UNINFOS 1999

Informácie o konferencii

Univerzita Komenského v Bratislave
Matematicko-fyzikálna fakulta UK
Výpočtové stredisko MFF UK
a
EUNIS Slovensko - Združenie pre univerzitné informačné systémy

 

Medzinárodná konferncia

UNINFOS '99
(Univerzitné informačné systémy)

konaná v rámci osláv 80-teho výročia založenia Univerzity Komenského pod záštitou rektora UK prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, DrSc.

14.-16.4.1999

Príspevky na konferencii

Niektoré aspekty používania Internetu a budovanie fakultného Intranetu na JLF UK Martin
Peter Cingel, Miloslav Čutka
(Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave)

Skúsenosti so zavádzaním prvej etapy systému MARK IV-R na Prírodovedeckej fakulte UK z pohľadu používateľa
Anton Gáplovský, Pavol Rajec, Ivan Ostrovský
(Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Model riadenia prístupu k informáciám v databázových aplikáciách
Ján Genči
(Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach)

Telefónny zoznam - trochu inak
Ján Genči, Helena Horovčáková, Zuzana Lehocká, Martin Roškanin
(Technická univerzita v Košiciach)

Systém riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v univerzitnom prostredí
Štefan Hittmár
(Katedra manažérsky teórií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita)

Univerzitný "Integrovaný informačný systém" MARK IV R 
Vojtech Jankovič
(DELTA E.S., a.s.)

Bezpečnosť informačného systému
Eva Jenčušová, Jozef Jirásek, Jana Štoffová
(Katedra matematickej informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Pilotný projekt Pro Scientia - spracovanie a prezentácia publikačnej činnosti na Slovensku
Štefan Kimlička
(Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Dátové sklady a univerzitný informačný systém
Katarína Kinčešová, Karol Matiaško
(Katedra informatiky, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita)

Hierarchia dát v informačnom systéme učiteľskej fakulty
Jan Klimeš
(Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Intranet a produkty Microsoftu
Ľuboš Kojdjak
(Ústav výpočtovej techniky, Žilinská univerzita)

Internet budúcnosti
Ján Kolesár
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Princípy a koncepcia rozvoja informatiky na TU Košice
A. Lavrin, J. Sarnovský
(Technická univerzita v Košiciach)

Hybridná pošta
Radovan Madleňák, Iveta Kremeňová
(Katedra spojov, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita)

Architektúra a technologická platforma informačného systému PF UPJŠ Košice
Peter Marcinčák, Marcel Matula
(Katedra matematickej informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Detekcia "podobných" záznamov v databázových systémoch
Peter Marcinčák, Marcel Matula, Gabriel Semanišin
(Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Možnosti využitia informačného systému virtuálneho podniku na báze SAP R/3 vo vyučovacom procese
Bohuslav Martiško, Radoslav Forgáč
(Katedra informačných systémov, Fakulta financií, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Jednoduchý systém pre zabezpečenie prevádzky univerzitnej počítačovej siete
Pavol Mederly
(Katedra informatiky, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Aktuálne problémy v oblasti používania informačných technológií na slovenských vysokých školách
Peter Mederly
(Ministerstvo školstva Slovenskej republiky) 

Budovanie akademického informačného systému UPJŠ
Peter Mihók, Katarína Nováková, Gabriel Semanišin, Roman Soták, Jana Štoffová, Peter Vojtáš
(Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Reengineering univerzitného vzdelávania
Jaroslava Mikulecká, Jana Svobodová
(Fakulta řízení a informační technologie, Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové)

Prístupy a stratégia používania a rozvoja informačných technológií a informačných systémov na Prírodovedeckej fakulte UK
Ivan Ostrovský, Anton Gáplovský
(Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Hlasový univerzitný informačný systém
Peter Paralič, Karol Matiaško
(Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita)

Tvorba univerzitných rozvrhov pomocou software Timetabler 2.7
Katarína Parobeková
(Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave)

Informačné technológie vo výučbe medikov a ich prínos pre lekársku prax
Jozefína Petrovičová, Ján Krivoš-Belluš
(Ústav lekárskej informatiky, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Informační systém podporující kreditní způsob studia - STAG
Zdeněk Ryjáček, Jan Rychlík
(Západočeská univerzita v Plzni)

Spracovanie informácií z oblasti prevádzky výpočtovej techniky
Milan Šujanský, Peter Mann
(Ústav výpočtovej techniky, Technická univerzita v Košiciach)

Proces rozširovania a skvalitňovania IS Žilinskej univerzity
Milan Tabak, Jozef Mužík
(Ústav výpočtovej techniky, Žilinská univerzita)

Skúsenosti s implementáciou dodávateľského softvéru na STU
Eva Tarvová, Daniela Šafaříková
(Centrum výpočtovej techniky, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Návrh bezpečnostnej politiky univerzity
Darina Tóthová
(Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Automatizácia SLDK pre TU Zvolen. Knižničný systém - skúsenosti s implementáciou
Daniela Ukropová
(Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Technická univerzita vo Zvolene)

O prekážkach univerzít na ceste k informačnej spoločnosti
Ivan Vrana
(Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědelská univerzita v Prahe)

 

 

Fotogaléria

Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999
Konferencia UNINFOS 1999