Personnel

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie

docent

+421 2 9014 9360

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek prodekanov pre štúdium

prodekan pre PhD štúdium a zahr. styky