Literatúra

BEČKOVÁ, M. 1983. Jan Amos Komenský a Polsko. Praha: Studie ČSAV.

BLEKASTAD, M. 1969. Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský. Oslo-Praha.

ČAPKOVÁ, D. 1987. Myslitelsko-vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského.Praha: Academia. 254 s.

ČAPKOVÁ, D. 1991. Jan Amos Komenský (1592-1670). Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

FLOS, P. 1968. Příroda, člověk a společnost v díle J. A. Komenského. Přerov: Městský národní výbor.  78 s.

FLOS, P. 1983.  J. A. Komenský a vědy o přírodě a člověku. Olomouc.

KARŠAI, F. 1970. Jan Amos Komenský a Slovensko. Bratislava: SPN. 364 s.

KOPECKÝ, J.-KYRÁŠEK, J.-PATOČKA, J. 1957. Jan Amos Komenský. Nástin života a díla. Praha: SPN. 272 s.

KUMPERA, J. 1992. Jan Amos Komenský. Ostrava: Amosium servis a nakladatelství Svoboda. 372 s.

MOUTOVÁ, N. - POLIŠENSKÝ, J. 1970. Komenský v Amsterodamu. Praha: SPN. 150 s.

NOVÁK, J. V.-HENDRICH, J. 1932. Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy. Praha: Dědictví Komenského. 722 s.

PATOČKA, J. 1981. Jan Amos Komenský. Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung. Bochum: Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Rur-Universität Bochum. 495 s.

PIAGET, J. 1999. Jan Amos Comenius © UNESCO 1999. 22 s.

POLIŠENSKÝ, J. 1972. 2. vyd. Jan Amos Komenský. Praha: Melantrich. 273 s.

POPELOVÁ, J. 1985. Filozofia Jana Amosa Komenského. Bratislava: Pravda. 240 s.

PŠENÁK, J. 1991. Jan Amos Komenský (1592-1670). Martin: Matica slovenská. 45 s.

ŘÍČAN, R. 1971. Jan Amos Komenský muž víry, lásky a naděje. Praha: Kalich. 147 s.


Poznámka:
V texte uvádzam aj odkazy na internetové informačné zdroje, aby som čitateľom priblížil informácie, ktoré presahujú možnosti tohto textu. S ohľadom na charakter (dynamičnosť, nerecenzovanosť, častú anonymnosť) týchto zdrojov upozorňujem, že ich obsah nemusí sa zhodovať s názorom autora.


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK
Materiál vznikol v rámci projektu Vzdelávanie v IT – cesta k efektivite.
Projekt je spolufinancovaný európskou úniou.