9. riadne zasadnutie AS UK

8. marca 2017 (streda) o 13.00 hod., Auditorium maximum, 2. posch., historická budova Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava


POZVÁNKA

Podľa čl. 21 ods. 3 Štatútu UK a čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK (AS UK) zvolávam 9. riadne zasadnutie AS UK na stredu 8. marca 2017 o 13.00 hod. do Auditoria maximum Právnickej fakulty UK (Šafárikovo námestie 6, Bratislava).

Program:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017.

písomne predkladá:  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

5. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK.    

písomne predkladá:  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

6. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.

písomne predkladá:  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

7. Návrh na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc., za člena Správnej rady UK.  

písomne prekladá:   prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

písomne predkladajú:   rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK

9. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS UK.  

písomne predkladá:  prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda AS UK

10. Voľba predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK.

(prestávka na voľbu podpredsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK)

11. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.  

písomne predkladá:  prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda AS UK

12. Informácia a pozvánka na Študentský konvent 2017.  

písomne prekladá:    Bc. Róbert Zsembera, podpredseda AS UK za študentskú časť AS UK

13. Rôzne.

14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

16. Záver.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda AS UK

Viac informácií: AS UK