100 rokov UK - Z časopisu UK „Naša univerzita“ (september 2004)


29. 05. 2019 11.42 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Spolkový prezident Rakúskej republiky Dr. Thomas Klestil svojím rozhodnutím z 15. apríla 2004 udelil prof. ThDr. Igorovi Kiššovi, profesorovi systematickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, vysoké štátne vyznamenanie - Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie I. triedy. Toto vyznamenanie udeľuje Rakúska republika každoročne niekoľkým zahraničným vedcom a umelcom, ktorí významným spôsobom obohatili kultúrny život Rakúska. Zo Slovákov bol v minulosti nositeľom tohto vyznamenania napr. Karol Kuzmány. Udelením štátneho vyznamenania ocenila Rakúska republika vedecké zásluhy prof. I. Kišša v oblasti teológie, najmä jeho prínos k historickému spracovaniu evanjelickej sociálnej etiky, jeho systematický záujem o konfliktné etické otázky a jeho podporu rakúsko-slovenským susedským vzťahom vo vedecko-teoretickej oblasti. Slávnostný ceremoniál odovzdania vyznamenania sa uskutočnil dňa 9. júna 2004 v rezidencii Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave. Laudatio na prof. I. Kišša predniesol pri tejto príležitosti univ. prof. Dr. Karl Schwarz z Viedne, vedúci odboru pre protestantský kult na Ministerstve školstva, vedy a kultúry Rakúskej republiky, a plasticky v ňom predstavil dôvody, ktoré viedli k udeleniu tohto vyznamenania.“ (RNDr. Z. Ladzianska, CSc., Mgr. J. Hinnerová)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

... Akademická knižnica UK v roku 2000 získala prvé licencované externé plnotextové elektronické informačné zdroje pre akademickú obec z finančných prostriedkov Univerzity Komenského – časopiseckú databázu JSTOR.

... v roku 2001 bol zabezpečený prístup k citačným a bibliometrickým databázam Web of Science a Journal Citation Reports pre verejné vysoké školy SR, Slovenskú akadémiu vied, Ministerstvo školstva SR, Slovenskú národnú knižnicu v Martine, Univerzitnú knižnicu v Bratislave, Slovenskú pedagogickú knižnicu a Slovenskú lekársku knižnicu.