Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií

profesor vysokoškolský

+421 2 9021 2028
02/902 12 028
02/902 12 028
306
Zaoberá sa problematikou využitia kvantitatívnych metód v oblasti finančných investícií so zameraním na vybrané prístupy využiteľné v súčasných ekonomických podmienkach. Ovláda programovanie v rôznych softvéroch, ako Wolfram Mathematica, IBM SPSS, SAS.