Vyhlásenie rektora UK a Vedenia UK ku štrajku školských odborov

V Bratislave, 6. septembra 2012

Rektor a Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave sú si vedomí dlhodobých nedostatkov predovšetkým v oblasti vážneho podfinancovania, ale aj legislatívy vo vzdelávaní a výskume. Rektor UK spolu s Vedením UK a ostatnými orgánmi univerzity sústavne vyvíjajú intenzívne úsilie na odstraňovanie týchto nedostatkov. Preto vítame každú aktivitu, ktorá môže pomôcť tomuto úsiliu a smeruje k odstraňovaniu aspoň tých najvážnejších problémov, ktoré bránia riadnemu fungovaniu vzdelávania a výskumu. Ako významná zamestnávateľská organizácia s prevahou zamestnancov vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume nebudeme klásť organizátorom pripravovaného štrajku žiadne prekážky, pokiaľ organizácia štrajku neohrozí majetok univerzity a zdravie jej zamestnancov a jeho účastníci budú postupovať podľa platných predpisov.