Archív - Zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní s povinnosťou zverejnenia

Výzva na predloženie ponuky – zákazka podľa § 117 ZVO

"Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Centrum aktívneho starnutia - kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov“, vrátane autorského dozoru"