Socha J. A. Komenského v starej budove UK

Súsošie - drevorez "J.A. Komenský sa lúči s vlasťou" vytvoril, sochár mystik a najoriginálnejší predstaviteľ českej drevorezby, František Bílek v roku 1916.  V roku 1926 dielo bolo vystavené na na výstave slovenských a českých výtvarných umelcov a architektov v práve otvorenej budove Slovenskej umeleckej besedy na Dostojevského rade.

Trvalo celé štyri roky, kým sa univerzite, darcom a Ministerstvu školstva a osvety podarilo zozbierať dostatočný obnos na zakúpenie diela, ktoré už od roku 1928 bolo inštalované v Aule maxima Právnickej fakulty UK na Kapitulskej ulici č. 1 (dnes táto budova patrí Rímsko-katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK).  

V roku 1936 pri sťahovaní Právnickej fakulty UK do novej budovy na Šafárikovom námestí bolo presťahované aj súsošie, ktoré po nevyhnutných reštaurátorských zásahoch bolo slávnostne inštalované pred Amfiteátrom P. J. Šafárika v novej univerzitnej budove (pred terajšou Rektorskou sieňou). Toto umiestnenie zobrazuje fotografia umiestnená vľavo, hoci podľa nápisu na podstavci je jasné, že fotografia bola urobená po roku 1954, keď Slovenskej univerzite bolo navrátené pomenovanie Univerzita Komenského v Brastislave.

V súčasnosti súsošie je umiestnené pod skleneným ochranným krytom v stĺpovej sieni na prízemi budovy, ktorú dnes označujeme ako "Stará budova UK"  alebo "Historická budova UK", hoci ešte v predchádzjúcom odseku sme o nej hovorili ako o "novej budove".

Spracované podľa textu PhDr. Viliama Csádera, vedúceho Archivu UK.


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK