Vyhlásenie Odborového zväzu UK a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k pripravovanému celozväzovému štrajku pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

V Bratislave 21. novembra 2012

Univerzita Komenského v Bratislave ako najstaršia vzdelávacia a vedecká inštitúcia na Slovensku, ktorá je zároveň významnou zamestnávateľskou organizáciou, podporuje dôvody a ciele deklarované v uznesení Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (zo dňa 15. 10. 2012).

Odborový zväz a Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave sú si vedomí dlhodobých nedostatkov predovšetkým v oblasti legislatívy vo vzdelávaní a výskume, ako aj vážneho podfinancovania tohto rezortu, čo ohrozuje motiváciu mladej vysokoškolskej generácie vzdelávať sa a venovať sa výskumu na Slovensku.

Odborový zväz a Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave spolu s ostatnými orgánmi univerzity sústavne vyvíjajú úsilie na odstraňovanie týchto nedostatkov so zámerom zabezpečenia dôstojného postavenia učiteľov a zamestnancov vysokých škôl v spoločnosti zodpovedajúceho európskym štandardom. Preto vítajú každú aktivitu smerujúcu k odstraňovaniu aspoň tých najvážnejších problémov, ktoré bránia riadnemu fungovaniu vzdelávania a výskumu.