Výsledky výberových konaní

Vedúci Centra ďalšieho vzdelávania

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 7423/2023 na obsadenie pracovného miesta vedúci Centra ďalšieho vzdelávania, ktoré sa konalo dňa 14.12.2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala Mgr. Jarmila Žideková.

Vedúci Odboru technického rozvoja

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 5758/2023 na obsadenie pracovného miesta vedúci Odboru technického rozvoja, ktoré sa konalo dňa 22. 11. 2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal Ing. Ladislav Vanda.

Vedúci Oddelenia stavebných a pomocných prác

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 5757/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia stavebných a pomocných prác“, ktoré sa konalo dňa 07.11.2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Michal Zorvan.

Vedúci Oddelenia energetiky a revízií

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 5756/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia energetiky a revízií“, ktoré sa konalo dňa 07.11.2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Dušan Požgay.

Vedúci Oddelenia stolárskych prác

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 5755/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia stolárskych prác“, ktoré sa konalo dňa 07.11.2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Michal Trstenovič.

Vedúci Oddelenia personálnej práce

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 4931/2023 na obsadenie pracovného miesta vedúci Oddelenia personálnej práce, ktoré sa konalo dňa 19 .09. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani JUDr. Jana Hardoňová.

Vedúci Oddelenia personálneho a mzdového pre študentské domovy

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 4940/2023 na obsadenie pracovného miesta vedúci Oddelenia personálneho a mzdového pre študentské domovy, ktoré sa konalo dňa 07.09.2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Mgr. Nadežda Fondrková.

Vedúci Oddelenia vonkajších vzťahov

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 4042/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia vonkajších vzťahov“

(zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)“, ktoré sa konalo dňa 14. 08. 2023. 

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Mgr. Anton Repka.

Vedúci Oddelenia prevádzky Družba

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3600/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia prevádzky Družba“, ktoré sa konalo dňa 04. 07. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Mgr. Manuela Grossová.

Vedúci Oddelenia prevádzky Mlyny

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením §5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3601/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia prevádzky Mlyny“, ktoré sa konalo dňa 04. 07. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Petra Danišová

Vedúci Oddelenia kvality

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3560/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia kvality“, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Mgr. Michal Šebeňa, PhD.

Vedúci Oddelenia rozpočtu a objednávok

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3529/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia rozpočtu a objednávok“, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Mgr. Sylvia Bakytová.

Vedúci Oddelenia nájmov a podnikateľskej činnosti

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3522/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia nájmov a podnikateľskej činnosti“, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Mgr. Silvia Miklášová.

Vedúci Oddelenia prevádzky, údržby a opráv

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3530/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia prevádzky, údržby a opráv“, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Mgr. Martin Hadry.

Vedúci Archívu

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 2628/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Archívu“, ktoré sa konalo dňa 17. 05. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Mgr. Jana Macounová.

Oznámenie o zrušení výberového konania - Vedúci Oddelenia financovania

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásila dňa 23.05.2023 pod č. 3528/2023 výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  „Vedúci Oddelenia financovania“.

Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnávateľ pozve do výberového konania uchádzača, ktorý spĺňa podmienky v zmysle čl. 5 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 19/2022 schváleným Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave:

 

  • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • je bezúhonný,
  • spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis (preukázané príslušnými dokladmi),

- minimálne stredné vzdelanie s maturitou,
- minimálne 5 rokov praxe v oblasti účtovníctva a 
- minimálne 1 rok praxe v riadiacej pozícii,

 

  • má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis,
  • podal žiadosť v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení výberového konania a predložil požadované doklady

Rektor prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. týmto ruší výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia financovania“, vyhlásené dňa 23. 05. 2023 pod č. 3528/2023.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia financovania“ bude vyhlásené v súlade s Vnútorným predpisom č. 19/2022 schváleným Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave.