Vyjadrenie Vedenia UK k medializovanému prípadu plagiátorstva

Bratislava 12. apríla 2018: Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave so znepokojením prijalo medializovanú informáciu o tom, že v rokoch 2008, 2009 a 2015 boli na jej pôde úspešne obhájené tri dizertačné práce nemeckých doktorandov, pri ktorých vzniklo podozrenie z plagiátorstva. Plagiátorstvo je v príkrom rozpore s elementárnymi pravidlami vedeckovýskumnej práce a etiky a Univerzita Komenského odsudzuje akékoľvek pokusy nahrádzať poctivé vedecké bádanie a zverejňovanie dosiahnutých výsledkov nekalým priživovaním sa na práci iných bádateľov.

Hoci podozrenie sa týka len zlomku dizertačných prác (približne 0,06 %) z celkového počtu tých, ktoré boli od roku 2008 na univerzite obhájené, zastávame názor, že žiadne podozrenie z plagiátorstva nemožno ignorovať. Vyvíjame úsilie, aby sme sa podrobne zoznámili s mierou plagiátorstva v inkriminovaných prácach, a v prípade, že sa podozrenia potvrdia, vedenie univerzity z toho vyvodí príslušné dôsledky.

Kvalite doktorandského štúdia venuje Univerzita Komenského veľkú pozornosť. V doktorandskom štúdiu na 13 fakultách Univerzity Komenského v Bratislave študuje momentálne 1873 študentov v 144 študijných programoch. Ročne na univerzite úspešne skončí doktorandské štúdium a obháji dizertačnú prácu 400 – 500 študentov. Univerzita má formálne definované požiadavky na záverečné práce (Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf) a postupy pre záverečné konanie. Súčasťou prípravy záverečného konania je aj kontrola originality predložených prác, ktorú UK robí pomocou antiplagiátorského systému (Centrálneho registra záverečných prác https://cms.crzp.sk/ a systému Theses https://theses.cz/). Antiplagiátorský systém v protokole o kontrole originality vyjadruje koľko % textu práce je prevzatého z iných prác. Ak je príliš veľká časť práce prevzatá (bez citovania) z cudzích prác a vlastné výsledky autora sú nepostačujúce, školiteľ a oponenti napíšu negatívne posudky a práca je buď stiahnutá, alebo je obhajoba neúspešná. Ak práca vo veľkej miere korektne nadväzuje na cudzie výsledky, ale obsahuje aj vlastné výsledky, školiteľ aj autor sa vyjadrujú k protokolu o testovaní originality a záleží od komisie, či ich argumenty prijme. Odborná úroveň uvedených prác bola podľa výsledkov obhajob dostatočná, problém bol s originalitou výsledkov. Úspešnosť antiplagiátorského testu však závisí od databázy, voči ktorej sa daná práca porovnáva; ak je kópiou práce, ktorá nie je v databáze, antiplagiátorský systém to nie je schopný zistiť. Univerzita Komenského má prístup do databázy slovenských a českých kvalifikačných prác, nemá však prístup do nemeckej databázy.

Žiaden lokálny systém zisťovania originality prác nemôže byť dokonalý, pretože na to by potreboval mať nielen prístup k databáze všetkých možných prác, ale aj byť schopný rozpoznávať štylistické úpravy a dokonca aj preklady originálnych textov. Prípady plagiátorstva sa v podobnej miere vyskytujú aj na najlepších svetových univerzitách. Aj v uvedenom zozname záverečných prác sú uvedené niektoré kvalitné nemecké univerzity. http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/%C3%9Cbersicht.

UK už urobila zásadné a razantné opatrenia, aby v maximálnej možnej miere obmedzila plagiátorstvo. Je otvorená spolupráci na vývoji a používaní čo najefektívnejších antiplagiátorských riešení a plánuje obstarať ďalšie antiplagiátorské systémy aj s databázami nemeckých záverečných prác.