Vyhlásenie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave k situácii vo financovaní výskumu a vývoja v Slovenskej republike

Akademický senát Univerzity Komenského dňa 24. 10. 2012 schválil nasledujúce vyhlásenie.

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave žiada vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a Ministerstvo financií SR, aby urýchlene uskutočnili razantné kroky na nápravu stavu a zmenu nezdravých trendov vo financovaní výskumu a vývoja na Slovensku. A to predovšetkým:

  • neodkladným vyhlásením Všeobecnej výzvy 2012 v rámci APVV s primeraným finančným krytím,
  • zvýšením objemu prostriedkov alokovaných na projekty VEGA a KEGA v roku 2013,
  • obnovením účelovej finančnej podpory realizácie projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) z „inštitucionálnej“ zložky financovania verejných vysokých škôl,
  • vyšším dôrazom na kvalitu výskumnej činnosti pri rozdeľovaní neúčelovej dotácie verejných vysokých škôl.