Zamestnanci a doktorandi

prof. RNDr. Ján Buček, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 9310
CH1-B1-14