vedy, špeciálna odborná didaktika

doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. – patologická anatómia a súdne lekárstvo

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. – teória a dejiny štátu

doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. – röntgenológia a rádiológia

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. – patologická anatómia a súdne lekárstvo

Odsúhlasil: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť


Dňa 18. februára 2021 zasadalo Vedenie UK.

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby oboznámil Vedenie UK so zmluvou o dielo s Ministerstvom hospodárstva SR, ktorej predmetom je príprava a tvorba bezpečnostnej dokumentácie rezortu. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby v súčinnosti s riaditeľom Centra informačných technológií UK prezentovali stav prác na pridelených úlohách v oblasti IT. Vedenie UK tiež diskutovalo o návrhu zákona o vysokých školách.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 4. februára 2021 o 13.00 hod. sa konalo online zasadnutie Vedenia UK.

Vedenie UK sa na svojom zasadnutí venovalo prioritne oblastiam zabezpečovania kvality, informatike a elektronizácii.

Prorektorka Štvrtinová predložila členom vedenia návrh aktualizácie Dlhodobého zámeru UK a otvorila ďalšie zásadné otázky z oblasti zabezpečovania kvality, s čím súviselo aj schválenie finálnej podoby vecnej a časovej osnovy zmien vnútorných predpisov v oblasti kvality.

Rozvoj informatiky a elektronizácie na UK zahŕňajúci elektronický obeh dokumentov, evidenciu majetku či efektívnejšie využívanie elektronickej schránky UK predstavuje popri technickom zabezpečení dištančnej výučby, jednu z priorít súčasného vedenia. Medzi ďalšie dotknuté oblasti patrilo zvýšenie bezpečnosti budovy na Šafárikovom námestí, elektronické hlasovanie orgánov akademickej samosprávy či zabezpečenie streamovacej techniky v Aule UK.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 21. 1. 2020 sa o 11:30 konalo online zasadnutie vedenia UK.

Na dnešnom zasadnutí rektor UK predstavil členom vedenia plán časovej a vecnej koordinácie prác na vnútorných predpisoch súvisiacich so zabezpečovaním kvality na univerzite. Osnova predstavuje sumár požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o zabezpečovaní kvality, ako aj zo zverejnených štandardov. Rektor zdôraznil potrebu aktívneho prístupu k príprave nového systému zabezpečovania kvality na UK. 

Druhý bod zasadnutia bol venovaný priblíženiu schválených rozvojových projektov s celouniverzitným dosahom, a to nasledovné:

 • Univerzitná aliancia ENLIGHT – Európsky vzdelávací priestor bez bariér
 • Centrum Comeniana – informačné, poradenské a podporné centrum Univerzity Komenského v Bratislave
 • Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK
 • Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre integráciu výskumných a inovačných (R&I) programov a kapacít UK a STU

Zároveň v rámci tohto bodu rektor informoval členov vedenia o aktuálnom stave rozpracovania projektu univerzitnej škôlky, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia z MŠVVaŠ SR.

V nadväznosti na požiadavky zo strany fakúlt vedenie otvorilo otázku harmonogramu štúdia a organizácie LS 2020/2021. V záujme o rešpektovanie špecifických potrieb jednotlivých fakúlt sa vedenie rozhodlo novelizovať schválený harmonogram štúdia, a to tak, aby umožnil dekanom prispôsobiť si realizáciu štúdia podľa potrieb fakulty.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 11. januára 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK na ktorom bol prerokovaný návrh odporúčaní Permanentného krízového štábu UK. Tieto podklady budú následne schvaľované na zasadnutí Krízového štábu UK, za účasti zástupcov všetkých 13 fakúlt, ako aj členov vedenia Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 7. januára 2021 sa konalo mimoriadne spoločné zasadnutie Vedenia UK a Vedenia LF UK. Jediným bodom programu bolo zabezpečenie kvalitného vzdelávania budúcich lekárov, a to najmä s ohľadom na ich praktickú výučbu.

Situácia na viacerých klinikách Univerzitnej nemocnice Bratislava je dlhodobo neudržateľná, personálne poddimenzovaná až kritická. Členovia oboch vedení sa jednomyseľne zhodli na potrebe zlepšenia spolupráce s Univerzitnou nemocnicou Bratislava (UNB), na ktorej klinikách praktická výučba prebieha pod odborným dohľadom prednostov. V tejto veci sa rektor UK rozhodol osloviť riaditeľku UNB s návrhom na nastavenie nových štandardov kooperácie a ujasnenia pozície UK pri obsadzovaní miest prednostov jednotlivých kliník. 

Otázka priebehu letného semestra a zabezpečenie vzdelávania, vrátane praktickej výučby počas letného semestra 2020/2021, bude definitívne vyriešená až po zasadnutí Krízového štábu UK, ktoré je plánované na budúci štvrtok. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 2. januára 2021 zasadalo Vedenie UK, ktorého hlavnou témou bolo prerokovať návrh opatrení UK (prevádzka budov a pracovný režim) v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, a to v nadväznosti na prijaté opatrenia zo strany vlády SR.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

Zasadnutia orgánov - 2020

 


V stredu 16. decembra 2020 sa o 14.00 hod. konalo online 7. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK)

Zasadnutie AS UK otvorila jeho predsedníčka a po úvodnom privítaní členov AS UK, vedenia UK a hostí AS UK schválil voľbu návrhovej komisie a program zasadnutia AS UK, ktorý pozostával zo 17 bodov. Členovia AS UK prerokovali a následne schválili Spoločné stanovisko akademických senátov slovenských univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné a úspešné Slovensko, ktoré bolo prijaté spôsobom per rollam. V ďalšom bode programu kvestorka UK predložila členom AS UK Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2020, ktorý bol schválený. Prorektor Olejár predstavil Koncepciu rozvoja informatiky na UK pre roky 2020 – 2030, ktorá bola prerokovaná a následne schválená. Ďalšími bodmi programu boli Návrh na zriadenie a zloženie Dočasnej akreditačnej rady UK (DAR) v súvislosti so zabezpečovaním systému kvality, ktorý prezentovala prorektorka Štvrtinová a Návrh vnútorného predpisu UK – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorý predstavil prorektor Masarik.  Obidva návrhy boli prerokované a budú predložené na schválenie do VR UK.  AS UK schválil aj Študijný poriadok Farmaceutickej fakulty UK, Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a Žiadosť rektora UK o zriadenie vecného bremena. V závere zasadnutia bol schválený Harmonogram zasadnutí AS UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri Akademického roka 2020/2021.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 10. decembra sa uskutočnilo posledné riadne zasadnutie Vedenia UK v kalendárnom roku 2020.

Okrem prípravy jednotlivých bodov na blížiace sa zasadnutie Akademického senátu UK a Správnej rady UK sa vedenie venovalo aktuálnym otázkam v oblasti akreditácie a realizácie študijných programov na UK. Vedenie si zároveň rozdelilo viacero konkrétnych úloh v oblasti zlepšenia elektronizácie procesov a bezpečnosti na univerzite.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 26. novembra sa konalo zasadnutie vedenia UK

Na dnešnom zasadnutí sa vedenie UK venovalo trom hlavným oblastiam: programu Erasmus+, akreditácii a kontrolnej činnosti.
Erasmus+ a jeho budúcnosť počas neustále sa meniacej pandemickej situácie a z nej vyplývajúcich reštrikcií, je vážnou otázkou, ktorú vedenie vyriešilo všeobecným zastavením realizácie výmenných pobytov na LS 2020/2021, avšak s možnosťou udelenia výnimky na žiadosť fakulty, no bez poskytnutia ubytovania.  Akreditácia bola na vedení predmetom diskusie najmä s ohľadom na prijímanie vnútorných predpisov v oblasti zabezpečovania kvality a vytvorenia Dočasnej akreditačnej rady UK a jej obsadenia. Zasadnutia vedenia sa zúčastnila aj vedúca Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu UK, ktorá prítomným prezentovala odpočet kontrolnej činnosti za rok 2020 a predstavila plán kontrol na rok 2021. Vedenie predložené správy vzalo na vedomie. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 23. novembra  sa konalo zasadnutie Kolégia rektora v Aule UK

Dnes sa uskutočnilo prezenčné zasadnutie Kolégia rektora ako poradného orgánu rektora UK. Na zasadnutí boli okrem priebežných informácií z jednotlivých oblastí ako štúdium, veda, zahraničie, akreditácia či vonkajšie vzťahy, prezentované aj koncepčné materiály vedenia v oblasti IT, nakladania s majetkom a časti ďalšieho vzdelávania. Členovia a členky kolégia ich vzali na vedomie, rovnako tak rozpočet výnosov a nákladov, ktorý prezentovala kvestorka UK. Na tomto fóre zároveň rektor informoval prítomných dekanov a dekanky o aktuálnych otázkach z oblasti vysokého školstva, ako aj o vytvorení Alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov, ktorej členom je aj rektor UK. V rámci diskusie boli riešené ďalšie operatívne i koncepčné otázky týkajúce sa chodu univerzity, vedy a vzdelávania.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 12. novembra sa konalo online zasadnutie vedenia UK.

Na dnešnom zasadnutí Vedenia UK bola predložená ďalšia z dlhodobých koncepcií, tentokrát pre oblasť ďalšieho vzdelávania. Táto bude po diskusii členov vedenia predložená na rokovanie AS UK, avšak len v časti týkajúcej sa transformácie bývalého CĎV a realizácie prebiehajúcich aktivít. Podstatnou časťou programu bola diskusia o zriadení Dočasnej akreditačnej rady na UK a príprave vzorovej hodnotiacej správy študijných programov. Zabezpečovanie kvality naďalej ostáva ústrednou témou nielen na zasadnutiach vedenia, ale aj pravidelných online konzultáciách s dekanmi všetkých 13 fakúlt. Vedenie UK sa spolu s prítomnou predsedníčkou AS UK a predsedom SR UK dohodlo na termínoch zasadnutí orgánov UK a zozname predkladaných materiálov. Všetky plánované kolektívne zasadnutia ostávajú naďalej len v online forme.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 29. októbra sa uskutočnilo online zasadnutie Vedenia UK.

Venované bolo dvom nosným témam: novej (zároveň prvej) koncepcii nakladania s majetkom UK, ktorú predstavila prorektorka Jana Duračinská, a zabezpečovaniu kvality. Zatiaľ čo predložená koncepcia nakladania s majetkom UK bola jednoznačne a jednohlasne schválená, otázka zabezpečovania kvality, najmä s ohľadom na novú akreditáciu študijných programov, vyvolala živú diskusiu a mnoho otázok. Zvlášť dôležitým aspektom pri zabezpečovaní kvality je kooperácia všetkých fakúlt, čo iniciovalo zaradenie pravidelných porád dekanov a dekaniek a vedenia UK do kalendára na týždennej báze.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 21. októbra 2020 sa o 14.00 hod. konalo online 6. zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).

V úvode AS UK schválil voľbu návrhovej komisie a program zasadnutia, ktorý pozostával z 11 bodov. Nasledovala informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpara Fronca o nových členoch AS UK, ktorí boli zvolení v doplňovacích voľbách. Členovia senátu jednomyseľne schválili „Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán.“ Rektor UK a kvestorka UK predložili členom senátu Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2019 a rozdelenie zisku za rok 2019, ktorú AS UK schválil. Ďalším bodom programu bol Študijný poriadok Právnickej fakulty UK, ktorý predložil dekan fakulty a ktorý AS UK schválil. Následne AS UK schválil žiadosti týkajúce sa nájmov nehnuteľností.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Vo štvrtok 15. októbra sa uskutočnilo online zasadnutie Vedenia UK.

Okrem pravidelnej operatívy bol prezentovaný návrh dlhodobej koncepcie rozvoja informatiky na UK. Vedenie koncepciu jednohlasne schválilo a táto bude následne predložená na prerokovanie aj Akademickému senátu UK. Ide o prvý z radu strategických dokumentov súčasného vedenia, ktorých cieľom je zabezpečiť koncepčný a ucelený prístup k riešeniu kruciálych otázok fungovania univerzity.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 12. októbra 2020 sa konalo zasadnutie Kolégia rektora UK

Výročná správa o hospodárení, aktuálne opatrenia v rámci krízovej situácie, akreditácia, finančné prognózy a v neposlednom rade budúcnosť akademickej samosprávy ako hlavné témy ostatného Kolégia rektora UK. Dekani všetkých 13 fakúlt a vedenie univerzity sa stretli na zasadnutí s cieľom riešenia vážnych otázok z oblasti štúdia či vedy na UK, ale aj koncepčných výziev, ktorým naša univerzita čelí na poli zabezpečovania kvality a ochrany výdobytkov novembra 1989 - akademických práv a slobôd.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 1. októbra 2020 o 9.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Na zasadnutí Vedenie UK otvorilo problematiku uskutočňovania ďalšieho vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave v dlhodobom horizonte. Na decembrové zasadnutie AS UK bude predložená Koncepcia ďalšieho vzdelávania súvisiaca so zrušením Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej súčasti UK. Vedenie univerzity vníma potrebu zmeny prístupu k celoživotnému vzdelávaniu ako jednu zo svojich priorít na nasledujúci rok.

Najhorúcejšou témou týchto dní, dnešného zasadnutia nevynímajúc, naďalej ostáva zhoršujúci sa vývoj pandemickej situácie a opatrenia či reštrikcie, ku ktorým sa univerzita musí uchýliť v záujme zdravia a bezpečnosti nielen našich študentov a zamestnancov, ale aj širokej verejnosti. Pred pár dňami umožnil rektor ubytovaným študentom dobrovoľne a za výhodných podmienok odísť z internátov domov, zároveň zjednodušil tento proces jeho elektronizáciou, čím plne vyšiel v ústrety požiadavkám ubytovaných.

Situácia na internátoch sa nevyvíja optimálne, pribúdajú prípady nákazy a nedarí sa zastaviť masové zhromažďovanie študentov za hranicami internátov. Vedenie UK zvažuje rôzne možnosti ďalšieho postupu, ale alternatíva úplného uzatvorenia internátov je čoraz reálnejšia. V tomto duchu sa vyjadrujú aj štátne orgány vrátane nášho premiéra. V pondelok sa Vedenie UK stretne opäť a vyhodnotí vývoj podľa aktuálnych dát.

Viac informácií nájdete v zápisnici. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 24. septembra 2020 o 16.00 h sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Na dnešnom zasadnutí sa Vedenie UK okrem plánovaného programu (prerokovanie Výročnej správy o hospodárení za rok 2019) zaoberalo zabezpečením chodu ubytovacích zariadení a plynulej výučby na fakultách, ako aj havarijnou situáciou na internáte Družba. Vedenie sa jednoznačne zhodlo na potrebe sprísnenia opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu, a to najmä v celouniverzitných ubytovacích zariadeniach. Rektor vydal pokyn na okamžité informovanie študentov ubytovaných na internátoch UK o nových opatreniach a sprísniť kontrolu ich riadneho plnenia.

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj šírenia ochorenia, ako aj opakovanú nedisciplinovanosť ubytovaných, je možné očakávať v prípadoch porušovania povinností prísnejšie uplatňovanie sankčných opatrení zo strany univerzity. 

Viac informácií nájdete v zápisnici. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 3. septembra 2020 o 10.00 h sa uskutočnilo prvé riadne zasadnutie Vedenia UK v akademickom roku 2020/21

Hlavnou témou bola príprava na začiatok nového akademického roka, organizácia štúdia a prevádzka univerzity, a to s ohľadom na vývoj krízovej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Vedenie prijalo viacero opatrení na zabezpečenie plynulého priebehu semestra a efektívneho výkonu práce. Vedenie UK tiež odsúhlasilo vznik Krízového štábu UK a Permanentného krízového štábu UK, ktorých hlavnou činnosťou v tomto období bude vyhodnocovanie rizík, prijímanie opatrení a koordinácia činností UK v súvislosti s výskytom a šírením nového koronavírusu. Aj napriek mnohým plánovaným obmedzeniam je naša univerzita pripravená a plne schopná poskytovať kvalitné vzdelávanie a vykonávať špičkovú vedeckú činnosť.

Viac informácií nájdete v zápisnici. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V utorok 7. júla 2020 o 13.00 h sa uskutočnilo posledné riadne zasadnutie Vedenia UK pred letnými prázdninami.

Hlavným bodom programu bolo rozdelenie konkrétnych úloh a organizácia práce počas letných prázdnin. Pán rektor a členovia vedenia zadefinovali niekoľko dôležitých oblastí a projektov, ktoré budú predmetom individuálnej i skupinovej práce na jednotlivých úsekoch. Rektor zasadnutie ukončil prianím pekného leta a úprimným poďakovaním za zvládnutie krízovej situácie.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 25. júna 2020 o 17.00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady UK konalo rokovanie Správnej rady UK.
Novým predsedom Správnej rady UK sa stal Ing. Róbert Šimončič, CSc., generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. 
Podpredseda SR UK doc. Daniel Böhmer predložil Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019 a prorektorka UK pre kvalitu prof. Viera Štvrtinová predložila Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019.
Správna rada UK ocenila rozhodný prístup univerzity v čase koronakrízy a pochválila vedenie univerzity za odvahu prejaviť svoj hlas v rámci spoločenského diskurzu. Členovia a členky SR UK ocenili finálnu verziu vizuálnej identity UK, ktorá vhodne prepája konzervatívne princípy s moderným minimalistickým dizajnom.
Viac informácií nájdete v zápisnici.
Odsúhlasil: Ing. Róbert Šimončič, CSc., predseda SR UK


V stredu 24. júna 2020 sa o 14.00 hod. v Auditoriu maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konalo 5. zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).
Program rokovania pozostával zo 17 bodov. V úvode AS UK zvolil členov návrhovej komisie študentskej a zamestnaneckej časti. Následne AS UK schválil Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Fakulty managementu a zároveň schválil aj Študijné poriadky fakúlt UK, konkrétne FTVŠ UK, LF UK a JLF UK. Ďalším bodom v programe bola Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 („Metodika rozpisu dotácie“). Po predložení a predstavení pani kvestorkou UK bola táto Metodika rozpisu dotácie schválená. AS UK schválil aj ďalšie dva body programu, a to „Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku“ a „Cenníky za ubytovacie služby vo VMĽŠ-Mlyny UK.“ Na zasadnutí bol za nového člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť AS UK tajným hlasovaním zvolený Bc. Erik Tóth. Členovia AS UK si v závere schválili aj Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri Akademického roka 2020/2021.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


V pondelok 8. júna 2020 o 9.00 h zasadla Vedecká rada Univerzity Komenského a prerokovala návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“.

V prípade doc. PaedDr. Branislava Antalu, PhD. v odbore športová edukológia Vedecká rada návrh neschválila. Vedecká rada schválila nasledujúce návrhy:

 • doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. v odbore humánna geografia
 • doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. v odbore psychológia
 • doc. Mgr. Martin Sabol, PhD. v odbore geológia
 • doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. v odbore pomocné vedy historické

Vedecká rada zároveň schválila návrh na udelenie titulu „profesor emeritus“ profesorovi RNDr. Jozefovi Krchovi, DrSc.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V utorok 2. júna 2020 o 10.00 h rokovalo Vedenie UK.
Na zasadnutí definitívne odznel verdikt o zrušení promócií v akademickom roku 2019/2020. Diplomy sa čerstvým absolventom odovzdajú na jednotlivých fakultách. Bohužiaľ, práve akademické slávnosti sú jednou z činností, ktoré musíme tento rok z dôvodu koronakrízy oželieť. Kríza sa okrem bežnej výučby dotkla aj 18. ročníka Detskej Univerzity Komenského, ktorý sa bude na základe dnešného rozhodnutia vedenia a dohody s Divadlom Aréna realizovať striktne len v online forme. Okrem bežnej agendy bola súčasťou zasadnutia informácia riaditeľov našich najväčších internátov, ktorí predstavili alarmujúce čísla – výpadky príjmov z hlavnej i podnikateľskej činnosti. Hovoríme o multimiliónovej strate, ktorej musia čeliť nielen internáty, ale aj univerzita ako celok. Ani v čase krízy však netreba zabúdať, ba možno o to viac ju riešiť, na otázku propagácie univerzity smerom k potenciálnym študentom. Vedenie dnes preto jednoznačne podporilo propagačné aktivity v podobe veľtrhov, kde sa znovu predstaví všetkých 13 fakúlt pod jednou hlavičkou a v gescii UK.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 1. júna 2020 o 14.00 h sa konalo zasadnutie Kolégia rektora.
Hlavnou témou zasadnutia boli informácie o univerzite a jej aktivitách počas ešte stále prebiehajúcej krízovej situácie. Priniesla niekoľko vážnych problémov, no našťastie i riešení,  a to v oblasti:

 • online vzdelávania a skúšok,
 • ubytovania študentov,
 • finančnej kondície organizačných súčastí univerzity,
 • mobilít,
 • využívania univerzitných zariadení,
 • akademického informačného systému.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 27. mája 2020 o 14.00 h. rokoval Akademický senát Univerzity Komenského. 
Rokovanie prebehlo v Aule UK prezenčnou formou s dodržaním prísnych hygienických pravidiel. AS UK schválil Študijný poriadok piatich fakúlt UK – FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK a RKCMBF UK, ako aj Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných etáp štúdia). Ďalej schválil Dodatok č. 5 k VP č. 10/2008 Štatútu UK a Dodatok č. 4 k VP č. 3/2007 Organizačného poriadku UK, predmetom ktorých sú zmeny znenia niektorých článkov v súvislosti so zrušením Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej súčasti UK. AS UK ďalej schválil návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK – prof. MUDr. Martina Bareša, PhD., rektora Masarykovej univerzity. Ďalšími bodmi programu boli aj Výročná správa o činnosti UK za rok 2019, Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2019 a Správa o činnosti AS za rok 2019. Celkovo AS UK prijal 60 uznesení.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK