Mladosť a štúdium 1592 – 1614

Ján Amos Komenský sa narodil 28. marca 1592, nie je však priamy dôkaz o mieste jeho narodenia. Väčšina dôkazov nasvedčuje tomu, že to bola skôr Nivnica ako Uhorský Brod. Otec Jana Amosa Martin zomrel okolo r. 1604, krátko potom zomrela i jeho matka. Keď osirel, starala sa o neho teta v Strážnici na južnej Morave. Tu navštevoval aj bratskú školu. Pobyt v Strážnici bol v r. 1605 prerušený vpádom bočkajovských vojsk (Štefan Bočkai), ktoré Strážnicu vypálili. Mladý Ján sa vrátil do Nivnice a býval u svojich poručníkov alebo u príbuzných.

Pričinením seniora Jana Lanecia sa dostal v r. 1608 na latinskú školu do Přerova, ktorá mala dobrú úroveň. Vo vyššom oddelení přerovskej latinskej školy si Komenský osvojil predovšetkým latinský jazyk a bol dobre pripravený na vysokoškolské štúdium na akadémii v Herborne (1611 - 1613) a v Heidelbergu (1614). Univerzitné štúdium malo pre Komenského zásadný formatívny význam. Pri štúdiu teológie sa zdokonalil v latinčine a v nemčine, ale oboznámil sa aj so súčasnou protestantskou kultúrou a s novými filozofickými prúdmi. Najmä pobyt v Herborne bol pre Komenského inšpirujúci. Osobitný vplyv mal na neho J. H. Alsted (1588-1638) svojimi encyklopedickými súbormi z rozličných vedných odborov. Alsted inšpiroval Komenského pri koncipovaní encyklopedického súboru Theatrum universitatis rerum (Divadlo všetkých vecí). Ovplyvnil ho aj Ján Fischer, nazývaný Piscator (1546 - 1625), hlásajúci vieru v konečné víťazstvo pravdy a spravodlivosti, spájanú avšak s druhým príchodom Krista a s nastolením jeho tisícročného božieho kráľovstva (chiliazmus). Z heidelbergských profesorov to bol David Pareus (1548 - 1622) svojím učením o mieri medzi protestantskými cirkvami (irenizmus) a o nutnosti odstrániť vojny ako prekážky ľudskej blaženosti. V Heidelbergu sa zoznámil s dielom poľského astronóma Mikuláša Koperníka (1473 - 1543), hlásajúceho heliocentrický názor, ktorý neprijal. Za posledné peniaze si kúpil pred odchodom z Nemecka rukopis prevratného Koperníkovho spisu o pohyboch nebeských telies. Mladý Komenský sa zoznamuje aj s dielom W. Ratkeho (1571 - 1635), ktorý žiadal reformu školstva a vzdelanosti.


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK