Tlačové vyhlásenie Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UK k spoplatneniu externého vysokoškolského štúdia

V Bratislave, 14. 4. 2011: Študentská časť Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa pripája k včerajšej iniciatíve kolegov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, v rámci ktorej sa rozhodli poukázať na snahy ministra Jurzycu o systematické odbúravanie spoločenského postavenia študenta, ktoré vytvára priestor pre budúce spoplatnenie dennej formy štúdia.

Minister Jurzyca a vláda Slovenskej republiky sa dlhodobo usilujú o riešenie problémov vysokého školstva iba prostredníctvom prenášania nákladov na ramená študentov. Deje sa to predovšetkým prinútením študentov nad 30 rokov platiť si zdravotné odvody, globálnym spoplatnením externého štúdia, ktoré nadobudlo platnosť dňa 12. 4. 2011 podpisom prezidenta, či snahou o spoplatnenie študentov, ktorí študujú v cudzom jazyku.

Takéto počínanie vnímame s nevôľou a s obavami a podľa nás sa jedná iba o postupné odbúravanie sociálnych istôt študentov, ktoré bude časom viesť ku globálnemu spoplatneniu štúdia vrátane jeho dennej formy.

Ako študentov nás zarmucuje najmä fakt, že minister Jurzyca zrejme nepozná iný recept na riešenie kvality školstva ako je jeho spoplatňovanie, i keď doteraz realizované kroky to dovoľujú iba postupnou a nenápadnou formou. Takéto kroky však považujeme za vytváranie si predpolia a podmienok pre ďalšie spoplatňovanie štúdia do budúcna.

Ministra Jurzycu preto vyzývame, aby od takýchto krokov upustil, a taktiež aby prehodnotil spoplatnenie externej formy štúdia. Zároveň vyzývame študentov a ich akademických zástupcov, aby na spomínané snahy reflektovali a nedovolili ďalšiemu znehodnocovaniu svojho postavenia.

Jaroslav Sýkora
predseda ŠČ AS FiF UK