Informácia o spracúvaní osobných údajov

Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) si Vás dovoľujeme informovať:

1. Prevádzkovateľ.
Osobné údaje volajúceho budú spracúvané Univerzitou Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), so sídlom Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00397865, ktorá je prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

2. Účel spracúvania a zoznam osobných údajov.
Osobné údaje volajúceho budú spracúvané za účelom poskytovania podpory volajúcemu, ako používateľovi IT služieb UK. Na tento účel budú zaznamenávané a používané osobné údaje uvedené volajúcim, v závislosti od jeho vzťahu s UK, najmä: meno, priezvisko, rodné priezvisko, záznam telefonátu, fakulta, odbor/ študijný program, forma štúdia, miesto narodenia, bydlisko, mobilné telef. číslo, číslo ISIC/ITIC, číslo izby na internáte, číslo kancelárie, e-mail, názov záverečnej práce, meno školiteľa, meno rodiča, IP adresa, MAC adresa, meno počítača, pohlavie, štátna príslušnosť, logy pripojenia na sieť a iné údaje potrebné na poskytnutie podpory používateľa IT služieb.

3. Dobrovoľnosť poskytnutie osobných údajov.
Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, po upozornení, že telefonát je zaznamenávaný.

Poučenie o právach telefonujúceho ako dotknutej osoby podľa §28 zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

  • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
  • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom   spracúvania,
  • e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.