Vyhlásenie k záverom komisie na preverenie podozrení na plagiátorstvo na UMB

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a predseda Akademického senátu UK vydali dňa 17. januára 2019 vyhlásenie k záverom komisie na preverenie podozrení na plagiátorstvo v Banskej Bystrici.

Zo správy komisie Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici, ktorá v rámci preverovania podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB analyzovala aj rigoróznu prácu predsedu NR SR Andreja Danka, vyplýva, že Andrej Danko pri jej písaní hrubo porušil základné pravidlá autorskej etiky a veľkú časť svojho textu prevzal od iných autorov bez toho, aby to uviedol. Inými slovami, absolútnu väčšinu svojej práce odpísal od iných tvorcov a nepriznal to.

Bez ohľadu na to, či tento postup nazveme plagiátorstvom alebo nie, je zjavné, že Andrej Danko pri písaní svojej rigoróznej práce nerešpektoval tie elementárne etické pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia už po stáročia. Tým, že ich zľahčuje a trvá na legitimite svojho postupu, vysmieva sa z akademických princípov, dehonestuje našu prácu a pre študujúcu mládež sa stáva nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale, naopak, príkladom hodným zavrhnutia. A to je pre všetkých, ktorí svoje učiteľské i vedecké povolanie berú vážne, neakceptovateľné.

Toto naše konštatovanie platí, prirodzene, pre všetky typy prác, ktoré v akademickom prostredí vznikajú a Univerzita Komenského v Bratislave bude vždy trvať na bezvýhradnom dodržiavaní odborných a etických štandardov bádateľskej a publikačnej činnosti.