Výročné správy Univerzity Komenského v Bratislave

Výročné správy Univerzity Komenského v Bratislave

Táto stránka obsahuje dokumenty vzťahujúce sa k výročným správam Univerzity Komenského v Bratislave.

Výročná správa o hospodárení UK za rok 2019

Výročná správa o hospodárení UK za rok 2013

Predmetná výročná správa bola v súlade so zákonom o VŠ schválená na zasadnutí AS UK dňa 28. 05. 2014 uznesením č. 3. 3/2014.