Stanovisko UK k oponentskému posudku na rigoróznu prácu z roku 1999

Bratislava 18. 10. 2018: Univerzita Komenského v Bratislave má k dispozícii spis z rigorózneho konania a oponentský posudok na rigoróznu prácu obhajovanú na Právnickej fakulte UK v roku 1999 s názvom „Verejná správa a jej charakteristické črty“. Dňa 17. októbra 2018 sme za účasti vedúcej Archívu UK, dekana Právnickej fakulty UK a dvoch zástupcov vedenia UK predmetný spis (vrátane oponentského posudku) zaistili, urobili niekoľko kópií a originál uložili do notárskej úschovy. Pretože obsah oponentského posudku v spojitosti s menom autora/ky (verejne dohľadateľným v informačnom systéme UK) možno chápať ako osobný údaj, UK momentálne vykonáva kroky na to, aby od autora/ky získala súhlas s jeho zverejnením, resp. preveruje možnosti legálneho zverejnenia aj bez takéhoto súhlasu.