Výsledky výberových konaní

Vedúci Oddelenia prevádzky Družba

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3035/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia prevádzky Družba, ktoré sa konalo dňa 17.07.2024.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal uchádzač pod identifikátorom 3350/2024.

Vedúci Oddelenia vrátnej služby pre študentské domovy

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3034/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia vrátnej služby pre študentské domovy, ktoré sa konalo dňa 17.07.2024

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal uchádzač pod identifikátorom 3348/2024.

Vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 2372/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia medzinárodných vzťahov, ktoré sa konalo dňa 06.06.2024.

Úspešným uchádzačom sa na základe výsledkov výberového konania stal uchádzač pod identifikátorom 2730/2024.

Vedúci Oddelenia prevádzky IKT

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 1983/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia prevádzky IKT, ktoré sa konalo dňa 30.04.2024.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal Mgr. Michal Lenhart.

Vedúci Oddelenia rozvoja IKT

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 1982/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia rozvoja IKT, ktoré sa konalo dňa 30.04.2024.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal Ing. Tomáš Štrba.

Vedúci Oddelenia infraštruktúry IKT

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 1979/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia infraštruktúry IKT, ktoré sa konalo dňa 30.04.2024.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Vedúci Centra podpory informačných technológií

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 1984/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Centra podpory informačných technológií, ktoré sa konalo dňa 30.04.2024.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal Mgr. Ján Račko.

Vedúci Školiaceho strediska

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 1981/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Školiaceho strediska, ktoré sa konalo dňa 30.04.2024.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala Mgr. Katarína Kánová, PhD.

Vedúci Oddelenia služieb IKT

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 1980/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia služieb IKT, ktoré sa konalo dňa 30.04.2024.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala Mgr. Silvia Bohumeľová.

Vedúci Oddelenia vymáhania pohľadávok

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 1597/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia vymáhania pohľadávok, ktoré sa konalo dňa 24.03.2024.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal JUDr. Miloš Petian.

Vedúci Oddelenia financovania

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 903/2024 na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia financovania, ktoré sa konalo dňa 08. 04. 2024.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala Ing. Eva Poláková.

Riaditeľ Úseku pre študentské domovy

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 905/2024 na obsadenie pracovného miesta „Riaditeľ Úseku pre študentské domovy“, ktoré sa konalo dňa 25. 03. 2024.

Výberová komisia nevybrala žiadneho uchádzača, pretože žiadny uchádzač nevyhovel ustanoveným podmienkam.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  „Riaditeľ Úseku pre študentské domovy“ bude vyhlásené v súlade s Vnútorným predpisom č. 19/2022 schváleným Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave.

Riaditeľ Útvaru legislatívy a právnych služieb

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 904/2024 na obsadenie pracovného miesta Riaditeľ Útvaru legislatívy a právnych služieb, ktoré sa konalo dňa 14.03.2024.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala Ing. Mgr. Eva Šutková.

Oznámenie o zrušení výberového konania - Hlavný kontrolór

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásila dňa 05.02.2024 pod č. 906/2024 výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  „Hlavný kontrolór – vedúci Útvaru vnútornej kontroly“.

Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnávateľ pozve do výberového konania uchádzača, ktorý spĺňa podmienky v zmysle čl. 5 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 19/2022 schváleným Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave:

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b) je bezúhonný,

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis (preukázané príslušnými dokladmi),

a. minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

b. minimálne 5 rokov praxe v kontrolnej oblasti

d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis,

e) podal žiadosť v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení výberového konania

a predložil požadované doklady,

rektor prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. týmto ruší výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Hlavný kontrolór – vedúci Útvaru vnútornej kontroly“ vyhlásené dňa 05.02.2024 pod č. 906/2024.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Hlavný kontrolór – vedúci Útvaru vnútornej kontroly“ bude vyhlásené v súlade s Vnútorným predpisom č. 19/2022 schváleným Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave.

Vedúci Centra ďalšieho vzdelávania

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 7423/2023 na obsadenie pracovného miesta vedúci Centra ďalšieho vzdelávania, ktoré sa konalo dňa 14.12.2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala Mgr. Jarmila Žideková.

Vedúci Odboru technického rozvoja

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 5758/2023 na obsadenie pracovného miesta vedúci Odboru technického rozvoja, ktoré sa konalo dňa 22. 11. 2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal Ing. Ladislav Vanda.

Vedúci Oddelenia stavebných a pomocných prác

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 5757/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia stavebných a pomocných prác“, ktoré sa konalo dňa 07.11.2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Michal Zorvan.

Vedúci Oddelenia energetiky a revízií

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 5756/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia energetiky a revízií“, ktoré sa konalo dňa 07.11.2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Dušan Požgay.

Vedúci Oddelenia stolárskych prác

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 5755/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia stolárskych prác“, ktoré sa konalo dňa 07.11.2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Michal Trstenovič.

Vedúci Oddelenia personálnej práce

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 4931/2023 na obsadenie pracovného miesta vedúci Oddelenia personálnej práce, ktoré sa konalo dňa 19 .09. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani JUDr. Jana Hardoňová.

Vedúci Oddelenia personálneho a mzdového pre študentské domovy

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 4940/2023 na obsadenie pracovného miesta vedúci Oddelenia personálneho a mzdového pre študentské domovy, ktoré sa konalo dňa 07.09.2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Mgr. Nadežda Fondrková.

Vedúci Oddelenia vonkajších vzťahov

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 4042/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia vonkajších vzťahov“

(zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)“, ktoré sa konalo dňa 14. 08. 2023. 

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Mgr. Anton Repka.

Vedúci Oddelenia prevádzky Družba

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3600/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia prevádzky Družba“, ktoré sa konalo dňa 04. 07. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Mgr. Manuela Grossová.

Vedúci Oddelenia prevádzky Mlyny

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením §5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3601/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia prevádzky Mlyny“, ktoré sa konalo dňa 04. 07. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Petra Danišová

Vedúci Oddelenia kvality

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3560/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia kvality“, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Mgr. Michal Šebeňa, PhD.

Vedúci Oddelenia rozpočtu a objednávok

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3529/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia rozpočtu a objednávok“, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Mgr. Sylvia Bakytová.

Vedúci Oddelenia nájmov a podnikateľskej činnosti

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3522/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia nájmov a podnikateľskej činnosti“, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Mgr. Silvia Miklášová.

Vedúci Oddelenia prevádzky, údržby a opráv

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 3530/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia prevádzky, údržby a opráv“, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2023.

Úspešným a nominovaným uchádzačom do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stal pán Mgr. Martin Hadry.

Vedúci Archívu

Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania č. 2628/2023 na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Archívu“, ktoré sa konalo dňa 17. 05. 2023.

Úspešnou a nominovanou uchádzačkou do predmetnej funkcie sa na základe výsledkov výberového konania stala pani Mgr. Jana Macounová.

Oznámenie o zrušení výberového konania - Vedúci Oddelenia financovania

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásila dňa 23.05.2023 pod č. 3528/2023 výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  „Vedúci Oddelenia financovania“.

Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnávateľ pozve do výberového konania uchádzača, ktorý spĺňa podmienky v zmysle čl. 5 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 19/2022 schváleným Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave:

 

  • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • je bezúhonný,
  • spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis (preukázané príslušnými dokladmi),

- minimálne stredné vzdelanie s maturitou,
- minimálne 5 rokov praxe v oblasti účtovníctva a 
- minimálne 1 rok praxe v riadiacej pozícii,

 

  • má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis,
  • podal žiadosť v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení výberového konania a predložil požadované doklady

Rektor prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. týmto ruší výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia financovania“, vyhlásené dňa 23. 05. 2023 pod č. 3528/2023.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia financovania“ bude vyhlásené v súlade s Vnútorným predpisom č. 19/2022 schváleným Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave.