Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Boris Bokor, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

02/602 96 200
255

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín

docent

+421 2 9014 9200
B2-113