Zasadnutia Orgánov UK

Dňa 25. novembra 2021 zasadalo Vedenie UK.

Rektor UK informoval o svojej účasti na rozporovom konaní na MŠVVaŠ SR k návrhu novely zákona o vysokých školách, a tiež o účasti na zasadnutí strategickej rady predsedu vlády SR pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR za účasti predsedu vlády SR. Vedúci Kancelárie rektora UK informoval o aktuálnej legislatíve na úrovni štátu a univerzity týkajúcej sa opatrení na ochranu zdravia a životov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Prorektorka UK pre majetok a investície oboznámila Vedenie UK s vecným zámerom aktualizácie odporúčaných cien nájmov v prostredí univerzity a jej študentských domov. Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK informoval o vyhodnotení pripomienok k návrhu Pracovného poriadku UK s účinnosťou od 1. 1. 2022, ktoré boli doručené od fakúlt a ostatných súčastí UK.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vedenie UK zasadalo dňa 11. novembra 2021.

Vedenie UK prerokovalo a odsúhlasilo návrh pripomienok za UK k návrhu novely zákona o vysokých školách, ktoré budú vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Rektor UK informoval vedenie univerzity o pracovnom stretnutí s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie a jeho výsledkoch. Obsahom pracovného stretnutia bola diskusia o možnosti zadefinovať súčasti univerzity ako samostatne prevádzkové jednotky v zmysle platnej legislatívy o verejnom obstarávaní. Vedenie UK bolo informované o aktuálnom stave projektu CEVIS – Centrum vedy, inovácií a spolupráce, o rozdelení dotácie z MŠVVaŠ SR na kompenzáciu výpadku príjmov a tvorby nákladov súvisiacich s pandémiou COVID-19 medzi súčasti univerzity. Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK prezentoval vecný zámer úpravy Pracovného poriadku UK. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala vedenie univerzity o jej účasti na pracovnom stretnutí, ktoré iniciovalo Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti s realizáciou zmluvy o dielo medzi UK a MH SR na vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 03. novembra 2021 sa konalo 14. mimoriadneho zasadnutia AS UK

Zasadnutie otvorila predsedníčka AS UK profesorka Zlatica Plašienková, ktorá týmto vyhovela žiadosti rektora UK profesora Mareka Števčeka o zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS UK. Predmetom zasadnutia bolo prerokovanie návrhu vnútorného predpisuVnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK, ku ktorému členovia AS UK, ako aj prítomní dekani UK vzniesli početné vecné pripomienky. V súvislosti s predmetným návrhom boli prerokované aj ďalšie dva dokumenty: Vnútorný predpis - Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné Konania na UK a Vnútorný predpis Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave. Predmetné dokumenty budú predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí Vedeckej rady UK (08. 11. 2021).

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 27. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Kolégia rektora UK.

Kolégium rektora UK sa venovalo téme verejného obstarávania, a to konkrétne využívania dynamického nákupného systému na univerzite a jej súčastiach, a tiež diskusii o možnostiach efektívnejšieho prístupu k obstarávaniu tovarov a služieb.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 20. 10. 2021 sa konalo 13. riadne zasadnutie Akademického senátu UK

Zasadnutie otvorila predsedníčka AS UK profesorka Zlatica Plašienková, ktorá požiadala rektora UK profesora Mareka Števčeka, aby informoval o vývoji situácie aktuálne diskutovanej novely zákona o vysokých školách, na čo nadväzovalo schválenie spoločného uznesenia AS UK a Vedenia UK. Toto vyhlásenie kriticky reflektuje súčasné tézy a paragrafové znenie novely a avizuje ďalšie protestné aktivity v rámci UK. V rámci ďalších aktuálnych informácií z Vedenia UK odzneli dôležité informácie o rekonštrukčných a modernizačných projektoch na internátoch UK, aktuálnom stave kreovania Vnútorného systému kvality UK, ale aj o projektových aktivitách, študijných a grantových možnostiach na UK. Na zasadnutí bolo schválených tridsať žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku UK, ako aj Dodatok č. 1. k Študijnému poriadku Lekárskej fakulty UK. V tajných voľbách bola schválená nominácia súčasného rektora STU prof. Olivera Moravčíka za člena Vedeckej rady UK. V ďalších voľbách boli schválení noví zástupcovia do orgánov AS UK (predsedníctvo, komisie), ako aj zástupca PraF UK do ŠRVŠ v aktuálnom volebnom období. Na zasadnutí AS UK bol prijatý Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do AS UK, ktorým sa rozšírili možnosti volieb v mimoriadnych situáciách, na čo nadväzovalo aj vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2021 – 2024 a vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK za FSEV UK.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 14. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Vedenie UK sa oboznámilo s aktuálnym stavom rekonštrukčných a modernizačných prác na majetku v správe Rektorátu UK, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK a Vysokoškolského internátu Družba UK, vrátane postupu prác na obstarávaní turniketov do budovy na Šafárikovom námestí, a tiež súkromnej materskej školy zriaďovanej univerzitou. Vedenie UK odsúhlasilo zámer vytvoriť s UPJŠ v Košiciach spoločné laboratórium zamerané na vývoj a implementáciu Akademického informačného systému AiS2. Vedenie UK sa ďalej zaoberalo problematikou nákupu IKT prostredníctvom dynamického nákupného systému Marquet. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť odprezentoval návrh na úpravu vnútorného predpisu UK o zásadách udeľovanie Grantov UK. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o aktualitách z oblasti vnútorného systému zabezpečovania kvality na UK.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 4.októbra 2021 sa uskutočnilo prezenčne zasadnutie VR UK.

Na zasadnutí boli prerokované a schválené 4 návrhy vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ :

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. – odbor biochémia

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. – teória a dejiny štátu a práva

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. – matematika

doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. – fyzika

a 1 návrh na udelenie vedeckej hodnosti doktor fyzikálnych vied – doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.


Dňa 30. septembra 2021 zasadalo Vedenie UK.

Rektor UK informoval o aktuálnom stave príprav návrhu novely zákona o vysokých školách a upozornil na alarmujúcu situáciu s financovaním školstva, aj prostredníctvom zverejnenej výzvy V7: Zmeňme slovenské vysoké školstvo! Vedenie UK sa zaoberalo vnútorným systémom zabezpečovania kvality, licenciami Microsoft 365. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o návrhoch na zámenu pozemkov s Hl. mestom SR Bratislavou, o stretnutí s architektmi, ktorí tvrdia, že sú nositeľmi autorských práv po zosnulom Ing. arch. V. Dedečkovi. Vedenie UK neodporúča organizovať rigorózne, doktorandské a habilitačné promócie na jeseň 2021 z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie. Kvestorka UK informovala o spustení implementácie elektronických výplatných pások od októbra 2021. Vedenie UK odporúča rektorovi UK stotožniť sa s návrhom výberovej komisie na obsadenie miest na postdoktorandské pobyty od októbra 2021 s trvaním jeden rok.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 20. septembra 2021 zasadalo Kolégium rektora UK.

Kolégium rektora rokovalo o návrhu vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality, najmä o východiskách a spôsobe kreovania pracovných a rozhodovacích orgánov, obsadzovaní funkčných miest docentov a profesorov, a tiež o postupe ďalších prác na vnútornom systéme zabezpečovania kvality, vrátane časového harmonogramu. V závere rokovania vedenie univerzity informovalo o postdoktorandských pobytoch a účelovej dotácii z MŠVVaŠ SR na zmiernenie ekonomických dopadov (výdavkov) v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 6. septembra 2021 sa uskutočnilo Vedenie UK.

Rektor UK informoval o svojej účasti na zasadnutí Kolégia rektora SZU spolu s prorektorom UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, za účelom informovania o možnosti podania spoločného projektu v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie rozvojových projektov. Rozhodnutiami vedení UK a SZU nebude podávaný spoločne. Rektor UK uložil prorektorovi UK pre informačné technológie úlohu zanalyzovať a vypracovať návrh zlepšení ubytovacieho procesu na UK, a to do konca roka 2021. Vedenie UK sa zaoberalo výzvou Európskej asociácie univerzít a Slovenskej rektorskej konferencie na podporu zriadenia štipendijného fondu na podporu afganských študentov a akademikov. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, prorektorka pre kvalitu a prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci, vypracovali návrhy vnútorných predpisov v súlade so štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality zverejnených MŠVVaŠ SR, zapracovali pripomienky fakúlt k jednotlivým návrhom vnútorných predpisov, následne na zasadnutí Vedenia UK boli návrhy vnútorných predpisov spolu s pripomienkami prerokované a doplnené.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 10. júna 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Rektor UK informoval o zaslaní návrhu Akademickému senátu UK na vymenovanie doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. do funkcie prorektora UK, ktorého plánuje poveriť agendou informačných technológií. Ďalej sa zaoberalo témou univerzitných vedeckých a rozvojových projektoch a projektoch čerpaných zo štrukturálnych fondov. Rektor UK uložil úlohy jednotlivým členom vedenia univerzity, aby do konca augusta 2021 vypracovali návrh vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k systému zabezpečovania kvality na UK. Návrhy vnútorných predpisov budú následne prerokované vo vedení univerzity, rade pre kvalitu, akademickom senáte a schvaľované vedeckou radou univerzity. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o účtovnej závierke UK Veda, s. r. o.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 23. júna 2021 o 14.00 hod. sa v Aule UK konalo 12. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Zasadnutie otvorila predsedníčka AS UK Zlatica Plašienková ​a po schválení návrhovej komisie a programu zasadnutia dala slovo rektorovi UK prof. Marekovi Števčekovi, ktorý informoval o aktuálnej situácii najmä ​v súvislosti ​s projektom ACCORD a novelou VŠ zákona. AS UK schválil Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2020, návrh rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2021​, prerokoval návrh rektora na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí a centrálne financovaných súčastí ​a schválil s tým súvisiace návrhy na vydanie vnútorného predpisu  Dodatok č. 6 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút UK a vnútorného predpisu Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č 3/2007 Organizačný poriadok UK. AS UK tiež prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti a účtovnú závierka UK VEDA, s.r.o. za rok 2020, žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a vecné bremeno medzi UK a Ing. Annou Veisovou, Členovia a členky AS UK vyslovili súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie prorektora UK doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. a odsúhlasili si rámcový harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri Akademického roka 2021/22.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesenia a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 27. mája 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Kolégia rektora UK.

Vedenie UK, dekanky a dekani fakúlt, vedúci zamestnanci ostatných súčastí UK diskutovali o možnostiach zefektívnenia vzájomnej komunikácie na dosahovanie strategických cieľov a poslania univerzity. Rektor UK vyzval fakulty a ostatné súčasti univerzity na zaslanie zoznamu prebiehajúcej sporovej agendy. Z dôvodu eliminácie rizík spojených so sporovou agendou sa na UK pristúpi k centralizácii tejto agendy.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 13. mája 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Kvestorka UK Ingrid Kútna Želonková predstavila členom vedenia rozdelenie rozpočtu na RUK. Rektor UK otvoril otázku organizácie promócií. Vedenie UK sa jednohlasne zhodlo na povolení organizácie promócií na úrovni magisterského či spojeného doktorského programu, pričom ich realizácia, sa ponecháva na rozhodnutí dekanov a dekaniek fakúlt. Účasť na promóciách nie je povinnosťou študentov. Prorektorka Viera Štvrtinová informovala členov vedenia o stave úpravy kreácie a fungovania Rady pre kvalitu UK. Kvestorka informovala vedenie o stave jedálne Venza v Mlynskej doline. Vedenie sa jednohlasne zhodlo na ukončení činnosti jedálne v réžii univerzity. Priestory jedálne budú následne ponúknuté v rámci verejnej súťaže.

V bode rôzne sa vedenie zhodlo na potrebe centralizácie sporovej agendy na súčastiach UK. V tejto veci bude vysúťažená advokátska kancelária.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 5. mája 2021 o 14.00 hod. sa konalo 11. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Zasadnutie ​AS UK otvorila predsedníčka AS UK profesorka Zlatica Plašienková. Rektor UK informoval členov a členky AS UK o priebehu protipandemických opatrení na UK a ďalších plánoch, ku ktorým sa kladne vyjadrili aj príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Informoval tiež o ďalších rokovaniach k Plánu obnovy a odolnosti SR a pripravovanej novele vysokoškolského zákona a odpovedal na otázky, ktoré zazneli z pléna AS UK.  Členovia a členky AS UK schválili Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, rovnako aj Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2021 – 2027, ktorý predstavila prorektorka Štvrtinová. Pani prorektora tiež prezentovala Výročnú správu o činnosti UK za rok 2020, ktorú AS UK schválil.

Členovia a členky AS UK vyslovili súhlas s vymenovaním Ing. arch. Matúša Valla za člena Správnej rady UK. Novým podpredsedom AS UK za študentskú časť AS UK sa stal Bc. Matej Gajdoš. AS UK prerokoval a schválil žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. Záver zasadnutia sa niesol v znamení diskusie k pripravovanej novele zákona o vysokých školách.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesenia a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Vo štvrtok 29. apríla 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK

V rámci prvého bodu venovaného akreditácii rektor UK informoval o obnovení pravidelných stretnutí s dekanmi fakúlt. Prorektorky Štvrtinová a Kovačičová informovali prítomných o súčasnom dianí v oblasti zabezpečovania kvality a akreditácie vrátane komunikácie so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Prorektorka Štvrtinová ďalej prezentovala prehľad povinností súvisiacich so zabezpečovaním kvality vrátane vytvorenia stálej Akreditačnej rady UK a akreditačných rád na fakultách UK. Prorektor Masarik informoval vedenie o príprave listu pre ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniku Remišovú so žiadosťou o stanovisko ku koncu udržateľnosti projektu Vedeckého parku UK, ktoré je nevyhnutné pre ďalšiu činnosť parku a jeho financovanie. Prorektor Tancer informoval vedenie o príprave administrácie ďalšieho roka výmenných pobytov, ktorú budú na UK realizované bez poskytovaného ubytovania zahraničným študentom. Rektor členov vedenia informoval o stretnutí s dekanmi a prodekanmi pre oblasť IT a jeho výsledkoch.

Ani na tomto zasadnutí nebola opomenutá téma pandémie a jej dopadov na štúdium na univerzite.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 15. apríla 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

V prvej časti stretnutia prorektor Jozef Tancer predstavil prítomným súčasnú situáciu UNESCO katedier, Vedenie UK sa zhodlo na potrebe personálnej investície do fungovania týchto súčastí univerzity. Ďalej na zasadnutí prorektorka Viera Štvrtinová otvorila otázku zabezpečovania kvality a finálnu podobu výročnej správy o činnosti UK, ktorú prítomní prerokovali. Zasadnutia sa zúčastnil aj riaditeľ Centra informačných technológií Peter Kopáč, ktorý predstavil model krytia finančných nárokov ním riadenej súčasti, a to vzhľadom na výpadok príjmov z dôvodu pandémie. Vedúci Kancelárie rektora Róbert Zsembera informoval členov vedenia o predbežných výsledkoch komisie pre reformu samostatne hospodáriacich súčastí. Vedenie sa zhodlo na potrebe individuálneho prístupu v prípade Vedeckého parku UK ako samostatne hospodáriacej súčasti, a to aj vzhľadom na podmienky udržateľnosti projektu.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 1. apríla 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Na zasadnutí bolo prezentované priebežné plnenie úloh v oblasti IKT, vrátane informácií o inštalácii turniketov v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí a zabezpečenia vstupu na rektorát UK. Kvestorka UK otvorila otázku potreby výmeny elektrických káblov v historickej budove UK, ale aj sporné otázky nových možností elektronického hlasovania kolektívnych orgánov UK. 

Vedúci kancelárie rektora Róbert Zsembera informoval vedenie o spustení prípravných trhových konzultáciách na nový registratúrny systém.

Prorektorka Viera Štvrtinová predstavila vedeniu finálnu formu Dlhodobého zámeru UK, ktorý bude predložený na hlasovanie do Vedeckej rady UK.

Prorektor Tancer predstavil na zasadnutí Návrh na založenie Regionálnej akadémie na Univerzite  Komenského v Bratislave, a to v nadväznosti na projektovú dokumentáciu projektu ENLIGHT.

Prorektor Masarik informoval prítomných o aktuálnych otázkach týkajúcich sa Vedeckého parku UK a rozbiehajúceho sa projektu v oblasti personálnej politiky UK. 

Prorektorka Kovačičová navrhla podporu Psychologickej poradne UK, a to v podobe navýšenia jej personálnych kapacít. Tento návrh vedenie zhodne podporilo.

 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 31. marca 2021 sa o 14.00 hod. konalo online 10. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).

Zasadnutie AS UK otvorila jeho predsedníčka a po úvodnom privítaní členov AS UK, vedenia UK a hostí AS UK schválil návrh programu zasadnutia a členov návrhovej komisie. Programom mimoriadneho zasadnutia AS UK bol Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady UK, Návrh rektora UK na odvolanie prorektora UK a Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021

Členovia AS UK schválili návrh rektora UK na vymenovanie prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH za člena Vedeckej rady UK a návrh rektora UK na odvolanie prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. AS UK schválil tiež Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesenia a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 22. marca 2021 prostredníctvom MS Teams zasadalo Kolégium rektora UK, ktoré rokovalo najmä o návrhu Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2021 – 2027 a jeho konkretizácii. Dlhodobý zámer univerzity na nadchádzajúce obdobie definuje poslanie, víziu a strategické ciele univerzity, a to v oblasti vzdelávania, výskumu, riadenia, ľudských zdrojov, infraštruktúry a v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Kolégium rektora UK odporučilo návrh strategického dokumentu postúpiť na ďalšie rokovania do Vedeckej rady UK a Akademického senátu UK. Rektor UK kolégium rektora informoval o personálnej zmene vo funkcii hlavného kontrolóra UK, a tiež o návrhu na odvolanie prorektora UK.
Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 18. marca sa uskutočnilo riadne zasadnutie Vedenia UK,
ktorého hlavným bodom programu bol návrh Dlhodobého zámeru UK, ktorý predkladala pani prorektorka Štvrtinová. Vedenie predložený návrh prerokovalo a odporúčalo na schválenie vo Vedeckej rade UK a Akademickom senáte UK.

V rámci ďalšej diskusie sa vedenie venovalo pripomienkam UK k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 15. marca 2021 sa konalo zasadnutie Kolégia rektora UK

Kolégium rektora UK prerokovalo návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021 a z nej vyplývajúci rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021. Oba materiály kolégium rektora odporúča rektorovi UK predložiť na schválenie Akademickému senátu UK. Dekanky a dekani fakúlt sa tiež dohodli s vedením univerzity na spoločnom postupe v rámci medzirezortného pripomienkového konania k strategickému dokumentu – Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. V závere rokovania prebehla diskusia o postdoktorandských pobytoch na UK v roku 2021, o vedeckom bádaní zamestnancov a študentov UK v Archíve UK.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 10. marca 2021 sa o 14.00 hod. konalo online 9. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK)

Zasadnutie AS UK otvorila jeho predsedníčka a po úvodnom privítaní členov AS UK, Vedenia UK a hostí AS UK schválil voľbu návrhovej komisie a program zasadnutia AS UK, ktorý pozostával z 15 bodov. Rektor UK Marek Števček informoval AS UK o nových skutočnostiach v súvislosti s návrhom novely zákona o vysokých školách. Následne členovia AS UK schválili spoločné Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK, v ktorom kategoricky odmietli materiál MF SR „Plán obnovy a odolnosti SR“ a vyjadrili svoje hlboké sklamanie z téz pripravovanej novely zákona o vysokých školách.

Zasadnutie pokračovalo prerokovaním ďalších bodov programu, a to Dodatkom č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave a Dodatkom č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty. Oba dodatky boli AS UK schválené. Podľa schváleného programu prorektorka Duračinská predstavila Koncepciu nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030, ktorý bol členmi AS UK taktiež schválený. AS UK schválil aj žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. V závere programu zasadnutia prorektor Masaryk odprezentoval členom AS UK koncept vizuálnej identity UK a členovia AS UK vzali túto informáciu na vedomie. 

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


V pondelok 8. marca 2021 o 9.00 hod. sa konalo mimoriadne zasadnutie Vedenia UK.

Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Vedenia UK bol hlavným bodom programu rozpis štátnej dotácie a metodika jej rozdelenia na fakulty a súčasti UK. V sumárnych číslach naša univerzita dostala na rok 2021 o takmer pol milióna eur menej. Uvedený deficit bol spôsobený najmä znížením dotácie na príspevky na stravovanie študentov, motivačné a sociálne štipendiá či klinické pracoviská na fakultách. Vedenie UK schválilo návrh rozpočtu, ktorý bude následne predložený na rokovania Kolégia rektora UK a Akademického senátu UK. Univerzita naďalej zabezpečuje fungovanie fakúlt uplatňovaním princípu solidarity. V rámci diskusie o rozpočte predstavil riaditeľ Centra informačných technológií UK finančné priority v oblasti IT. Okrem iného sa Vedenie UK dohodlo na podpore nového elektronického registratúrneho systému a výmene knižničného informačného systému.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 3. marca 2021 sa o 13.30 hod. konalo online 8. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) za účasti predsedníctiev fakultných AS UK.

Zasadnutie AS UK otvorila jeho predsedníčka a po úvodnom privítaní členov AS UK, vedenia UK a hostí AS UK schválil zloženie návrhovej komisie. Programom mimoriadneho zasadnutia AS UK bolo Stanovisko AS UK a vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.  

Všetci prítomní členovia AS UK jednomyseľne toto spoločné Stanovisko AS UK a vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách schválili.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesenia a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 18. februára 2021 zasadalo Vedenie UK.

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby oboznámil Vedenie UK so zmluvou o dielo s Ministerstvom hospodárstva SR, ktorej predmetom je príprava a tvorba bezpečnostnej dokumentácie rezortu. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby v súčinnosti s riaditeľom Centra informačných technológií UK prezentovali stav prác na pridelených úlohách v oblasti IT. Vedenie UK tiež diskutovalo o návrhu zákona o vysokých školách.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 4. februára 2021 o 13.00 hod. sa konalo online zasadnutie Vedenia UK.

Vedenie UK sa na svojom zasadnutí venovalo prioritne oblastiam zabezpečovania kvality, informatike a elektronizácii.

Prorektorka Štvrtinová predložila členom vedenia návrh aktualizácie Dlhodobého zámeru UK a otvorila ďalšie zásadné otázky z oblasti zabezpečovania kvality, s čím súviselo aj schválenie finálnej podoby vecnej a časovej osnovy zmien vnútorných predpisov v oblasti kvality.

Rozvoj informatiky a elektronizácie na UK zahŕňajúci elektronický obeh dokumentov, evidenciu majetku či efektívnejšie využívanie elektronickej schránky UK predstavuje popri technickom zabezpečení dištančnej výučby, jednu z priorít súčasného vedenia. Medzi ďalšie dotknuté oblasti patrilo zvýšenie bezpečnosti budovy na Šafárikovom námestí, elektronické hlasovanie orgánov akademickej samosprávy či zabezpečenie streamovacej techniky v Aule UK.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 21. 1. 2020 sa o 11:30 konalo online zasadnutie vedenia UK.

Na dnešnom zasadnutí rektor UK predstavil členom vedenia plán časovej a vecnej koordinácie prác na vnútorných predpisoch súvisiacich so zabezpečovaním kvality na univerzite. Osnova predstavuje sumár požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o zabezpečovaní kvality, ako aj zo zverejnených štandardov. Rektor zdôraznil potrebu aktívneho prístupu k príprave nového systému zabezpečovania kvality na UK. 

Druhý bod zasadnutia bol venovaný priblíženiu schválených rozvojových projektov s celouniverzitným dosahom, a to nasledovné:

 • Univerzitná aliancia ENLIGHT – Európsky vzdelávací priestor bez bariér
 • Centrum Comeniana – informačné, poradenské a podporné centrum Univerzity Komenského v Bratislave
 • Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK
 • Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre integráciu výskumných a inovačných (R&I) programov a kapacít UK a STU

Zároveň v rámci tohto bodu rektor informoval členov vedenia o aktuálnom stave rozpracovania projektu univerzitnej škôlky, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia z MŠVVaŠ SR.

V nadväznosti na požiadavky zo strany fakúlt vedenie otvorilo otázku harmonogramu štúdia a organizácie LS 2020/2021. V záujme o rešpektovanie špecifických potrieb jednotlivých fakúlt sa vedenie rozhodlo novelizovať schválený harmonogram štúdia, a to tak, aby umožnil dekanom prispôsobiť si realizáciu štúdia podľa potrieb fakulty.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 11. januára 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK na ktorom bol prerokovaný návrh odporúčaní Permanentného krízového štábu UK. Tieto podklady budú následne schvaľované na zasadnutí Krízového štábu UK, za účasti zástupcov všetkých 13 fakúlt, ako aj členov vedenia Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 7. januára 2021 sa konalo mimoriadne spoločné zasadnutie Vedenia UK a Vedenia LF UK. Jediným bodom programu bolo zabezpečenie kvalitného vzdelávania budúcich lekárov, a to najmä s ohľadom na ich praktickú výučbu.

Situácia na viacerých klinikách Univerzitnej nemocnice Bratislava je dlhodobo neudržateľná, personálne poddimenzovaná až kritická. Členovia oboch vedení sa jednomyseľne zhodli na potrebe zlepšenia spolupráce s Univerzitnou nemocnicou Bratislava (UNB), na ktorej klinikách praktická výučba prebieha pod odborným dohľadom prednostov. V tejto veci sa rektor UK rozhodol osloviť riaditeľku UNB s návrhom na nastavenie nových štandardov kooperácie a ujasnenia pozície UK pri obsadzovaní miest prednostov jednotlivých kliník. 

Otázka priebehu letného semestra a zabezpečenie vzdelávania, vrátane praktickej výučby počas letného semestra 2020/2021, bude definitívne vyriešená až po zasadnutí Krízového štábu UK, ktoré je plánované na budúci štvrtok. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Dňa 2. januára 2021 zasadalo Vedenie UK, ktorého hlavnou témou bolo prerokovať návrh opatrení UK (prevádzka budov a pracovný režim) v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, a to v nadväznosti na prijaté opatrenia zo strany vlády SR.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

Zasadnutia orgánov - 2020

 


V stredu 16. decembra 2020 sa o 14.00 hod. konalo online 7. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK)

Zasadnutie AS UK otvorila jeho predsedníčka a po úvodnom privítaní členov AS UK, vedenia UK a hostí AS UK schválil voľbu návrhovej komisie a program zasadnutia AS UK, ktorý pozostával zo 17 bodov. Členovia AS UK prerokovali a následne schválili Spoločné stanovisko akademických senátov slovenských univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné a úspešné Slovensko, ktoré bolo prijaté spôsobom per rollam. V ďalšom bode programu kvestorka UK predložila členom AS UK Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2020, ktorý bol schválený. Prorektor Olejár predstavil Koncepciu rozvoja informatiky na UK pre roky 2020 – 2030, ktorá bola prerokovaná a následne schválená. Ďalšími bodmi programu boli Návrh na zriadenie a zloženie Dočasnej akreditačnej rady UK (DAR) v súvislosti so zabezpečovaním systému kvality, ktorý prezentovala prorektorka Štvrtinová a Návrh vnútorného predpisu UK – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorý predstavil prorektor Masarik.  Obidva návrhy boli prerokované a budú predložené na schválenie do VR UK.  AS UK schválil aj Študijný poriadok Farmaceutickej fakulty UK, Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a Žiadosť rektora UK o zriadenie vecného bremena. V závere zasadnutia bol schválený Harmonogram zasadnutí AS UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri Akademického roka 2020/2021.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Dňa 10. decembra sa uskutočnilo posledné riadne zasadnutie Vedenia UK v kalendárnom roku 2020.

Okrem prípravy jednotlivých bodov na blížiace sa zasadnutie Akademického senátu UK a Správnej rady UK sa vedenie venovalo aktuálnym otázkam v oblasti akreditácie a realizácie študijných programov na UK. Vedenie si zároveň rozdelilo viacero konkrétnych úloh v oblasti zlepšenia elektronizácie procesov a bezpečnosti na univerzite.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 26. novembra sa konalo zasadnutie vedenia UK

Na dnešnom zasadnutí sa vedenie UK venovalo trom hlavným oblastiam: programu Erasmus+, akreditácii a kontrolnej činnosti.
Erasmus+ a jeho budúcnosť počas neustále sa meniacej pandemickej situácie a z nej vyplývajúcich reštrikcií, je vážnou otázkou, ktorú vedenie vyriešilo všeobecným zastavením realizácie výmenných pobytov na LS 2020/2021, avšak s možnosťou udelenia výnimky na žiadosť fakulty, no bez poskytnutia ubytovania.  Akreditácia bola na vedení predmetom diskusie najmä s ohľadom na prijímanie vnútorných predpisov v oblasti zabezpečovania kvality a vytvorenia Dočasnej akreditačnej rady UK a jej obsadenia. Zasadnutia vedenia sa zúčastnila aj vedúca Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu UK, ktorá prítomným prezentovala odpočet kontrolnej činnosti za rok 2020 a predstavila plán kontrol na rok 2021. Vedenie predložené správy vzalo na vedomie. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 23. novembra  sa konalo zasadnutie Kolégia rektora v Aule UK

Dnes sa uskutočnilo prezenčné zasadnutie Kolégia rektora ako poradného orgánu rektora UK. Na zasadnutí boli okrem priebežných informácií z jednotlivých oblastí ako štúdium, veda, zahraničie, akreditácia či vonkajšie vzťahy, prezentované aj koncepčné materiály vedenia v oblasti IT, nakladania s majetkom a časti ďalšieho vzdelávania. Členovia a členky kolégia ich vzali na vedomie, rovnako tak rozpočet výnosov a nákladov, ktorý prezentovala kvestorka UK. Na tomto fóre zároveň rektor informoval prítomných dekanov a dekanky o aktuálnych otázkach z oblasti vysokého školstva, ako aj o vytvorení Alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov, ktorej členom je aj rektor UK. V rámci diskusie boli riešené ďalšie operatívne i koncepčné otázky týkajúce sa chodu univerzity, vedy a vzdelávania.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 12. novembra sa konalo online zasadnutie vedenia UK.

Na dnešnom zasadnutí Vedenia UK bola predložená ďalšia z dlhodobých koncepcií, tentokrát pre oblasť ďalšieho vzdelávania. Táto bude po diskusii členov vedenia predložená na rokovanie AS UK, avšak len v časti týkajúcej sa transformácie bývalého CĎV a realizácie prebiehajúcich aktivít. Podstatnou časťou programu bola diskusia o zriadení Dočasnej akreditačnej rady na UK a príprave vzorovej hodnotiacej správy študijných programov. Zabezpečovanie kvality naďalej ostáva ústrednou témou nielen na zasadnutiach vedenia, ale aj pravidelných online konzultáciách s dekanmi všetkých 13 fakúlt. Vedenie UK sa spolu s prítomnou predsedníčkou AS UK a predsedom SR UK dohodlo na termínoch zasadnutí orgánov UK a zozname predkladaných materiálov. Všetky plánované kolektívne zasadnutia ostávajú naďalej len v online forme.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 29. októbra sa uskutočnilo online zasadnutie Vedenia UK.

Venované bolo dvom nosným témam: novej (zároveň prvej) koncepcii nakladania s majetkom UK, ktorú predstavila prorektorka Jana Duračinská, a zabezpečovaniu kvality. Zatiaľ čo predložená koncepcia nakladania s majetkom UK bola jednoznačne a jednohlasne schválená, otázka zabezpečovania kvality, najmä s ohľadom na novú akreditáciu študijných programov, vyvolala živú diskusiu a mnoho otázok. Zvlášť dôležitým aspektom pri zabezpečovaní kvality je kooperácia všetkých fakúlt, čo iniciovalo zaradenie pravidelných porád dekanov a dekaniek a vedenia UK do kalendára na týždennej báze.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 21. októbra 2020 sa o 14.00 hod. konalo online 6. zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).

V úvode AS UK schválil voľbu návrhovej komisie a program zasadnutia, ktorý pozostával z 11 bodov. Nasledovala informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpara Fronca o nových členoch AS UK, ktorí boli zvolení v doplňovacích voľbách. Členovia senátu jednomyseľne schválili „Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán.“ Rektor UK a kvestorka UK predložili členom senátu Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2019 a rozdelenie zisku za rok 2019, ktorú AS UK schválil. Ďalším bodom programu bol Študijný poriadok Právnickej fakulty UK, ktorý predložil dekan fakulty a ktorý AS UK schválil. Následne AS UK schválil žiadosti týkajúce sa nájmov nehnuteľností.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


Vo štvrtok 15. októbra sa uskutočnilo online zasadnutie Vedenia UK.

Okrem pravidelnej operatívy bol prezentovaný návrh dlhodobej koncepcie rozvoja informatiky na UK. Vedenie koncepciu jednohlasne schválilo a táto bude následne predložená na prerokovanie aj Akademickému senátu UK. Ide o prvý z radu strategických dokumentov súčasného vedenia, ktorých cieľom je zabezpečiť koncepčný a ucelený prístup k riešeniu kruciálych otázok fungovania univerzity.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 12. októbra 2020 sa konalo zasadnutie Kolégia rektora UK

Výročná správa o hospodárení, aktuálne opatrenia v rámci krízovej situácie, akreditácia, finančné prognózy a v neposlednom rade budúcnosť akademickej samosprávy ako hlavné témy ostatného Kolégia rektora UK. Dekani všetkých 13 fakúlt a vedenie univerzity sa stretli na zasadnutí s cieľom riešenia vážnych otázok z oblasti štúdia či vedy na UK, ale aj koncepčných výziev, ktorým naša univerzita čelí na poli zabezpečovania kvality a ochrany výdobytkov novembra 1989 - akademických práv a slobôd.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 1. októbra 2020 o 9.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Na zasadnutí Vedenie UK otvorilo problematiku uskutočňovania ďalšieho vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave v dlhodobom horizonte. Na decembrové zasadnutie AS UK bude predložená Koncepcia ďalšieho vzdelávania súvisiaca so zrušením Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej súčasti UK. Vedenie univerzity vníma potrebu zmeny prístupu k celoživotnému vzdelávaniu ako jednu zo svojich priorít na nasledujúci rok.

Najhorúcejšou témou týchto dní, dnešného zasadnutia nevynímajúc, naďalej ostáva zhoršujúci sa vývoj pandemickej situácie a opatrenia či reštrikcie, ku ktorým sa univerzita musí uchýliť v záujme zdravia a bezpečnosti nielen našich študentov a zamestnancov, ale aj širokej verejnosti. Pred pár dňami umožnil rektor ubytovaným študentom dobrovoľne a za výhodných podmienok odísť z internátov domov, zároveň zjednodušil tento proces jeho elektronizáciou, čím plne vyšiel v ústrety požiadavkám ubytovaných.

Situácia na internátoch sa nevyvíja optimálne, pribúdajú prípady nákazy a nedarí sa zastaviť masové zhromažďovanie študentov za hranicami internátov. Vedenie UK zvažuje rôzne možnosti ďalšieho postupu, ale alternatíva úplného uzatvorenia internátov je čoraz reálnejšia. V tomto duchu sa vyjadrujú aj štátne orgány vrátane nášho premiéra. V pondelok sa Vedenie UK stretne opäť a vyhodnotí vývoj podľa aktuálnych dát.

Viac informácií nájdete v zápisnici. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 24. septembra 2020 o 16.00 h sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia UK.

Na dnešnom zasadnutí sa Vedenie UK okrem plánovaného programu (prerokovanie Výročnej správy o hospodárení za rok 2019) zaoberalo zabezpečením chodu ubytovacích zariadení a plynulej výučby na fakultách, ako aj havarijnou situáciou na internáte Družba. Vedenie sa jednoznačne zhodlo na potrebe sprísnenia opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu, a to najmä v celouniverzitných ubytovacích zariadeniach. Rektor vydal pokyn na okamžité informovanie študentov ubytovaných na internátoch UK o nových opatreniach a sprísniť kontrolu ich riadneho plnenia.

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj šírenia ochorenia, ako aj opakovanú nedisciplinovanosť ubytovaných, je možné očakávať v prípadoch porušovania povinností prísnejšie uplatňovanie sankčných opatrení zo strany univerzity. 

Viac informácií nájdete v zápisnici. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 3. septembra 2020 o 10.00 h sa uskutočnilo prvé riadne zasadnutie Vedenia UK v akademickom roku 2020/21

Hlavnou témou bola príprava na začiatok nového akademického roka, organizácia štúdia a prevádzka univerzity, a to s ohľadom na vývoj krízovej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Vedenie prijalo viacero opatrení na zabezpečenie plynulého priebehu semestra a efektívneho výkonu práce. Vedenie UK tiež odsúhlasilo vznik Krízového štábu UK a Permanentného krízového štábu UK, ktorých hlavnou činnosťou v tomto období bude vyhodnocovanie rizík, prijímanie opatrení a koordinácia činností UK v súvislosti s výskytom a šírením nového koronavírusu. Aj napriek mnohým plánovaným obmedzeniam je naša univerzita pripravená a plne schopná poskytovať kvalitné vzdelávanie a vykonávať špičkovú vedeckú činnosť.

Viac informácií nájdete v zápisnici. 

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V utorok 7. júla 2020 o 13.00 h sa uskutočnilo posledné riadne zasadnutie Vedenia UK pred letnými prázdninami.

Hlavným bodom programu bolo rozdelenie konkrétnych úloh a organizácia práce počas letných prázdnin. Pán rektor a členovia vedenia zadefinovali niekoľko dôležitých oblastí a projektov, ktoré budú predmetom individuálnej i skupinovej práce na jednotlivých úsekoch. Rektor zasadnutie ukončil prianím pekného leta a úprimným poďakovaním za zvládnutie krízovej situácie.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


Vo štvrtok 25. júna 2020 o 17.00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady UK konalo rokovanie Správnej rady UK.
Novým predsedom Správnej rady UK sa stal Ing. Róbert Šimončič, CSc., generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. 
Podpredseda SR UK doc. Daniel Böhmer predložil Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019 a prorektorka UK pre kvalitu prof. Viera Štvrtinová predložila Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019.
Správna rada UK ocenila rozhodný prístup univerzity v čase koronakrízy a pochválila vedenie univerzity za odvahu prejaviť svoj hlas v rámci spoločenského diskurzu. Členovia a členky SR UK ocenili finálnu verziu vizuálnej identity UK, ktorá vhodne prepája konzervatívne princípy s moderným minimalistickým dizajnom.
Viac informácií nájdete v zápisnici.
Odsúhlasil: Ing. Róbert Šimončič, CSc., predseda SR UK


V stredu 24. júna 2020 sa o 14.00 hod. v Auditoriu maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konalo 5. zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).
Program rokovania pozostával zo 17 bodov. V úvode AS UK zvolil členov návrhovej komisie študentskej a zamestnaneckej časti. Následne AS UK schválil Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Fakulty managementu a zároveň schválil aj Študijné poriadky fakúlt UK, konkrétne FTVŠ UK, LF UK a JLF UK. Ďalším bodom v programe bola Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 („Metodika rozpisu dotácie“). Po predložení a predstavení pani kvestorkou UK bola táto Metodika rozpisu dotácie schválená. AS UK schválil aj ďalšie dva body programu, a to „Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku“ a „Cenníky za ubytovacie služby vo VMĽŠ-Mlyny UK.“ Na zasadnutí bol za nového člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť AS UK tajným hlasovaním zvolený Bc. Erik Tóth. Členovia AS UK si v závere schválili aj Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri Akademického roka 2020/2021.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK


V pondelok 8. júna 2020 o 9.00 h zasadla Vedecká rada Univerzity Komenského a prerokovala návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“.

V prípade doc. PaedDr. Branislava Antalu, PhD. v odbore športová edukológia Vedecká rada návrh neschválila. Vedecká rada schválila nasledujúce návrhy:

 • doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. v odbore humánna geografia
 • doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. v odbore psychológia
 • doc. Mgr. Martin Sabol, PhD. v odbore geológia
 • doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. v odbore pomocné vedy historické

Vedecká rada zároveň schválila návrh na udelenie titulu „profesor emeritus“ profesorovi RNDr. Jozefovi Krchovi, DrSc.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V utorok 2. júna 2020 o 10.00 h rokovalo Vedenie UK.
Na zasadnutí definitívne odznel verdikt o zrušení promócií v akademickom roku 2019/2020. Diplomy sa čerstvým absolventom odovzdajú na jednotlivých fakultách. Bohužiaľ, práve akademické slávnosti sú jednou z činností, ktoré musíme tento rok z dôvodu koronakrízy oželieť. Kríza sa okrem bežnej výučby dotkla aj 18. ročníka Detskej Univerzity Komenského, ktorý sa bude na základe dnešného rozhodnutia vedenia a dohody s Divadlom Aréna realizovať striktne len v online forme. Okrem bežnej agendy bola súčasťou zasadnutia informácia riaditeľov našich najväčších internátov, ktorí predstavili alarmujúce čísla – výpadky príjmov z hlavnej i podnikateľskej činnosti. Hovoríme o multimiliónovej strate, ktorej musia čeliť nielen internáty, ale aj univerzita ako celok. Ani v čase krízy však netreba zabúdať, ba možno o to viac ju riešiť, na otázku propagácie univerzity smerom k potenciálnym študentom. Vedenie dnes preto jednoznačne podporilo propagačné aktivity v podobe veľtrhov, kde sa znovu predstaví všetkých 13 fakúlt pod jednou hlavičkou a v gescii UK.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V pondelok 1. júna 2020 o 14.00 h sa konalo zasadnutie Kolégia rektora.
Hlavnou témou zasadnutia boli informácie o univerzite a jej aktivitách počas ešte stále prebiehajúcej krízovej situácie. Priniesla niekoľko vážnych problémov, no našťastie i riešení,  a to v oblasti:

 • online vzdelávania a skúšok,
 • ubytovania študentov,
 • finančnej kondície organizačných súčastí univerzity,
 • mobilít,
 • využívania univerzitných zariadení,
 • akademického informačného systému.

Viac informácií nájdete v zápisnici.

Odsúhlasil: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK


V stredu 27. mája 2020 o 14.00 h. rokoval Akademický senát Univerzity Komenského. 
Rokovanie prebehlo v Aule UK prezenčnou formou s dodržaním prísnych hygienických pravidiel. AS UK schválil Študijný poriadok piatich fakúlt UK – FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK a RKCMBF UK, ako aj Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných etáp štúdia). Ďalej schválil Dodatok č. 5 k VP č. 10/2008 Štatútu UK a Dodatok č. 4 k VP č. 3/2007 Organizačného poriadku UK, predmetom ktorých sú zmeny znenia niektorých článkov v súvislosti so zrušením Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej súčasti UK. AS UK ďalej schválil návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK – prof. MUDr. Martina Bareša, PhD., rektora Masarykovej univerzity. Ďalšími bodmi programu boli aj Výročná správa o činnosti UK za rok 2019, Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2019 a Správa o činnosti AS za rok 2019. Celkovo AS UK prijal 60 uznesení.

Viac informácií nájdete vo výpise uznesení a v zápisnici.

Odsúhlasila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK