Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK

Dohoda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie

docent

+421 2 9014 9360
G-218

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekanov pre štúdium

prodekan pre PhD štúdium a zahr. styky