Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.

docent

+421 2 9014 9431
B1-458