Zasadnutie AS UK

15. mája 2019 (streda) o 14.00 hod., Auditorium maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK, 2. poschodie), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Dňa 15. mája 2019 o 14.00 hod. sa v Auditoriu maximum PraF UK bude konať 23riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie 
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK
 5. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k.ú. Martin)
 6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2018
 7. Voľba orgánov AS UK
 8. Voľba zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl
 9. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK
 10. Dodatok č. 1 k Štatútu UK, Fakulty managementu
 11. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK
 12. Návrh rektora UK na vymenovanie konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o.
 13. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s. r. o. za rok 2018
 14. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
 15. Vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2023
 16. Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VMĽŠ - Mlyny UK
 17. Rôzne
 18. Informácie študentskej časti AS UK
 19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl
 20. Záver

Viac informácií