MULTILATERÁLNA SPOLUPRÁCA

UNICA

UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe

Sídlo: Brusel, Belgicko

PrezidentProf. Sorin Costreie
Vice-President: Sara López Selga

Webová stránka: www.unica-network.eu

UNICA je medzinárodná sieť, ktorá združuje 49 univerzít z 36 hlavných miest Európy a zahŕňa viac ako 1 800 000 študentov a 150 000 zamestnancov. Bola založená v roku 1990 a Univerzita Komenského sa stala jej členom v roku 1994.

Cieľom organizácie je akademická spolupráca medzi členmi, rozpracovanie a implementácia bolonského procesu a uľahčenie integrácie univerzít v strednej Európe a východnej Európe do Európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru. Vrcholným výročným podujatím je Valné zhromaždenie (General Assembly), ktoré na odporúčanie Riadiaceho výboru volí, navrhuje budúce stratégie a napomáha ich realizovať. Jej zámerom je o.i. zvýšenie počtu zahraničných študentov, dôraz sa kladie na viditeľnosť univerzitnej siete. UNICA sprostredkováva stanoviská a názory členských univerzít európskym inštitúciám i národným vládam. Svojim členom poskytuje informácie o európskych programoch a iniciatívach a podporuje projekty založené na vzájomnej spolupráci.

Univerzita Komenského v Bratislave prvýkrát v marci 1996  zorganizovala Valné zhromaždenie združenia  UNICA, ktoré sa konalo na Smolenickom zámku. V tom čase mala UNICA ešte len 24 členov. Druhé VZ sa konalo na Univerzite Komenského v Bratislave v októbri 2004, s členskou základňou 38 univerzít. Tretie a zatiaľ posledné v rade prestížnych podujatí UNICA sa na pôde UK konalo v novembri 2019, kedy počet členov dosiahol číslo 49.

UTRECHT NETWORK

Utrecht Network

Sídlo: Bologna, Italyoo

Prezident: Kristin Skogedal 

Sekretariát: Silvia Mastrapasqua

Web: http://utrecht-network.org/

Kontakt: infoutrecht-network.org

Utrecht Network je združenie európskych univerzít, ktoré bolo založené v roku 1987. Združenie  podporuje internacionalizáciu pomocou študentských výmen, workshopov, letných škôl, medzinárodných projektov a joint degrees. Ponúka tiež štipendiá v rámci Young Researchers Grant programme. The Utrecht Network má v súčasnosti 26 členov z 24 krajín.

6 hlavných cieľov podľa Strategického plánu:

Podpora internacionalizácie

Otvorenosť pri hľadaní nových foriem spolupráce

Aktívna reakcia na celoeurópske vysokoškolské pravidlá

Efektívna spolupráca v rámci združenia

Zvyšovanie kvality internacionalizačných procesov na členských univerzitách

Zvyšovanie prestíže a mena združenia

EUA

EUA – European University Association

Sídlo: Brusel, Belgicko

Prezident: Josep M. Garrell

Web: www.eua.be

Európska univerzitná asociácia vznikla v roku 2001. Členmi EUA sú najvyšší predstavitelia univerzít (rektori, prezidenti, prorektori), ako aj národné rektorské konferencie. Je to jedna z najvýznamnejších organizácií ovplyvňujúcich vysokoškolské zákony, prostredie a podmienky v rámci EÚ. EUA má takmer 900 členov pochádzajúcich zo všetkých krajín Európy. EUA poskytuje hĺbkové expertízy vysokoškolského vzdelávania. Výsledky práce sú pre jej členov prístupné v rámci konferencií, seminárov, web-stránok či samostatných publikácií.

SYLFF

HISTÓRIA SYLFF

SYLFF (vyslovuje sa ”sylf”) je Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, ktorý bol založený v roku 1987. V minulosti dostalo dotácie 1 milión USD od Nippon Foundation viac ako 60 univerzít a konzorcií v 40 krajinách. Tieto SYLFF inštitúcie používali úroky z dotácií na štipendiá pre študentov a doktorandov v oblasti spoločenských a humanitných vied na štúdium doma a v zahraničí. V posledných rokoch prišlo kvôli turbulenciám na akciových trhoch a kvôli nízkym úrokom k situácii, že úroky z dotácie nedokázali akumulovať čiastku, ktorá by zabezpečovala fungovanie štipendijného programu. Od roku 2015 platia zásadné zmeny v spravovaní fondu na UK. Dotácia bola vrátená Nippon Foundation a jej správca, Tokyo Foundation, Scholarship Division, sa stará o jej efektívne zhodnocovanie a garantuje poskytnutie sumy umožňujúcej pokračovanie programu na UK. 


PROGRAM SYLFF NA UK

Termín ”program SYLFF” sa používa na označenie tohto štipendijného programu.
Termín "inštitúcie SYLFF" sa používa na označenie univerzít alebo skupín inštitúcií, ktoré dostali dotáciu
Termín "štipendisti SYLFF" sa používa na označenie už takmer 7500 študentov a doktorandov, ktorí získali štipendium.

Študenti Univerzity Komenského v Bratislave využívajú štipendiá od roku 1995 a do roku 2020 ich využilo viac ako 75 študentov. Cieľom programu SYLFF na UK je vzdelávať doktorandov – budúcich lídrov s potenciálom zastávať v budúcnosti vedúcu úlohu v niektorej z uvedených oblastí:

  • medzinárodné vzťahy so zameraním na strednú Európu
  • manažment a administratíva pre verejný a súkromný sektor
  • rozvoj post-komunistických krajín strednej a východnej Európy


Tokyo Foundation každoročne zabezpečuje pre vybraných doktorandov štipendium na podporu výskumu/prípravu dizertačnej práce. Štipendiá získajú 3-4 doktorandi z vybraných fakúlt UK.

Pravidlá podávania žiadostí podrobne opisuje smernica.

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O ŠTIPENDIUM

O štipendiá sa môžu uchádzať doktorandi z týchto fakúlt UK:

  • Filozofická fakulta
  • Právnická fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Fakulta managementu
  • Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Prednosť majú prihlášky interných doktorandov.


TERMÍNY A SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

Výzvu na prihlasovanie sa na doktorandské štipendiá SYLFF pravidelne oznamuje OMV RUK na svojom webe a informuje aj referáty zahraničných stykov fakúlt. 

Žiadosti o štipendiá podávajú uchádzači on-line prostredníctvom webovej stránky: https://uniba.sk/SYLFF ziadost 

Súčasťami žiadosti musia byť prílohy uvedené nižšie.

Možnosť prihlásenia do 08. 12. 2023.

Po odoslaní žiadosti dostane uchádzač e-mailové potvrdenie o prijatí žiadosti. 


PRÍLOHY

- CV
- motivačný list
- stručná anotácia projektu
- predpokladaný rozpočet
- súhlas školiteľa s prihláškou
- čestné prehlásenie, že sa záujemca neuchádza súčasne o iné štipendium na ten istý projekt
- čestné prehlásenie, že v publikáciách vzniknutých s podporou štipendia bude uvedené, že vznikli s podporou SYLFF

ÚSPEŠNÉ PRIHLÁŠKY

Komisia zložená zo zástupcov Vedenia UK a piatich fakúlt vyberie nominantov na doktorandské štipendium. Nominácie budú následne poslané správcovi programu Tokyo Foundation, ktorý má pri udelení či neudelení štipendia rozhodujúce slovo. Úspešných žiadateľov bude priamo kontaktovať Tokyo Foundation a podpíše s nimi zmluvu, v ktorej sú vyšpecifikované práva a povinnosti oboch zmluvných strán.


PRIEBEŽNÉ A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY

Štipendisti SYLFF predkladajú UK stručnú správu na konci každého semestra. Štipendisti sú povinní pravidelne podávať správy o dosiahnutých výsledkoch či postupe v písaní prác, a to podľa operačného manuálu programu SYLFF


PROPAGÁCIA SYLFF A NADVÄZUJÚCE PROGRAMY

V záujme propagácie programu SYLFF každá diplomová práca, dizertácia alebo štúdia musí obsahovať informáciu, že vznikla s podporou štipendia SYLFF.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

1.     Sylff Project Grant
The Sylff Project Grant (SPG) je zameraný na podporu štipendistov, ktorí majú záujem na riešení problémov súčasnej spoločnosti formou inovatívnych, priekopníckych sociálnych projektov. SPG podporuje širokospektrálne projekty s reálnym vplyvom na spoločnosť, ktoré budú udržateľné, rozvíjateľné a časom rozšíriteľné. Pre každý projekt môže byť pridelených až do 100.000.- USD. Bližšie informácie a výzva na predkladanie projektov: https://www.sylff.org/support_programs/project_grant/ 

2.     Local Association Networking Support
Local Association Networking Support (LANS) podporuje organizovanie stretnutí a ďalších aktivít lokálnych Sylff združení a ďalších absolventských skupín. Skupiny piatich alebo viacerých štipendistov Sylff alebo absolventov z rovnakej inštitúcie môžu žiadať o grant do výšky 5000.- USD na jedno stretnutie, grant slúži na pokrytie cestovných nákladov zúčastnených štipendistov. Bližšie informácie a výzva na predkladanie projektov: https://www.sylff.org/support_programs/lans/

Informácie o nadväzujúcich programoch SYLFF: https://www.sylff.org/support_programs/

Stránka správcu programu – The Tokyo Foundation: https://www.tkfd.or.jp/en/ 


KONTAKTNÉ OSOBY NA UK

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (predseda Komisie pre program SYLFF na UK)
prorektor UK 
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX. 440
814 99 Bratislava
telefón: +421 2 9010 9227

Mgr. Magdaléna Belková (administrátorka štipendií)
vedúca OMV RUK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX. 440
814 99 Bratislava
telefón: +421 2 9010 9443
omv@rec.uniba.sk 

EAIE

EAIE – European Association for International Education

Sídlo: Amsterdam, Holandsko

Prezident: Piet Van Hove

Vice-Prezident: Sara López Selga

Webová stránka: www.eaie.org

EAIE je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1989 v Amsterdame. Jej hlavným cieľom je prispievať k internacionalizácii ako v Európe, tak na celom svete, a to napĺňaním potrieb profesionálov vysokoškolského vzdelávania. V súčasnej dobe eviduje EAIE viac než 2500 členov z viac ako 80 štátov sveta. Združuje pracovníkov z oblasti medzinárodného vzdelávania - od rektorov po učiteľov a koordinátorov medzinárodných vzťahov, ktorí zodpovedajú za internacionalizáciu, implementáciu bolonského procesu, využívanie európskych programov a ďalších aktivít na svojich vysokoškolských inštitúciách. V priebehu roka EAIE organizuje množstvo aktivít a podujatí, ako sú manažérske kurzy, výkonné fóra, akadémie, veľtrhy a konferencie.

Organizačné usporiadanie:

Vedenie EAIE sa skladá z prezidenta, viceprezidenta, výkonného riaditeľa, predstavenstva a generálnej rady. Najvyšším zasadnutím EAIE je Výročná konferencia, ktorej jadro tvoria profesionálne a odborné sekcie. Tieto ponúkajú prednášky a workshopy počas celého trvania konferencie. Súčasťou každej Výročnej konferencie je aj vzdelávací veľtrh.

Od roku 1995 sa UK pravidelne zúčastňovala Výročných konferencií EAIE. Výročná konferencia EAIE a najmä účasť na vzdelávacích veľtrhoch prináša UK možnosť nadväzovania nových kontaktov, rozširovanie portfólia potenciálnych partnerov, spoluprácu v rámci programu Erasmus +, propagovanie štúdia a značky UK v zahraničí a mnoho iného.

AUF

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) -
Univerzitná agentúra frankofónie

Prezident AUF: Sorin Mihai Cîmpeanu
Rektor AUF: Slim Khalbous
Centrálne sídlo AUF: Montreal,Kanada, Paríž, Francúzsko
Regionálny riaditeľ pre strednú Európu: Mohamed Ketata
Sídlo pre strednú Európu: Bukurešť, Rumunsko
Webová stránka: https://www.auf.org/
Členstvo UK v AUF: 2013

AUF, ktorá bola založená v roku 1961, Montreale, je multilaterálna inštitúcia podporujúca vedecké bádanie a vysokoškolské vzdelávanie medzi francúzsky hovoriacimi univerzitami a inštitúciami, ktoré používajú francúzštinu ako spoločný jazyk, formou poskytovania štipendií, grantov a projektov. V súčasnosti má 944 členov (verejné a súkromné univerzity, vysoké školy, výskumné centrá a inštitúcie, inštitucionálne siete a siete správcov univerzít) a pôsobí v 116 francúzsky hovoriacich a nehovoriacich krajinách Afriky, arabského sveta, juhovýchodnej Ázie, Severnej a Južnej Ameriky a Karibiku, strednej, východnej a západnej Európy.

Cieľom organizácie AUF je rešpektovanie rozmanitosti kultúr a jazykov a podpora frankofónnych  univerzit, aby sa zapojili do širšich otázok hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja. Jej hlavnými výzvami je kvalita odbornej prípravy, výskum a správa univerzít, zamestnateľnosť absolventov a odborná pripravenosť.

Organizačné usporiadanie AUF je vo viac ako 40 krajinách a má sieť 59 regionálnych miestnych kancelárií. Jej ústredie je rozdelené medzi Montreal a Paríž. Má 10 regionálnych kancelárií a 7 administratívnych kancelárií, 36 frankofónnych „digitálnych kampusov“ a 4 frankofónne inštitúty, ktoré sa venujú odbornej príprave, výskumu, poradenstvu a odborným znalostiam.
Univerzita Komenského v Bratislave sa stala členom AUF v roku 2010. Patrí pod Centrálny a východný európsky region. K členom AUF na Slovensku patrí aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ekonomická univerzita v Bratislave.

Kontaktná osoba AUF pre strednú a východnú Európu poskytujúca poradenstvo v oblasti navrhovania, realizácie a monitorovania projektov a uľahčujú výmenu najlepších postupov, odborných znalostí a inovácií:

Mihaela ALION, Assistante administrative, Central and Eastern Europe AUF, Bucharest, Romania, tel: +40213121276, e-mail: mihaela.alionauf.org
Irina-Maria HULEA, Project manager, Central and Eastern Europe of AUF, e-mail: irina.huleaauf.org
OMV RUK: Mgr. Ivana DZÚRIKOVÁ, Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK, tel: 02 9010 9234, e-mail: ivana.dzurikovarec.uniba.sk

Dôležité webstránky AUF:

MAGNA CHARTA OBSERVATORY

The Magna Charta Observatory

Sídlo: Bologna, Taliansko

Prezident: Prof. Giovanni Molari

Web: www.magna-charta.org

Magna Charta Observatory vznikla z iniciatívy Universita di Bologna, najstaršej európskej univerzity, a EUA. Cieľom organizácie je podpora a posilnenie základných univerzitných princípov a hodnôt, konkrétne inštitucionálnej autonómie univerzít a zachovanie ich akademických slobôd.

Vyhlásenie Magna Charta Universitatum v roku 1988 podpísalo v Bologni takmer 400 rektorov z celého sveta. Od roku 1988 sa k charte pridalo vyše 700 univerzít.